Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 285kWORD 81k
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikmele antud ülesande ühitatavuse läbivaatamine
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Kiireloomulise menetluse taotlus (kodukorra artikkel 154)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Tööplaan
 17.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I - Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (arutelu)
 18.Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (arutelu)
 19.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I - Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (arutelu)
 20.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (arutelu)
 21.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** - ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (arutelu)
 22.Euroopa kodanikualgatus***I (arutelu)
 23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (arutelu)
 24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 28.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 14. veebruaril 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.04.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president avaldas kaastunnet lennuõnnetuses hukkunute perekondadele. Addis Abebast Nairobi lendama pidanud Boeing 737 kukkus alla eile, 10. märtsil 2019.

President meenutas seejärel 11. märtsil 2004. aastal Madridis Atocha raudteejaamas toimepandud atentaati, milles sai surma 192 inimest. Ta tuletas sellega seoses meelde, et Euroopa Liit valis sümboolselt 11. märtsi terrorismiohvrite mälestamise päevaks.

President esines avaldusega viie aasta möödumise puhul Krimmi annekteerimisest Venemaa poolt, mille Euroopa Parlament on korduvalt hukka mõistnud kui rahvusvahelise õiguse rikkumise. Sellega seoses tuletas president meelde, et Euroopa Parlament toetab kindlalt Ukraina sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust.

Lõpetuseks tuletas president meelde olukorda Venezuelas, kus teatavad piirkonnad on palju päevi ilma elektrita olnud, millel on väga tõsised tagajärjed eeskätt inimeste tervisele.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Babette Winteri ja Aleksejs Loskutovsi volitused vastavalt alates 10. ja 14. jaanuarist 2019.


6. Parlamendiliikmele antud ülesande ühitatavuse läbivaatamine

JURI-komisjon vaatas oma 4. märtsi 2019. aasta koosolekul kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 5 läbi küsimuse, kas Prantsusmaa peaministri poolt Alain Lamassoure'ile antud ajutine ülesanne õpetada Euroopa ajalugu on ühitatav vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevale 20. septembri 1976. aasta aktile.

JURI-komisjon otsustas, et kõnesoleva ülesande täitmine on ühitatav kooskõlas nimetatud aktiga.


7. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 171 lõike 1 punkti b järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Kui õiguslikult siduva akti ettepanekut ei võeta komisjonis antud häälte enamusega muutmata või muudetud kujul vastu, teeb komisjon parlamendile ettepaneku akt tagasi lükata.

Kui ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt tõlgendust 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks. Vaidlustamise korral pannakse tõlgendus parlamendis hääletusele.


8. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks pädeva komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmise raporti alusel (kooskõlas artikli 69c lõikega 1):

—   IMCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Raportöör: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda enne kella 00.00 kirjalikult, et otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


9. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

—   soovitusega võtta vastu otsus vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    soovitusega võtta vastu otsus vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    soovitusega võtta vastu otsus vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    soovitusega võtta vastu otsus vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    soovitusega võtta vastu otsus vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 mitte esitada vastuväiteid komisjoni 13. veebruari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Juhul kui 24 tunni jooksul pärast täiskogul teatavaks tegemist ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitused on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


10. Kiireloomulise menetluse taotlus (kodukorra artikkel 154)

Komisjoni taotlus kiirmenetluse rakendamise kohta:

—   Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH-komisjon

—   Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH-komisjon

—   Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN-komisjon. Raportöör Ismail Ertug

Parlament teeb otsuse kiirmenetluse taotluse kohta järgmise päeva istungi alguses.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval, 13. märtsil 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ning määrust (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, tulenevalt Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisest liidust (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (kogurahvatulu määrus) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – RO kandidaat (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2015/0302M(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Vaheraport nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel (1998/0031R(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta (2018/2158(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ning Andorra, Monaco ja San Marino vahelist assotsieerimislepingut (2018/2246(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Raport ELi suutlikkuse suurendamise kohta konfliktide ennetamise ja vahendustegevuse valdkonnas (2018/2159(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Raport araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta (2018/2160(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond (2017/0333R(APP)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: Vladimír Maňka - Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Raport üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta (2018/2107(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (2018/0272M(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2018/2119(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Raport kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastase strateegilise aruande kohta (2018/2279(INI)) - DEVE komisjon - ENVI komisjon - Raportöör: Eleni Theocharous - Raportöör: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL komisjon - Raportöörid: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2018/2120(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Raport Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2002(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Raport Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2267(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Raport Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2247(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

komisjonid EMPL, LIBE, TRAN

- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   O-000001/2019, mille esitas(id) John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ja Dominique Bilde komisjonile: Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0016/2019).


15. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta detsembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


16. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta märtsi täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 636.011/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Sõna võtsid Terry Reintke, kes käsitles presidendi väljakuulutatud osalemist 13. maailma perekondade kongressil 29. märtsist kuni 31. märtsini 2019 Veronas (Itaalia) (president selgitas küsimust), Gerard Batten, Piernicola Pedicini ja Sophia in 't Veld, kes käsitles Terry Reintke tõstatatud küsimust (president kinnitas, et ta ei osale Veronas toimuval kongressil).

°
° ° °

Esmaspäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada kaheksanda punktina päevakorda komisjoni avaldus üleujutuste kohta Kreetal. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (81 poolt, 201 vastu, erapooltuid 10).

Sõna võttis Pervenche Berès, kes andis teada, et ta ei saanud hääletusel osaleda.

Teisipäev

Fraktsiooni PPE taotlus muuta komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse pealkirja „Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim“ (PDOJ punkt 123) järgmiselt „Magnitski seadus ELis (inimõiguste rikkujate vastane sanktsioonirežiim)“.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Judith Sargentini, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (134 poolt, 146 vastu, erapooletuid 16).

Fraktsiooni S&D taotlus lisada pärastlõunal kuuenda punktina päevakorda arutelu Morten Løkkegaardi raporti teemal toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (A8-0188/2017), mis algselt oli kolmapäevaste hääletuste päevakorras (PDOJ punkt 13).

Sõna võttis Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (262 poolt, 29 vastu, erapooletuid 8).

Hääletus jääb kolmapäevaste hääletuste päevakorda.

Fraktsiooni ALDE taotlus lisada päevakorda kolmanda punktina pärast Kati Piri raportit 2018. aasta Türgi aruande kohta (A8-0091/2019) (PDOJ 16. punkt) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus hädaolukorra kohta Venezuelas.

Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes oli taotluse poolt, ja Philippe Lamberts oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kinnitati järgmised tähtajad.
Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 12. märts 2019 kell 12.00
Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanek: kolmapäev, 13. märts 2019 kell 12.00
Resolutsiooni ühisettepaneku muudatusettepanekud: kolmapäev, 13. märts 2019 kell 13.00
Eraldi ja osade kaupa hääletuste taotlused: kolmapäev, 13. märts 2019 kell 19.00

Neljapäev

Fraktsioonide Verts/ALE ja EFDD taotlus esitada suuliselt vastatava küsimuse „Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (PDOJ punkt 148) arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele järgmisel osaistungjärgul.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Dobromir Sośnierz, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (130 poolt, 144 vastu, erapooletuid 14).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis James Carver.


17. Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I - Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokollipunkt 12.6)

Daniel Dalton tutvustas raporteid.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Kölmel (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.14 ja 12.3.2019 protokollipunkt 9.15.


18. Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová tutvustas raportit.

Sõna võttis Eleni Theocharous (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tiemo Wölken (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Ivana Maletić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Enrique Guerrero Salom.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Julie Ward ja Momchil Nekov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Michaela Šojdrová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.16.


19. ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I - Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ja Julia Reda tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid John Howarth (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Maria Grapini (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Romeo Franz (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ja Eva Kaili.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Andrus Ansip, Angelika Niebler ja Julia Reda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.17 ja 13.3.2019 protokollipunkt 19.1.


20. Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 13.3).

Paolo De Castro tutvustas raportit.

Sõna võttis Marc Tarabella (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Czesław Adam Siekierski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ja Linda McAvan (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ja Olga Sehnalová.

Sõna võttis Phil Hogan.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võttis Paolo De Castro.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.18.


21. ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** - ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jan Zahradil (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Heidi Hautala.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.6 ja 12.3.2019 protokollipunkt 9.7.


22. Euroopa kodanikualgatus***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste hääletus toimus 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokollipunkt 6.5)

Alain Lamassoure (raportööri nimel) tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Angel Dzhambazki (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Alain Lamassoure.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.19.


23. ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (arutelu)

Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta [2018/2158(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel ja Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Sandra Kalniete.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.23.


24. ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)

Raport ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamise kohta [2018/2159(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward ja Notis Marias.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.24.


25. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton ja Dobromir Sośnierz.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord 636.011/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.32.


28. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 20182019 istungjärk on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval 12. märtsil 2019 kell 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika