Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0220(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0153

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

22. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***Ι (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 5 Ιουλίου 2018 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018).

Ο Alain Lamassoure (αναπληρώνοντας τον εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angel Dzhambazki, (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Alain Lamassoure.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου