Indeks 
Protokol
PDF 293kWORD 80k
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Valgs prøvelse
 6.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Arbejdsplan
 17.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I - Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (forhandling)
 18.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (forhandling)
 19.EU's forordning om cybersikkerhed ***I - Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (forhandling)
 20.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (forhandling)
 21.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, forvaltningspraksis og handel *** - Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, forvaltningspraksis og handel (beslutning) (forhandling)
 22.Det europæiske borgerinitiativ ***I (forhandling)
 23.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (forhandling)
 24.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (kortfattet forelæggelse)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 28.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 14. februar 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden udtrykte sin dybe medfølelse med familierne til ofrene for ulykken med Boeing 737, der befløj ruten mellem Addis Abeba og Nairobi, og som var styrtet ned den foregående dag, den 10. marts 2019.

Han mindede derefter om attentatet den 11. marts 2004 på stationen Atocha i Madrid, der havde kostet 192 personer livet. Han mindede ved denne lejlighed om, at datoen den 11. marts var blevet valgt af Den Europæiske Union som en symbolsk mindedato for ofrene for terrorisme.

Han afgav en erklæring i anledning af femårsdagen for Ruslands annektering af Krim, et skridt som Parlamentet flere gange havde fordømt som en krænkelse af folkeretten. Han mindede ved denne lejlighed om Parlamentets engagement til fordel for Ukraines uafhængighed og territorale integritet.

Han nævnte til afslutning situationen i Venezuela, hvor visse områder havde været uden elektricitet i flere dage, hvilket havde haft dramatiske konsekvenser navnlig for folkesundheden.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Babette Winter og Aleksejs Loskutovs' mandater med virkning fra den 10. og 14. januar 2019, henholdsvis.


6. Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem

På sit møde den 4. marts 2019 havde JURI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 5, indledt en undersøgelse af foreneligheden af den midlertidige opgave, som Frankrigs premierminister havde betroet Alain Lamassoure vedrørende historieundervisning i Europa, med akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet.

JURI havde afgjort, at opgaven var forenelig med akten.


7. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede Formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 171, stk. 1, første afsnit, litra b, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Hvis forslaget til en juridisk bindende retsakt, som ændret eller på anden måde, ikke opnår et flertal af de afgivne stemmer i udvalget, foreslår udvalget Parlamentet, at retsakten afvises."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. artikel 226, stk. 4, i forretningsordenen, gør indsigelse inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen. I modsat fald forelægges den for Parlamentet til afstemning.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om det kompetente udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   IMCO: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/[] og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Ordfører Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat den efterfølgende dag anmode om, at et afgørelsen om at indlede forhandlinger sættes under afstemning

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


9. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

—   Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår undtagne enheder (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår undtagne enheder (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode


10. Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)

Kommissionen havde anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

—   Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH

—   Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH

—   Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN. Ordfører: Ismail Ertug

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 13. marts 2019 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009, for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande, og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) 2018/973 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (kodifikation) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (»BNI-forordningen«) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – RO kandidat (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

AFET

- Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks direktion (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling (2015/0302M(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side (1998/0031R(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (2018/2158(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, til Kommissionen og til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (2018/2246(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (2018/2159(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Betænkning om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen (2018/2160(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (2017/0333R(APP)) - BUDG udvalg - ECON udvalg - Ordfører: Vladimír Maňka - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012 (2018/2107(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (2018/0272M(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Betænkning om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Betænkning om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019 (2018/2119(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Betænkning Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (2018/2279(INI)) - DEVE udvalg - ENVI udvalg - Ordfører: Eleni Theocharous - Ordfører: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL udvalg - Ordførere: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Betænkning om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019 (2018/2120(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Monica Hohlmeiers immunitet (2019/2002(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (2018/2267(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2018/2247(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

udvalg EMPL, LIBE, TRAN

- Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000001/2019 af John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas og Dominique Bilde, til Kommissionen: Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0016/2019).


15. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i december 2018 forelå på Parlamentets hjemmeside.


16. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts 2019 (PE 636.011/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Indlæg af Terry Reintke om formandens bebudede deltagelse i den 13. verdenskongres for familier, der ville blive afholdt i Verona (Italien) mellem den 29. og den 31. marts 2019 (formanden gav præciserende oplysninger), Gerard Batten, Piernicola Pedicini og Sophia in 't Veld, der vendte tilbage til det emne, som Terry Reintke havde omtalt (formanden bekræftede, at han ikke ville deltage i kongressen i Verona).

°
° ° °

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som 8. punkt på dagsordenen at tilføje en redegørelse fra Kommissionen om oversvømmelserne på Kreta. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Notis Marias, for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (81 for, 201 imod, 10 hverken/eller).

Taler: Pervenche Berès for at tilkendegive, at hun ikke havde kunnet deltage i afstemningen.

Tirsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik "En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne" (punkt 123 i PDOJ) til "Magnitsky-loven i EU (sanktionsordningen for krænkelser af menneskerettighederne)".

Talere: Cristian Dan Preda, for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Judith Sargentini, imod denne anmodning

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (134 for, 146 imod, 16 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som 6. punkt på eftermiddagens dagsorden at tilføje en forhandling om betænkningen af Morten Løkkegaard "Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser" (A8-0188/2017), der oprindeligt var opført under onsdagens afstemningstid (punkt 13 i PDOJ).

Taler: Olga Sehnalová, for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (262 for, 29 imod, 8 hverken/eller).

Afstemningen var fortsat opført under afstemningstiden onsdag.

Anmodning fra ALDE-Gruppen om som 3. punkt på dagsordenen, efter betænkningen af Kati Piri "Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet" (A8-0091/2019) (punkt 16 i PDOJ), at opføre en redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om nødsituationen i Venezuela.

Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Javier Nart, for ALDE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som støttede den, og Philippe Lamberts imod denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen.

Der var fastsat følgende frister:
Beslutningsforslag: tirsdag den 12. marts 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. marts 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om særskilt eller delt afstemning: onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00.

Torsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen og EFDD-Gruppen om, at forhandlingen om forespørgslen til mundtlig besvarelse om"Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur" (punkt 148 i PDOJ) skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes under afstemning i den følgende mødeperiode.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Dobromir Sośnierz imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (130 for, 144 imod, 14 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Taler: James Carver.


17. Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I - Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger fandt sted den 8. februar 2018 (punkt 12.6 i protokollen af 8.2.2018)

Daniel Dalton forelagde betænkningerne.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Bernd Kölmel (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Emil Radev og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Notis Marias.

Talere Věra Jourová og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 12.3.2019 og punkt 9.15 i protokollen af 12.3.2019.


18. Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová forelagde betænkningen.

Taler: Eleni Theocharous (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra BUDG), Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Kostas Papadakis, løsgænger, og Enrique Guerrero Salom.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere Julie Ward og Momchil Nekov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere Tibor Navracsics og Michaela Šojdrová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 12.3.2019.


19. EU's forordning om cybersikkerhed ***I - Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler og Julia Reda forelagde betænkningerne.

Taler: Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Maria Grapini (ordfører for udtalelse fra IMCO), Romeo Franz (ordfører for udtalelse fra LIBE), Paul Rübig for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho og Eva Kaili.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere Andrus Ansip, Angelika Niebler og Julia Reda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.17 i protokollen af 12.3.2019 og punkt 19.1 i protokollen af 13.3.2019.


20. Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger fandt sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollen af 25.10.2018).

Paolo De Castro forelagde betænkningen.

Taler: Marc Tarabella (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso (ordfører for udtalelse fra ENVI), Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, John Stuart Agnew for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Czesław Adam Siekierski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab og Linda McAvan (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici og Olga Sehnalová.

Taler: Phil Hogan.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Paolo De Castro.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.18 i protokollen af 12.3.2019.


21. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, forvaltningspraksis og handel *** - Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, forvaltningspraksis og handel (beslutning) (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala forelagde henstillingen og betænkningen.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Jan Zahradil (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Dobromir Sośnierz.

Talere: Andrus Ansip og Heidi Hautala.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 12.3.2019 og punkt 9.7 i protokollen af 12.3.2019.


22. Det europæiske borgerinitiativ ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 5. juli 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 5.7.2018)

Alain Lamassoure forelagde betænkningen.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra PETI), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva og Luke Ming Flanagan.

Talere: Andrus Ansip og Alain Lamassoure.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 12.3.2019.


23. Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (forhandling)

Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2018/2158(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete forelagde betænkningen.

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, og Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen.

Talere Tibor Navracsics og Sandra Kalniete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.23 i protokollen af 12.3.2019.


24. Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling [2018/2159(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward og Notis Marias.

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.24 i protokollen af 12.3.2019.


25. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton og Dobromir Sośnierz.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" 636.011/OJMA).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.32.


28. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2018-2019 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 12. marts 2019 kl. 09.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik