Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I - Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (συζήτηση)
 18.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
 19.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I - Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I (συζήτηση)
 20.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (συζήτηση)
 21.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** - Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***Ι (συζήτηση)
 23.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 24.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (σύντομη παρουσίαση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 28.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (202 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (40 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (26 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (313 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (105 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου