Seznam 
Zápis
PDF 289kWORD 81k
Pondělí, 11. března 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Plán práce
 17.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I – Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (rozprava)
 18.Program Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)
 19.Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I – Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (rozprava)
 20.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 21.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví *** – Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (rozprava)
 22.Evropská občanská iniciativa ***I (rozprava)
 23.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (rozprava)
 24.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (krátké přednesení)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 28.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 14. února 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:04.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda vyjádřil soustrast rodinám obětí havárie Boeingu 737, který zajišťoval spojení mezi Addis Abebou a Nairobi a který se zřítil včera, v neděli 10. března 2019.

Poté připomněl útok spáchaný dne 11. března 2004 na nádraží Atocha v Madridu, při kterém zahynulo 192 osob. Při této příležitosti připomněl, že 11. březen se stal symbolickým datem, kdy si Evropská unie připomíná oběti terorismu.

Učinil rovněž prohlášení u příležitosti 5. výročí anexe Krymu Ruskem, kterou Evropský parlament opakovaně odsoudil jako porušení mezinárodního práva. Zároveň připomněl zájem Parlamentu na nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Na závěr zmínil situaci ve Venezuele, jejíž některé části se již několik dní potýkají s výpadkem elektřiny, který má dramatické důsledky zejména v oblasti veřejného zdraví.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů Babette Winterové a Aleksejse Loskutovsa s platností od 10., resp. 14. ledna 2019.


6. Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci

Výbor JURI na své schůzi dne 4. března 2019 posoudil v souladu s čl. 4 odst. 5 jednacího řádu slučitelnost dočasné funkce týkající výuky dějepisu v Evropě svěřené francouzským předsedou vlády Alainu Lamassourovi s aktem ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách.

Výbor JURI rozhodl, že funkce je slučitelná s aktem.


7. Výklad jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 171 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Není-li návrh právně závazného aktu, změněného či nezměněného, podpořen ve výboru většinou odevzdaných hlasů, navrhne následně výbor Parlamentu, aby tento akt zamítl.“

Pokud tento výklad nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, bude se považovat za přijatý. V opačném případě o něm Parlament bude hlasovat.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí příslušného výboru zahájit interinstitucionální jednání na základě této zprávy (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor IMCO: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Zpravodajka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutí zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

—   doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


10. Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

Žádost Komise o použití naléhavého postupu:

—   Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - výbor PECH

—   Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - výbor PECH

—   Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - výbor TRAN. Zpravodaj: Ismail Ertug

Parlament rozhodne o žádosti o použití naléhavého postupu na začátku zítřejšího denního zasedání.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 13. března 2019 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikované znění) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Částečná obměna členů Účetního dvora – rumunský kandidát (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET

- Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie (2015/0302M(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (1998/0031R(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem (2018/2158(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (2018/2246(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (2018/2159(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Zpráva o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (2018/2160(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - výbor CULT - Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu (2017/0333R(APP)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodaj: Vladimír Maňka - Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích (2018/2107(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (2018/0272M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Zpráva o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (2018/2119(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Zpráva o výroční strategické zprávě o plnění cílů udržitelného rozvoje (2018/2279(INI)) - výbor DEVE - výbor ENVI - Zpravodajové: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajky: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (2018/2120(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (2019/2002(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (2018/2267(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (2018/2247(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Evropské unie a členských států (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbory EMPL, LIBE, TRAN

- Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000001/2019, kterou pokládají John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas a Dominique Bilde Komisi: Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Základní práva osob afrického původu (B8-0016/2019).


15. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Parlamentem na loňském prosincovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


16. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního březnového plenárního zasedání (PE 636.011/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Vystoupili: Terry Reintke k oznámené účasti předsedy Parlamentu na 13. Světovém kongresu rodin, který se bude konat v italské Veroně ve dnech 29. až 31. března 2019 (předseda poskytl upřesnění), Gerard Batten, Piernicola Pedicini a Sophia in 't Veld, která se vrátila k tématu, které zmínila Terry Reintke (předseda potvrdil, že se kongresu ve Veroně nezúčastní).

°
° ° °

Pondělí

Žádost skupiny ECR, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako osmý bod prohlášení Komise o záplavách na Krétě. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Notis Marias za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 81, proti: 201, zdrželo se: 10).

Vystoupila Pervenche Berès, aby oznámila, že se nemohla zúčastnit hlasování.

Úterý

Žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (bod 123 PDOJ) změněn na „Magnitského zákon v EU (sankční režim v případě porušování lidských práv)“.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Judith Sargentini proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 134, proti: 146, zdrželo se: 16).

Žádost skupiny S&D, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako šestý bod rozprava o zprávě „Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb“ (A8-0188/2017), kterou předkládá Morten Løkkegaard a která byla původně zařazena do středečního hlasování (bod 13 PDOJ).

Vystoupila Olga Sehnalová za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 262, proti: 29, zdrželo se: 8).

O zprávě se i nadále bude hlasovat ve středu.

Žádost skupiny ALDE, aby bylo za rozpravu o zprávě „Zpráva o Turecku za rok 2018“ (A8-0091/2019), kterou předkládá Kati Piri (bod 16 PDOJ), zařazeno jako třetí bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o mimořádné situaci ve Venezuele.

Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Javier Nart za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti, Esteban González Pons za skupinu PPE ve prospěch žádosti a Philippe Lamberts proti této žádosti.

Parlament žádost schválil.

Byly stanoveny tyto lhůty:
Návrhy usnesení: úterý 12. března 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 13. března 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. března 2019 v 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. března 2019 v 19:00.

Čtvrtek

Žádost skupin Verts/ALE a EFDD, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou na téma „Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře“ (bod 148 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na nadcházejícím dílčím zasedání.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Dobromir Sośnierz proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 130, proti: 144, zdrželo se: 14).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil James Carver.


17. Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I – Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 8. února 2018 (bod 12.6 zápisu ze dne 8.2.2018)

Daniel Dalton uvedl zprávy.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Bernd Kölmel (zpravodaj výboru BUDG), Pál Csáky za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Emil Radev a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 12.3.2019 a bod 9.15 zápisu ze dne 12.3.2019.


18. Program Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová uvedla zprávu.

Vystoupila Eleni Theocharous (zpravodajka výboru DEVE).

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Tiemo Wölken (zpravodaj výboru BUDG), Ivana Maletić (zpravodajka výboru REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec a Enrique Guerrero Salom.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Julie Ward a Momchil Nekov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Michaela Šojdrová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.16 zápisu ze dne 12.3.2019.


19. Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I – Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler a Julia Reda uvedly zprávy.

Vystoupil Nicola Danti (zpravodaj výboru IMCO).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: John Howarth (zpravodaj výboru BUDG), Maria Grapini (zpravodajka výboru IMCO), Romeo Franz (zpravodaj výboru LIBE), Paul Rübig za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho a Eva Kaili.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Andrus Ansip, Angelika Niebler a Julia Reda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.17 zápisu ze dne 12.3.2019 a bod 19.1 zápisu ze dne 13.3.2019.


20. Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 25. října 2018 (bod 13.3 zápisu ze dne 25.10.2018).

Paolo De Castro uvedl zprávu.

Vystoupil Marc Tarabella (zpravodaj výboru IMCO).

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso (zpravodajka výboru ENVI), Mairead McGuinness za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Elsi Katainen za skupinu ALDE, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, John Stuart Agnew za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Czesław Adam Siekierski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab a Linda McAvan (zpravodajka výboru DEVE).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici a Olga Sehnalová.

Vystoupil Phil Hogan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupil Paolo De Castro.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.18 zápisu ze dne 12.3.2019.


21. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví *** – Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala uvedla doporučení a zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jan Zahradil (zpravodaj výboru DEVE), Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Elsi Katainen za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

Vystoupili: Andrus Ansip a Heidi Hautala.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 12.3.2019 a bod 9.7 zápisu ze dne 12.3.2019.


22. Evropská občanská iniciativa ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 5. července 2018 (bod 6.5 zápisu ze dne 5.7.2018).

Alain Lamassoure (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru CULT), Cristian Dan Preda (zpravodaj výboru PETI), Pál Csáky za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan.

Vystoupili: Andrus Ansip a Alain Lamassoure.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.19 zápisu ze dne 12.3.2019.


23. Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (rozprava)

Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem [2018/2158(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete uvedla zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Anna Fotyga za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, a Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Sandra Kalniete.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.23 zápisu ze dne 12.3.2019.


24. Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (krátké přednesení)

Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace [2018/2159(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward a Notis Marias.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.24 zápisu ze dne 12.3.2019.


25. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton a Dobromir Sośnierz.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 636.011/OJMA).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:32.


28. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2018–2019 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 12. března 2019 v 9:00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Poslední aktualizace: 4. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí