Index 
Notulen
PDF 293kWORD 80k
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Verzoek om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I - Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (debat)
 18.Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (debat)
 19.De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (debat)
 20.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (debat)
 21.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** - Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (debat)
 22.Europees burgerinitiatief ***I (debat)
 23.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)
 24.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (korte presentatie)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 14 februari 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers van het vliegtuigongeval met de Boeing 737 die wordt ingezet voor vluchten tussen Addis Abeba en Nairobi, en die gisteren, op zondag 10 maart 2019, is neergestort.

Hij herinnert vervolgens aan de aanslag van 11 maart 2004 in het treinstation van Atocha in Madrid, waarbij 192 mensen om het leven zijn gekomen. Hij maakt voorts van de gelegenheid gebruik om in herinnering te brengen dat de Europese Unie 11 maart heeft uitgekozen als symbolische datum voor de herdenking van de slachtoffers van terrorisme.

Hij legt een verklaring af naar aanleiding van de annexatie van de Krim door Rusland van vijf jaar geleden, een daad die meermaals door het Parlement is veroordeeld als schending van het internationaal recht. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de gehechtheid van het Parlement aan de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne te benadrukken.

Tot slot verwijst hij naar de situatie in Venezuela, waar verschillende gebieden al dagenlang zonder elektriciteit zitten, hetgeen met name dramatische gevolgen heeft voor de volksgezondheid.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Babette Winter en Aleksejs Loskutovs met ingang van respectievelijk 10 en 14 januari 2019.


6. Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak

Tijdens haar vergadering van 4 maart 2019 is de commissie JURI overeenkomstig artikel 4, lid 5, van het Reglement overgegaan tot de beoordeling van de verenigbaarheid met de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, van de tijdelijke taak die de premier van Frankrijk heeft opgedragen aan Alain Lamassoure met betrekking tot geschiedenisonderwijs in Europa.

De commissie JURI heeft besloten dat deze taak verenigbaar is met de Akte.


7. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Indien het al dan niet geamendeerde voorstel voor een juridisch bindende handeling geen meerderheid van de in de commissie uitgebrachte stemmen behaalt, stelt de commissie aan het Parlement voor om de handeling te verwerpen."

Indien deze interpretatie niet binnen 24 uur na de bekendmaking ervan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende verslag (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   commissie IMCO: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Rapporteur: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken vóór morgen om middernacht schriftelijk verzoeken dat het besluit om onderhandelingen te beginnen in stemming wordt gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


9. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

—   Aanbeveling voor een besluit ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1799 wat betreft de vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de Bank of England (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Aanbeveling voor een besluit ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Aanbeveling voor een besluit ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Aanbeveling voor een besluit ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar aan te tekenen tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 wat betreft de vrijstelling van de Bank of England en het Debt Management Office van het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van Verordening (EU) nr. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Aanbeveling voor een besluit ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 13 februari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 wat betreft de mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur na de aankondiging ter plenaire vergadering, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


10. Verzoek om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)

Verzoek van de Commissie om toepassing van de urgentieprocedure voor:

—   Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - commissie PECH

—   Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - commissie PECH

—   Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - commissie TRAN. Rapporteur: Ismail Ertug

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over de toepassing van de urgentieprocedure moeten uitspreken.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 13 maart 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor bestanden die worden gevangen in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2016/1139 en (EU) 2018/973, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (bni verordening) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam, tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

AFET

- Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (2015/0302M(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Interimverslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds (1998/0031R(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Verslag over de stand van zaken in de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (2018/2158(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (2018/2246(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (2018/2159(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2018/2160(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds (2017/0333R(APP)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteur: Vladimír Maňka - Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Verslag inzake de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012 (2018/2107(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (2018/0272M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Verslag over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Verslag over het voorstel van de Commissie tot de benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (2018/2119(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Verslag Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) (2018/2279(INI)) - commissie DEVE - commissie ENVI - Rapporteur: Eleni Theocharous - Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - commissie EMPL - Rapporteurs: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (2018/2120(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

commissies EMPL, LIBE, TRAN

- Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000001/2019 van John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas en Dominique Bilde, aan de Commissie: Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0016/2019).


15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de uitvoering die is gegeven aan de standpunten en resoluties die door het Parlement tijdens de vergaderperiode van december 2018 zijn aangenomen, is beschikbaar op de website van het Parlement.


16. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart 2019 (PE 636.011/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, over de aangekondigde deelname van de Voorzitter aan het World Congress of Families XIII dat van 29 tot en met 31 maart 2019 plaatsvindt in Verona (Italië) (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Gerard Batten, Piernicola Pedicini en Sophia in 't Veld, die terugkomt op het onderwerp dat werd aangehaald door Terry Reintke (de Voorzitter bevestigt dat hij niet zal deelnemen aan het congres in Verona).

°
° ° °

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om als 8e punt op de agenda een verklaring van de Commissie over de overstromingen op Kreta toe te voegen. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd doorNotis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (81 voor, 201 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd doorPervenche Berès om aan te geven dat ze niet heeft kunnen deelnemen aan de stemming.

Dinsdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid "Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen" (punt 123 PDOJ) te wijzigen in "De Magnitsky-wet in de EU (de Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen)".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Judith Sargentini, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (134 voor, 146 tegen, 16 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als 6e punt op de agenda van de middag een debat toe te voegen over het verslag Morten Løkkegaard "Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten" (A8-0188/2017), dat aanvankelijk onder de stemmingen van woensdag werd opgenomen (punt 13 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd doorOlga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (262 voor, 29 tegen, 8 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De stemming blijft opgenomen onder de stemmingen van woensdag.

Verzoek van de ALDE-Fractie om als 3e punt op de agenda, na het verslag Kati Piri "Verslag 2018 over Turkije" (A8-0091/2019) (punt 16 PDOJ), een verklaring toe te voegen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de noodsituatie in Venezuela.

Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die zijn steun uitspreekt voor het verzoek, en Philippe Lamberts, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:
Ontwerpresoluties: dinsdag 12 maart 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 maart 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 maart 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 maart 2019 om 19.00 uur.

Donderdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie om het debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord over "Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur" (punt 148 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Dobromir Sośnierz, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (130 voor, 144 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door James Carver.


17. Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I - Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 8 februari 2018 (punt 12.6 van de notulen van 8.2.2018)

Daniel Dalton leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Emil Radev en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 12.3.2019 en punt 9.15 van de notulen van 12.3.2019.


18. Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eleni Theocharous (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, en Enrique Guerrero Salom.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Michaela Šojdrová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 12.3.2019.


19. De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler en Julia Reda leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Maria Grapini (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Romeo Franz (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho en Eva Kaili.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Angelika Niebler en Julia Reda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 12.3.2019 en punt 19.1 van de notulen van 13.3.2019.


20. Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.3 van de notulen van 25.10.2018).

Paolo De Castro leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorMarc Tarabella (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd doorPhil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, John Stuart Agnew, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Czesław Adam Siekierski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab en Linda McAvan (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd doorPaolo De Castro.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.18 van de notulen van 12.3.2019.


21. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** - Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd doorAndrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Zahradil (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Heidi Hautala.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 12.3.2019 en punt 9.7 van de notulen van 12.3.2019.


22. Europees burgerinitiatief ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 (punt 6.5 van de notulen van 5.7.2018).

Alain Lamassoure (die de rapporteur vervangt) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de commissie PETI), Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Alain Lamassoure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 12.3.2019.


23. Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2018/2158(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, en Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Sandra Kalniete.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.23 van de notulen van 12.3.2019.


24. Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (korte presentatie)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling [2018/2159(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.24 van de notulen van 12.3.2019.


25. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton en Dobromir Sośnierz.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 636.011/OJMA).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.32 uur gesloten.


28. Sluiting van de zitting

De zitting 2018-2019 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 12 maart 2019, om 09.00 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid