Indeks 
Protokół
PDF 298kWORD 81k
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Porządek obrad
 17.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (debata)
 18.Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (debata)
 19.Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (debata)
 20.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (debata)
 21.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** - Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)
 22.Europejska inicjatywa obywatelska ***I (debata)
 23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)
 24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 14 lutego 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.04.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy Boeinga 737, który rozbił się wczoraj, w niedzielę 10 marca 2019 r., lecąc z Addis Abeby do Nairobi.

Następnie przypomniał o ataku terrorystycznym, który miał miejsce 11 marca 2004 r. na stacji kolejowej Atocha w Madrycie i w którym zginęły 192 osoby. Przypomniał również, że dzień 11 marca został wybrany przez Unię Europejską na symboliczną datę upamiętnienia ofiar terroryzmu.

Przewodniczący złożył oświadczenie z okazji 5. rocznicy aneksji Krymu przez Rosję, aktu, który Parlament wielokrotnie potępił jako łamanie prawa międzynarodowego. Przy tej okazji przewodniczący przypomniał o tym jak ważne dla Parlamentu są niezależność i suwerenność Ukrainy.

Na koniec przywołał sytuację w Wenezueli, gdzie w niektórych regionach od wielu dni brakuje elektryczności, co ma tragiczne konsekwencje, w szczególności dla zdrowia publicznego.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Babette Winter i Aleksejsa Loskutovsa ze skutkiem, odpowiednio, od dnia 10 i 14 stycznia 2019 r.


6. Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi

W trakcie posiedzenia w dniu 4 marca 2019 r. komisja JURI przystąpiła, zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu, do analizy zgodności tymczasowej funkcji, którą premier Francji powierzył Alainowi Lamassoure'owi dotyczącej nauki historii w Europie, z Aktem z dnia 20 września 1976 r. dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.

Komisja JURI stwierdziła, że funkcja ta jest zgodna z Aktem.


7. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 171 ust. 1, akapit pierwszy lit. b Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Jeżeli wniosek dotyczący aktu prawnie wiążącego, z ewentualnymi poprawkami, nie zbierze większości głosów oddanych w komisji, komisja zaleca Parlamentowi odrzucenie wniosku.”

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu tej wykładni żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, nie wyrażą sprzeciwu wobec tej wykładni, uzna się ją za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie poddana pod głosowanie.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował o decyzji komisji przedmiotowo właściwej o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego sprawozdania (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja IMCO: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Sprawozdawczyni: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu, posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg, mogą złożyć, przed północą dnia jutrzejszego, pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie przez Parlament nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


9. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

—   zalecenia dotyczącego decyzji złożonego zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    zalecenia dotyczącego decyzji złożonego zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    zalecenia dotyczącego decyzji złożonego zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    zalecenia dotyczącego decyzji złożonego zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    zalecenia dotyczącego decyzji złożonego zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tych zaleceń, uzna się je za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.

Zalecenia są dostępne na stronie Parlamentu przez czas trwania bieżącej sesji plenarnej.


10. Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)

Wniosek Komisji w sprawie przeprowadzenia debaty w trybie pilnym:

—   Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - komisja PECH

—   Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - komisja PECH

—   Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - komisja TRAN. Sprawozdawca Ismail Ertug

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 13 marca 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie DNB) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AFET

- Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony (2015/0302M(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania w interesie Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony (1998/0031R(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją (2018/2158(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (2018/2246(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (2018/2160(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (2017/0333R(APP)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawca: Vladimír Maňka - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) (2018/2107(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Sprawozdanie zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (2018/0272M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (2018/2119(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (2018/2279(INI)) - komisja DEVE - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous - Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczynie: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (2018/2120(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jean-Marie Le Pena (2018/2247(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisje EMPL, LIBE, TRAN

- Zawarcie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   O-000001/2019, które skierowali: John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas i Dominique Bilde, do Komisji: Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0016/2019).


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w grudniu 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


16. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w marca 2019 (PE 636.011/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Głos zabrali: Terry Reintke, na temat zapowiedzianego udziału Przewodniczącego w 13. Światowym Kongresie Rodzin, który odbędzie się w Weronie we Włoszech w dniach 29-31 marca 2019 r., (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienie), Gerard Batten, Piernicola Pedicini i Sophia in 't Veld, którzy powrócili do kwestii poruszonej przez Terry Reintke (Przewodniczący potwierdził, że nie weźmie udziału w Kongresie w Weronie).

°
° ° °

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR o wpisanie, jako 8. punkt porządku obrad, oświadczenia Komisji na temat powodzi na Krecie. Debata zakończy się złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrał Notis Marias, w imieniu grupy ECR, aby uzasadnić wniosek.

W GI (przy 81 głosach za, 201 głosach przeciw i 10 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrała Pervenche Berès, aby zaznaczyć, że nie mogła wziąć udziału w głosowaniu.

Wtorek

Wniosek grupy PPE o zmianę tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (pkt 123 PDOJ) na „Ustawa Magnickiego w UE (system sankcji za naruszenia praw człowieka).

Głos zabrali Cristian Dan Preda, w imieniu grupy PPE, aby uzasadnić wniosek, i Judith Sargentini, aby wyrazić sprzeciw.

W GE (przy 134 głosach za, 146 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o dodanie, jako 6. punktu porządku obrad po południu, debaty na temat sprawozdania Mortena Løkkegaarda „Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017), nad którym głosowanie początkowo przewidziano na środę (pkt 13 PDOJ).

Głos zabrała Olga Sehnalová, w imieniu grupy S&D, aby uzasadnić wniosek.

W GI (przy 262 głosach za, 29 glosach przeciw, 8 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się, jak przewidziano, w środę.

Wniosek grupy ALDE o dodanie, jako 3. punktu porządku obrad, po sprawozdaniu Kati Piri „Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (A8-0091/2019) (pkt 16 PDOJ), oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Wenezueli.

Debata zakończy się złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali Javier Nart, w imieniu grupy ALDE, aby uzasadnić wniosek, Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, aby go poprzeć, i Philippe Lamberts, aby wyrazić sprzeciw.

Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy na składanie dokumentów:
Projekty rezolucji: wtorek 12 marca 2019 r. godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólnych projektów rezolucji: środa 13 marca 2019 r. godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 marca 2019 r. godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 marca 2019 r. godz. 19.00.

Czwartek

Wniosek grup Verts/ALE i EFDD, aby na zakończenie debaty nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej poświęconym „Zasadom dotyczącym dobrostanu zwierząt w akwakulturze (pkt 148 PDOJ) złożyć projekty rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie podczas kolejnej sesji miesięcznej.

Głos zabrali Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, aby uzasadnić wniosek, i Dobromir Sośnierz, aby wyrazić sprzeciw.

W GE (przy 130 głosach za, 144 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrał James Carver.


17. Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 8 lutego 2018 r. (pkt 12.6 protokołu z dnia 8.2.2018)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Bernd Kölmel (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Emil Radev i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias.

Głos zabrali Věra Jourová i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 12.3.2019 i pkt 9.15 protokołu z dnia 12.3.2019.


18. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Eleni Theocharous (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali Tiemo Wölken (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Kostas Papadakis niezrzeszony, i Enrique Guerrero Salom.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Julie Ward i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali Tibor Navracsics i Michaela Šojdrová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 12.3.2019.


19. Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler i Julia Reda przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrał Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Maria Grapini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Romeo Franz (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho i Eva Kaili.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Andrus Ansip, Angelika Niebler i Julia Reda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.17 protokołu z dnia 12.3.2019 i pkt 19.1 protokołu z dnia 13.3.2019.


20. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.3 protokołu z dnia 25.10.2018).

Paolo De Castro przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali Pilar Ayuso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, John Stuart Agnew w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Czesław Adam Siekierski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab i Linda McAvan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici i Olga Sehnalová.

Głos zabrał Phil Hogan.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Paolo De Castro.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 12.3.2019.


21. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** - Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jan Zahradil (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Głos zabrali Andrus Ansip i Heidi Hautala.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 12.3.2019 i pkt 9.7 protokołu z dnia 12.3.2019.


22. Europejska inicjatywa obywatelska ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Głosowanie w sprawie przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 5 lipca 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 5.7.2018)

Alain Lamassoure (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrali Andrus Ansip i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 12.3.2019.


23. Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją [2018/2158(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

Głos zabrali Tibor Navracsics i Sandra Kalniete.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.23 protokołu z dnia 12.3.2019.


24. Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji [2018/2159(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward i Notis Marias.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.24 protokołu z dnia 12.3.2019.


25. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton i Dobromir Sośnierz.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” 636.011/OJMA).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.32.


28. Zamknięcie sesji rocznej

2018-2019 sesja Parlamentu Europejskiego została zamknięta.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Parlament zbierze się jutro, we wtorek, 12 marca 2019 r. o godz. 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności