Показалец 
Протокол
PDF 315kWORD 85k
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Проверка на пълномощията
 6.Разглеждане на съвместимостта на мисията, възложена на член на ЕП
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Искане за неотложна процедура (член 54 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Решения относно някои документи
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Ред на работа
 17.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (разискване)
 18.Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (разискване)
 19.Акт на ЕС за киберсигурността ***I - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (разискване)
 20.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (разискване)
 21.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)
 22.Европейската гражданска инициатива ***I (разискване)
 23.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)
 24.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (кратко представяне)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 28.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 14 февруари 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.04 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят изказа своите съболезнования на семействата на жертвите от инцидента със самолета Boeing 737, осъществяващ полет по линията Адис Абеба – Найроби, който падна вчера, неделя, 10 март 2019 г.

След това той припомни нападението от 11 март 2004 г. на гара Аточа в Мадрид, при което загинаха 192 души. По този повод той припомни, че датата 11 март е избрана от Европейския съюз като символична дата за възпоменание на жертвите на тероризма.

Той направи изявление по случай петата годишнина от анексирането на Крим от страна на Русия – мярка, многократно осъждана от Парламента като нарушение на международното право. По този повод той припомни ангажимента на Парламента по отношение на независимостта и териториалната цялост на Украйна.

И накрая, той засегна положението във Венесуела, където някои области са без електричество вече няколко дни, което има драматични последици за населението, и по-специално за общественото здраве.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Babette Winter и Aleksejs Loskutovs, считано съответно от 10 и 14 януари 2019 г.


6. Разглеждане на съвместимостта на мисията, възложена на член на ЕП

На своето заседание от 4 март 2019 г. комисията JURI разгледа, в съответствие с член 4, параграф 5 от Правилника за дейността, съвместимостта на временната мисия, възложена от министър-председателя на Франция на Ален Ламасур, свързана с обучението по история в Европа, с Акта от 20 септември 1976 г. относно избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

Комисията JURI реши, че мисията е съвместима с Акта.


7. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 171, параграф 1, алинея 1, буква б) от Правилника за дейността, направено от комисията AFCO, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

Ако предложението за правнообвързващ акт, с евентуалните изменения, не успее да получи мнозинството от подадените гласове, комисията предлага на Парламента да отхвърли акта.

При липсата на възражения относно това тълкуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността в 24-часов срок от оповестяването му, тълкуването се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване в Парламента.


8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обявява решението на водещата комисия за започване на междуинституционални преговори въз основа на следния доклад (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия IMCO: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Докладчик: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

В съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността, членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до утре, в полунощ, поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


9. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

—    Препоръка за решение съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Препоръка за решение съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Препоръка за решение съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Препоръка за решение съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Препоръка за решение съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността да не се представят възражения срещу Делегирания регламент на Комисията от 13 февруари 2019г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Препоръките са на разположение на интернет сайта на Парламента по време на настоящата месечна сесия.


10. Искане за неотложна процедура (член 54 от Правилника за дейността)

Искане за прилагане на неотложна процедура от Комисията по отношение на:

—   Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - комисия PECH

—   Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - комисия PECH

—   Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - комисия TRAN. Докладчик: Ismail Ertug

Парламентът ще се произнесе по искането за неотложна процедура в началото на утрешното заседание.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 13 март 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво. eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - RO кандидат (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

AFET

- Hазначаване на председателя на Европейския банков орган (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (2015/0302M(NLE)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN - Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE - Докладчик: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA - Докладчик: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (1998/0031R(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Доклад относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия (2018/2158(INI)) - AFET - Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (2018/2246(INI)) - AFET - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Доклад относно изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (2018/2159(INI)) - AFET - Докладчик: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE - Докладчик: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Доклад относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (2018/2160(INI)) - AFET - Докладчик: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT - Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE - Докладчик: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT - Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE - Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE - Докладчик: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд (2017/0333R(APP)) - BUDG - ECON - Докладчик: Vladimír Maňka - Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) (2018/2107(INI)) - INTA - Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET - Докладчик: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE - Докладчик: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (2018/0272M(NLE)) - INTA - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE - Докладчик: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE - Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON - Докладчик: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Доклад относно назначаването на председателя на Европейския банков орган (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI)) - ECON - Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (2018/2279(INI)) - DEVE - ENVI - Докладчик: Eleni Theocharous - Докладчик: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL - Докладчици: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI)) - EMPL - Докладчик: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер (2019/2002(IMM)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд (2018/2267(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен (2018/2247(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисии EMPL, LIBE, TRAN

- Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагащи: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000001/2019, зададен от John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas и Dominique Bilde, към Комисията: Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Основните права на хората от африкански произход (B8-0016/2019).


15. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия във връзка с позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през декември 2018 г., е на разположение на уебсайта на Парламента.


16. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през март 2019 г. (PE 636.011/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Изказа се Terry Reintke относно обявеното участие на председателя в 13-ия световен конгрес на семействата, който ще се проведе във Верона (Италия) в периода 29 - 31 март 2019 г. (председателят даде пояснения), Gerard Batten, Piernicola Pedicini и Sophia in 't Veld, която се върна на въпроса, повдигнат от Terry Reintke (председателят потвърди, че няма да участва в конгреса във Верона).

°
° ° °

Понеделник

Искане на групата ECR за вписване като 8-ма точка в дневния ред на декларация на Комисията относно наводненията в Крит. Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказа се Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането.

С поименно гласуване (81 гласа „за“, 201 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Изказа се Pervenche Berès, за да посочи, че не е могла да участва в гласуването.

Вторник

Искане на групата PPE за промяна на заглавието на декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност "Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека" (точка 123 от проекта на дневен ред) на "Законът Магнитски в ЕС (режимът за налагане на санкции за нарушения на правата на човека)".

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Judith Sargentini, срещу искането.

С електронно гласуване (134 гласа „за“, 146 гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата S&D за добавяне като 6-та точка в дневния ред за следобеда на дебат по доклада Morten Løkkegaard "Изисквания за достъпност за продукти и услуги" (A8-0188/2017), първоначално вписан за времето за гласуване в сряда (точка 13 от проекта на дневен ред).

Изказа се Olga Sehnalová, от името на групата S&D, която обоснова искането.

С поименно гласуване (262 гласа „за“, 29 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“ ) Парламентът одобри искането.

Гласуването остава вписано за времето за гласуване в сряда.

Искане на групата ALDE за добавяне като трета точка в дневния ред, след доклада на Kati Piri "Доклад от 2018 г. относно Турция" (A8-0091/2019) (точка 16 от проекта на дневен ред), на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно извънредната ситуация във Венесуела.

Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказаха се Javier Nart, от името на групата ALDE, който обоснова искането, Esteban González Pons, от името на групата PPE, който го подкрепи, и Philippe Lamberts срещу искането.

Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне на документите:
Предложения за резолюции: вторник, 12 март 2019 г., в 12 часа.
Изменения на предложенията за резолюции и общо предложение за резолюция: сряда, 13 март 2019 г., в 12 ч.
Изменения на общите предложения за резолюции: сряда, 13 март 2019 г., в 13 часа.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 13 март 2019 г., в 19 часа.

Четвъртък

Искане на групите Verts/ALE и EFDD за приключване на дебата по въпроса с искане за устен отговор относно "Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите" (точка 148 от проекта на дневен ред) чрез внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани през следващата месечна сесия.

Изказаха се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Dobromir Sośnierz, срещу искането.

С електронно гласуване (130 гласа „за“, 144 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се James Carver.


17. Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 8 февруари 2018 г. (точка 12.6 от протокола от 8.2.2018 г)

Daniel Dalton представи докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Bernd Kölmel (докладчик по становището на комисията BUDG), Pál Csáky, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Емил Радев и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Notis Marias.

Изказаха се Věra Jourová и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 12.3.2019 г и точка 9.15 от протокола от 12.3.2019 г.


18. Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová представи доклада.

Изказа се Eleni Theocharous (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията BUDG), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, и Enrique Guerrero Salom.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Julie Ward и Момчил Неков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се Tibor Navracsics и Michaela Šojdrová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 12.3.2019 г.


19. Акт на ЕС за киберсигурността ***I - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler и Julia Reda представиха докладите.

Изказа се Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становището на комисията BUDG), Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO), Romeo Franz (докладчик по становището на комисията LIBE), Paul Rübig, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho и Eva Kaili.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Andrus Ansip, Angelika Niebler и Julia Reda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 12.3.2019 г и точка 19.1 от протокола от 13.3.2019 г.


20. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.3 от протокола от 25.10.2018 г.).

Paolo De Castro представи доклада.

Изказа се Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се Pilar Ayuso (докладчик по становището на комисията ENVI), Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, John Stuart Agnew, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab и Linda McAvan (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Момчил Неков, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici и Olga Sehnalová.

Изказа се Phil Hogan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Paolo De Castro.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.18 от протокола от 12.3.2019 г.


21. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala представи препоръката и доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Jan Zahradil (докладчик по становището на комисията DEVE), Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Andrus Ansip и Heidi Hautala.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 12.3.2019 г и точка 9.7 от протокола от 12.3.2019 г.


22. Европейската гражданска инициатива ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Гласуването относно решението за провеждане на междуинституционални преговори се състоя на 5 юли 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 5.7.2018 г.)

Alain Lamassoure (заместник-докладчик) представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията PETI), Pál Csáky, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се Andrus Ansip и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 12.3.2019 г.


23. Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)

Доклад относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия [2018/2158(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF.

Изказаха се Tibor Navracsics и Sandra Kalniete.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.23 от протокола от 12.3.2019 г.


24. Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (кратко представяне)

Доклад относно изграждането на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество [2018/2159(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward и Notis Marias.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.24 от протокола от 12.3.2019 г.


25. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton и Dobromir Sośnierz.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 636.011/OJMA).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.32 ч.


28. Закриване на годишната сесия

Сесия 2018-2019 г. на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 12 март 2019 г., от 9.00 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност