Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 289kWORD 80k
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I - Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (keskustelu)
 18.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 19.EU:n kyberturvallisuusasetus ***I - Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (keskustelu)
 20.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (keskustelu)
 21.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (keskustelu)
 23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (keskustelu)
 24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (lyhyt esittely)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 28.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 14. helmikuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies esitti surunvalittelut Addis Abeban ja Nairobin välisellä lennolla eilen sunnuntaina 10. maaliskuuta 2019 pudonneen Boeing 737 -koneen onnettomuudessa menehtyneiden omaisille.

Hän palautti sen jälkeen mieliin Madridissa Atochan rautatieasemalla 11. maaliskuuta 2004 tehdyn terrori-iskun, jossa sai surmansa 192 henkilöä. Hän muistutti, että 11. maaliskuuta on valittu Euroopan unionissa terrorismin uhrien muistopäiväksi.

Puhemies antoi julkilausuman Krimin niemimaan Venäjään liittämisen viisivuotispäivän johdosta. Parlamentti on tuominnut tämän teon useaan kertaan kansainvälisen oikeuden loukkauksena. Puhemies huomautti tässä yhteydessä, että Ukrainan itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus ovat parlamentille erittäin tärkeitä.

Puhemies otti lopuksi esille Venezuelan tilanteen. Siellä jotkut alueet ovat olleet vailla sähköä useita päiviä, ja tällä on dramaattisia seurauksia erityisesti terveydenhuollon kannalta.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Babette Winterin ja Aleksejs Loskutovsin valtakirjat päteviksi 10. ja 14. tammikuuta 2019 alkaen.


6. Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen

Oikeudellisten asioiden valiokunta tutki 4. maaliskuuta 2019 pitämässään kokouksessa työjärjestyksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti, onko Ranskan pääministerin Alain Lamassourelle uskoma väliaikainen tehtävä, joka koskee historianopetusta Euroopassa, sopusoinnussa Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen kanssa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti, että tehtävä on sopusoinnussa säädöksen kanssa.


7. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 171 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka AFCO-valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Jos tarkistettu tai muu esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi ei saa valiokunnassa annettujen äänten enemmistöä, valiokunta ehdottaa parlamentille esityksen hylkäämistä.

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnasta annetusta ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentissa.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti asiasta vastaavan valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan mietinnön pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohta):

—   IMCO-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Esittelijä: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen huomista keskiyötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella 13. helmikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin parlamentissa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


10. Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)

Kiireellistä käsittelyä koskevat komission pyynnöt:

—   Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH-valiokunta

—   Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH-valiokunta

—   Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN-valiokunta. Esittelijä: Ismail Ertug

Parlamentti äänestää kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä huomisen istunnon alussa.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus läntisillä vesialueilla ja niiden lähivesialueilla kalastettuja kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetusten (EU) 2016/1139 ja (EU) 2018/973 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (BKTL-asetus) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – RO ehdokas (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AFET

- Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2015/0302M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (1998/0031R(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta (2018/2158(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (2018/2246(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (2018/2159(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (2018/2160(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (2017/0333R(APP)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Vladimír Maňka - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta (2018/2107(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (2018/0272M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (2018/2119(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (2018/2279(INI)) - DEVE-valiokunta - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Eleni Theocharous - Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijät: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2018/2120(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Mietintö Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2019/2002(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Mietintö Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2267(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2247(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

valiokunnat: EMPL, LIBE, TRAN

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekeminen (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000001/2019) John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ja Dominique Bilde komissiolle: Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (B8-0015/2019)

—   (O-000022/2019) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (B8-0016/2019).


15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin joulukuun 2018 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


16. Käsittelyjärjestys

Maaliskuun I 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 636.011/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Puheenvuorot: Terry Reintke puhemiehen ilmoitetusta osallistumisesta 13. maailmanlaajuiseen perhekonferenssiin, joka järjestetään Veronassa Italiassa 29.–31. maaliskuuta 2019 (puhemies täsmensi asiaa), Gerard Batten, Piernicola Pedicini ja Sophia in 't Veld, joka palasi Terry Reintken esille ottamaan aiheeseen (puhemies vakuutti, että hän ei osallistu tähän Veronassa järjestettävään konferenssiin).

°
° ° °

Maanantai

ECR-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan 8. kohdaksi otetaan komission julkilausuma tulvista Kreetalla. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Notis Marias käytti puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (81 puolesta, 201 vastaan, 10 tyhjää).

Pervenche Berès käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että hän ei ollut voinut osallistua äänestykseen.

Tiistai

PPE-ryhmä on pyytänyt, että komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ”Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 123) otsikko muutetaan kuulumaan seuraavasti ”Magnitsky-laki EU:ssa (ihmisoikeusloukkauksia koskeva seuraamusjärjestelmä)”.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Cristian Dan Preda, joka perusteli pyynnön, ja Judith Sargentini, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (134 puolesta, 146 vastaan, 16 tyhjää).

S&D-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan 6. kohdaksi lisätään keskustelu Morten Løkkegaardin mietinnöstä ”Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset” (A8-0188/2017), josta oli alunperin tarkoitus toimittaa äänestys keskiviikkona (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 13).

Olga Sehnalová käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (262 puolesta, 29 vastaan, 8 tyhjää).

Äänestys toimitetaan kuitenkin keskiviikkona.

ALDE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan 3. kohdaksi Kati Pirin mietinnön ”Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus” (A8-0091/2019) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 16) jälkeen lisätään komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma hätätilanteesta Venezuelassa.

Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Puheenvuorot: ALDE-ryhmän puolesta Javier Nart, joka perusteli pyynnön, Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, joka kannatti pyyntöä, ja Philippe Lamberts, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Käsiteltäväksi jättämisen määräajat ovat seuraavat:
päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. maaliskuuta 2019 klo 12.00
tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 12.00
tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 13.00
erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 19.00.

Torstai

Verts/ALE- ja EFDD-ryhmät ovat pyytäneet, että suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä” (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 148) käytävän keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään seuraavalla istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, ja Dobromir Sośnierz, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (130 puolesta, 144 vastaan, 14 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

James Carver käytti puheenvuoron.


17. Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I - Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.6)

Daniel Dalton esitteli mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bernd Kölmel (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.14 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.15.


18. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová esitteli mietinnön.

Eleni Theocharous (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tiemo Wölken (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivana Maletić (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, sitoutumaton Kostas Papadakis ja Enrique Guerrero Salom.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Julie Ward ja Momchil Nekov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Michaela Šojdrová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.16.


19. EU:n kyberturvallisuusasetus ***I - Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ja Julia Reda esittelivät mietinnöt.

Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Grapini (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romeo Franz (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ja Eva Kaili.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Angelika Niebler ja Julia Reda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.17 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.1.


20. Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.3).

Paolo De Castro esitteli mietinnön.

Marc Tarabella (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Czesław Adam Siekierski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaDobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ja Linda McAvan (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ja Olga Sehnalová.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Paolo De Castro käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.18.


21. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala esitteli suosituksen ja mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Zahradil (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Doru-Claudian Frunzulică.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Heidi Hautala.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.6 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.7.


22. Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 5. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.5)

Alain Lamassoure (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo ja Jarosław Wałęsa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Alain Lamassoure.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.19.


23. EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta [2018/2158(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete esitteli mietinnön.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta ja Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Sandra Kalniete.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.23.


24. EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa [2018/2159(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward ja Notis Marias.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.24.


25. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton ja Dobromir Sośnierz.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" 636.011/OJMA).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23:32.


28. Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi 2018-2019 julistettiin päättyneeksi.

Perussopimuksen määräysten mukaisesti parlamentti kokoontuu huomenna tiistaina 12. maaliskuuta 2019 klo 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö