Indekss 
Protokols
PDF 289kWORD 80k
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 10.Steidzamības procedūras pieprasījums (Reglamenta 154. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Darba kārtība
 17.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I - Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (debates)
 18.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (debates)
 19.ES Kiberdrošības akts ***I - Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (debates)
 20.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (debates)
 21.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** - Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (debates)
 22.Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (debates)
 23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (debates)
 24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (īss izklāsts)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 28.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2019. gada 14. februārī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs pauda līdzjūtību 2019. gada 10. martā notikušajā lidmašīnas “Boeing 737” katastrofā reisā no Adisabebas uz Nairobi bojā gājušo upuru piederīgajiem.

Pēc tam priekšsēdētājs pieminēja 2004. gada 11. martā notikušo atentātu Madrides Atočas stacijā, kurā dzīvību zaudēja 192 cilvēki. Šajā sakarībā priekšsēdētājs atgādināja, ka 11. marts ir Eiropas Savienības izraudzītā simboliskā atceres diena terorisma upuru piemiņai.

Turpinājumā priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar to, ka apritējuši pieci gadi, kopš Krievija anektējusi Krimu, un norādīja, ka Parlaments šo notikumu vairākkārt nosodījis kā starptautisko tiesību pārkāpumu. Šajā sakarībā priekšsēdētājs atgādināja, ka Parlaments apņēmīgi atbalsta Ukrainas neatkarību un teritoriālo integritāti.

Noslēgumā priekšsēdētājs pievērsās situācijai Venecuēlā, norādot, ka atsevišķās valsts daļās jau vairākas dienas nav elektrības un ka tam ir dramatiskas sekas, galvenokārt sabiedrības veselības kontekstā.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Babette Winter un Alekseja Loskutova mandātus, sākot ar 2019. gada 10. janvāri un attiecīgi 2019. gada 14. janvāri.


6. Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību

JURI komiteja 2019. gada 4. marta sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 4. panta 5. punktu izskatīja jautājumu par to, vai pagaidu uzdevums, ko Francijas premjerministrs uzticējis deputātam Alain Lamassoure un kas saistīts ar vēstures mācīšanu Eiropā, ir savienojams ar 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās.

JURI komiteja nolēma, ka minētais uzdevums ir savienojams ar Aktu.


7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 171. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“Ja juridiski saistoša akta priekšlikums, kas var būt grozīts vai negrozīts, neiegūst komitejā nodoto balsu vairākumu, tad komiteja ierosina Parlamentam attiecīgo aktu noraidīt.”

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šī komentāra paziņošanas nebūs iebilduši pret to, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par atbildīgās komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu ziņojumu (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Referente: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu politiskā grupa vai grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmums par sarunu sākšanu tiktu izvirzīts balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


9. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

—   Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019).

—    Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019).

—    Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019).

—    Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019).

—    Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 13. februāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā pēc paziņošanas plenārsēdē nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgās sesijas laikā.


10. Steidzamības procedūras pieprasījums (Reglamenta 154. pants)

Komisijas pieprasījums piemērot steidzamības procedūru šādiem dokumentiem:

—   Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH komiteja;

—   Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH komiteja;

—   Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN komiteja. Referents: Ismail Ertug.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem nākamās dienas sēdes sākumā.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 13. martā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas konvertēšanu (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido daudzgadu plānu krājumiem, kurus zvejo rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos, un zvejniecībām, kuras šos krājumus izmanto, un ar ko groza Regulas (ES) 2016/1139 un (ES) 2018/973 un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta versija) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un Regulas (EK) Nr. 764/2008 atcelšanu (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšanu, kas vajadzīga sakarā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (NKI regula) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par .eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — RO kandidāts (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

AFET

- Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI komiteja - Referents: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0047/2019).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses (2015/0302M(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Claudia Schmidt (A8-0060/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs parakstīt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: József Nagy (A8-0070/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA komiteja - Referents: Klaus Buchner (A8-0071/2019).

- Starpposma ziņojums par projektu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses (1998/0031R(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019).

- Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās (2018/2158(INI)) - AFET komiteja - Referente: Sandra Kalniete (A8-0073/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses (2018/2246(INI)) - AFET komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019).

- Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un mediācijas spēju uzlabošanu (2018/2159(INI)) - AFET komiteja - Referente: Soraya Post (A8-0075/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

- Ziņojums par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (2018/2160(INI)) - AFET komiteja - Referents: Brando Benifei (A8-0077/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0078/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Eiropas Solidaritātes korpuss“ un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT komiteja - Referente: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0081/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+” (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT komiteja - Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0083/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Julia Reda (A8-0084/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Michał Boni (A8-0086/2019).

- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (2017/0333R(APP)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Vladimír Maňka - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A8-0089/2019).

- Ziņojums par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu (2018/2107(INI)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0090/2019).

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET komiteja - Referente: Kati Piri (A8-0091/2019).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0092/2019).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (2018/0272M(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0093/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Miriam Dalli (A8-0106/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0117/2019).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019).

- * Ziņojums par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019).

- Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums (2018/2119(INI)) - ECON komiteja - Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019).

- Ziņojums Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (2018/2279(INI)) - DEVE komiteja - ENVI komiteja - Referente: Eleni Theocharous - Referents: Francesc Gambús (A8-0160/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL komiteja - Referentes: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (2018/2120(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Marian Harkin (A8-0162/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (2019/2002(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti (2018/2267(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (2018/2247(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Francisco Assis (A8-0168/2019).


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

EMPL, LIBE, TRAN komitejas

- Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšana (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   O-000001/2019, kuru uzdeva John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas un Dominique Bilde Komisijai: Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā (B8-0015/2019);

—   O-000022/2019, kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0016/2019).


15. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada decembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


16. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada marta plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 636.011/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Uzstājās Terry Reintke, komentējot paziņojumu par to, ka priekšsēdētājs piedalīsies 13. Pasaules ģimeņu kongresā, kas notiks Veronā (Itālija) 2019. gada 29.–31. martā (priekšsēdētājs sniedza precizējumus), Gerard Batten, Piernicola Pedicini un Sophia in 't Veld, atgriežoties pie Terry Reintke uzsāktā temata (priekšsēdētājs apstiprināja, ka nepiedalīsies Veronas kongresā).

°
° ° °

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums darba kārtībā kā 8. punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par plūdiem Krētā. Debašu noslēgumā tiktu iesniegtas rezolūcijas, par kurām balsošana norisinātos ceturtdien.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (81 par, 201 pret, 10 atturas).

Uzstājās Pervenche Berès, informējot, ka nav varējusi piedalīties balsošanā.

Otrdiena

PPE grupas pieprasījums mainīt nosaukumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumam “Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (GDKP 123. punkts), izsakot to šādā redakcijā “Magņitska likums Eiropas Savienībā (cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams sankciju režīms)”.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Judith Sargentini, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (134 par, 146 pret, 16 atturas).

S&D grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā 6. punktu iekļaut debates par Morten Løkkegaard ziņojumu “Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības” (A8-0188/2017), par ko sākotnēji bija paredzēts balsot trešdienas balsošanas laikā (GDKP 13. punkts).

Uzstājās Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (262 par, 29 pret, 8 atturas).

Balsojums joprojām ir paredzēts trešdienas balsošanas laikā.

ALDE grupas pieprasījums kā 3. punktu pēc Kati Piri ziņojuma “2018. gada ziņojums par Turciju” (A8-0091/2019) (GDKP 16. punkts), darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par ārkārtas stāvokli Venecuēlā.

Debašu noslēgumā tiktu iesniegtas rezolūcijas, par kurām balsošana norisinātos ceturtdien.

Uzstājās Javier Nart ALDE grupas vārdā, pamatojot pierasījumu, Esteban González Pons PPE grupas vārdā, paužot atbalstu, un Philippe Lamberts, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:
rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. martā, plkst. 12.00;
rezolūciju priekšlikumu grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 12.00;
kopīgas rezolūcijas priekšlikumu grozījumi: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 19.00.

Ceturtdiena

Verts/ALE un EFDD grupas pieprasījums, noslēdzot debates par mutiski atbildamo jautājumu “Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā” (GDKP 148. punkts), iesniegt rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots nākamajā sesijā.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Dobromir Sośnierz, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (130 par, 144 pret, 14 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās James Carver.


17. Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I - Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0219/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 12.6. punkts).

Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Bernd Kölmel (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Pál Csáky PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Romeo Franz Verts/ALE grupas vārdā, Emil Radev un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Daniel Dalton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.14. punkts un 12.3.2019. protokola 9.15. punkts.


18. Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019).

Michaela Šojdrová iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eleni Theocharous (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tiemo Wölken (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivana Maletić (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Silvia Costa S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, un Enrique Guerrero Salom.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Julie Ward un Momchil Nekov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Tibor Navracsics un Michaela Šojdrová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.16. punkts.


19. ES Kiberdrošības akts ***I - Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0084/2019).

Angelika Niebler un Julia Reda iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Nicola Danti (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās John Howarth (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Maria Grapini (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Romeo Franz (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Paul Rübig PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho un Eva Kaili.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Andrus Ansip, Angelika Niebler un Julia Reda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.17. punkts un 13.3.2019. protokola 19.1. punkts.


20. Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.3. punkts).

Paolo De Castro iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marc Tarabella (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Mairead McGuinness PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Elsi Katainen ALDE grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, John Stuart Agnew ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Czesław Adam Siekierski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab un Linda McAvan (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici un Olga Sehnalová.

Uzstājās Phil Hogan.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paolo De Castro.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.18. punkts.


21. Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** - Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0083/2019).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0093/2019).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jan Zahradil (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Elsi Katainen ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Dobromir Sośnierz.

Uzstājās Andrus Ansip un Heidi Hautala.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.6. punkts un 12.3.2019. protokola 9.7. punkts.


22. Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 5. jūlijā (5.7.2018. protokola 6.5. punkts).

Alain Lamassoure (referenta aizstājējs) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Angel Dzhambazki (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Dan Preda (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pál Csáky PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Andrus Ansip un Alain Lamassoure.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.19. punkts.


23. Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (debates)

Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās [2018/2158(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0073/2019).

Sandra Kalniete iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā un Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā.

Uzstājās Tibor Navracsics un Sandra Kalniete.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.23. punkts.


24. ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (īss izklāsts)

Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu [2018/2159(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Soraya Post (A8-0075/2019).

Soraya Post iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward un Notis Marias.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.3.2019. protokola 9.24. punkts.


25. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton un Dobromir Sośnierz.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība 636.011/OJMA).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.32.


28. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2018.–2019. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā – otrdien, 2019. gada 12. martā, plkst. 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika