Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0082(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0152

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

20. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Ο Paolo De Castro παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab και Linda McAvan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paolo De Castro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου