Index 
Proces-verbal
PDF 294kWORD 82k
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Depunere de documente
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (dezbatere)
 18.Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (dezbatere)
 19.Legea privind securitatea cibernetică ***I - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (dezbatere)
 20.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (dezbatere)
 21.Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** - Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (dezbatere)
 22.Inițiativa cetățenească europeană (dezbatere)
 23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (dezbatere)
 24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (prezentare succintă)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 28.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 14 februarie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.04.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a transmis condoleanțe familiilor victimelor accidentului aviatic în care a fost implicat un Boeing 737 pe ruta Addis Abeba - Nairobi, care s-a prăbușit duminică, 10 martie 2019.

Președintele a reamintit apoi atentatul de la gara Atocha din Madrid, de la 11 martie 2004, care s-a soldat cu 192 de morți. Acesta a reamintit cu această ocazie că data de 11 martie a fost aleasă de Uniunea Europeană ca dată simbolică pentru comemorarea victimelor terorismului.

Președintele a facut o declarație cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a anexării Crimeei de către Rusia, o acțiune care a fost condamnată în repetate rânduri de Parlament ca o încălcare a dreptului internațional. El a reamintit cu această ocazie că Parlamentul susține independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

Președintele a încheiat menționând situația din Venezuela, unde anumite zone sunt private de energie electrică de mai multe zile, cu consecințe dramatice, în special pentru sănătatea publică.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele lui Babette Winter și Aleksejs Loskutovs cu efect de la 10 și, respectiv, 14 ianuarie 2019.


6. Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat

În cursul reuniunii sale din 4 martie 2019, Comisia JURI a procedat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, la examinarea compatibilității cu Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct a misiunii temporare referitoare la predarea istoriei în Europa, încredințate de prim-ministrul Franței, lui Alain Lamassoure.

Comisia JURI a decis că misiunea este compatibilă cu Actul.


7. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective.

„Dacă propunerea de act obligatoriu din punct de vedere juridic, eventual modificată, nu obține în comisie majoritatea voturilor exprimate, comisia propune Parlamentului respingerea actului.”

În cazul în care această interpretare nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul 4 din Regulamentul de procedură, în termen de 24 de ore de la anunțarea interpretării, aceasta va fi considerată adoptată. În caz contrar, este supusă votului Parlamentului.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat decizia comisiei competente de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următorului raport [în conformitate cu articolul 69c, alineatul (1) din Regulamentul de procedură]:

—   IMCO: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Raportoare: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până la miezul nopții de mâine, ca decizia de a iniția negocieri să fie supusă la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


9. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

—   Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 în ceea ce privește excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prevăzut în termen de douăzeci și patru de ore, după anunțul în ședința plenară, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul de internet al Parlamentului pe durata perioadei de sesiune în curs.


10. Cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Cererea Comisiei de aplicare a procedurii de urgență referitor la:

—   Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH

—   Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH

—   Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN. Raportor: Ismail Ertug

Parlamentul va lua o decizie privind aplicarea procedurii de urgență la începutul ședinței de mâine.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 13 martie 2019 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (00090/2019/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

AFET

- Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de comisiile parlamentare:

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET - Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI - Raportor: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (2015/0302M(NLE)) - AFET - Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN - Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE - Raportor: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA - Raportor: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte (1998/0031R(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (2018/2158(INI)) - AFET - Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (2018/2246(INI)) - AFET - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (2018/2159(INI)) - AFET - Raportoare: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Raport referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI)) - AFET - Raportor: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE - Raportor: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT - Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE - Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT - Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE - Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE - Raportor: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European (2017/0333R(APP)) - BUDG - ECON - Raportor: Vladimír Maňka - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP (2018/2107(INI)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET - Raportoare: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE - Raportor: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (2018/0272M(NLE)) - INTA - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE - Raportoare: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE - Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON - Raportor: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Raport referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2119(INI)) - ECON - Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Raport Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI)) - DEVE - ENVI - Raportoare: Eleni Theocharous - Raportor: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL - Raportoare: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2120(INI)) - EMPL - Raportoare: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN - Raportor: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

comisii EMPL, LIBE, TRAN

- Încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de o dezbatere au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   O-000001/2019 adresată de John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas și Dominique Bilde, Comisiei: Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (B8-0016/2019).


15. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune decembrie 2018 este disponibilă pe site-ul de internet al Parlamentului.


16. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din martie 2019 (PE 636.011/PDOZ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

A intervenit Terry Reintke, privind participarea anunțată a Președintelui la cel de-al 13-lea Congres mondial al familiilor, care va avea loc la Verona (Italia), între 29 și 31 martie 2019 (Președintele a făcut precizări), Gerard Batten, Piernicola Pedicini și Sophia in 't Veld, care au revenit asupra subiectului menționat de Terry Reintke (Președintele a confirmat că nu va participa la Congresul de la Verona).

°
° ° °

Luni

Cererea Grupului ECR de a include, ca punctul 8 de pe ordinea de zi, o declarație a Comisiei privind inundațiile din Creta. Dezbaterea ar fi închisă prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse votului joi.

A intervenit Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea.

Prin AN (81 pentru, 201 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

A intervenit Pervenche Berès pentru a semnala că nu a putut participa la vot.

Marți

Cererea Grupului PPE de modificare a titlului declarației Vicepreședintei Comisiei și Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate „Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (punctul 123 du PDOZ) în „Legea Magnitsky în UE (regimul sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor omului)”.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Judith Sargentini, împotriva solicitării.

Cu VE (134 pentru, 146 împotrivă, 16 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului S&D de adăugare, ca punctul 6 de pe ordinea de zi de după-amiază, a unei dezbateri privind raportul Morten Løkkegaard „Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor” (A8-0188/2017), înscrise inițial la votarea de miercuri (punctul 13 du PDOZ).

A intervenit Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Prin AN (262 pentru, 29 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Votul rămâne înscris la votarea de miercuri.

Cererea Grupului ALDE de adăugare, ca punctul 3 de pe ordinea de zi, după raportul lui Kati Piri „Raport pe 2018 referitor la Turcia” (A8-0091/2019) (punctul 16 din PDOZ), a unei declarații a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația de urgență în Venezuela.

Dezbaterea ar fi închisă prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse votului joi.

Au intervenit Javier Nart, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a susținut-o, și Philippe Lamberts, împotriva acestei solicitări.

Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:
propuneri de rezoluție: marți, 12 martie 2019, ora 12.00
amendamente la propunerile de rezoluție și propunerea de rezoluție comună: miercuri, 13 martie 2019, ora 12.00
amendamente la propunerile de rezoluție comune: miercuri, 13 martie 2019, ora 13.00
cereri de voturi separate și cereri de voturi pe părți: miercuri, 13 martie 2019, ora 19.00.

Joi

Cererile grupurilor Verts/ALE și EFDD în vederea încheierii dezbaterii privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la „Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură” (punctul 148 din PDOZ) prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse votului în următoarea perioadă de sesiune.

Au intervenit Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, și Dobromir Sośnierz, împotriva acestei solicitări.

Cu VE (130 pentru, 144 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit James Carver.


17. Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 8 februarie 2018 (punctul 12.6 al PV din 8.2.2018)

Daniel Dalton prezintă rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Bernd Kölmel (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Emil Radev și Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Notis Marias.

Au intervenit Věra Jourová și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 12.3.2019 și punctul 9.15 al PV din 12.3.2019.


18. Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová și-a prezentat raportul.

A intervenit Eleni Theocharous (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE).

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit Tiemo Wölken (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Kostas Papadakis, neafiliat, și Enrique Guerrero Salom.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Julie Ward și Momchil Nekov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit Tibor Navracsics și Michaela Šojdrová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.16 al PV din 12.3.2019.


19. Legea privind securitatea cibernetică ***I - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler și Julia Reda își prezintă rapoartele.

A intervenit Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Maria Grapini (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Romeo Franz (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho și Eva Kaili.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Andrus Ansip, Angelika Niebler și Julia Reda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.17 al PV din 12.3.2019 și punctul 19.1 al PV din 13.3.2019.


20. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.3 al PV din 25.10.2018).

Paolo De Castro și-a prezentat raportul.

A intervenit Marc Tarabella (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit Pilar Ayuso (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, John Stuart Agnew, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Czesław Adam Siekierski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab și Linda McAvan (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici și Olga Sehnalová.

A intervenit Phil Hogan.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Paolo De Castro.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.18 al PV din 12.3.2019.


21. Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** - Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Jan Zahradil (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, și Doru-Claudian Frunzulică

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit Andrus Ansip și Heidi Hautala.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 12.3.2019 și punctul 9.7 al PV din 12.3.2019.


22. Inițiativa cetățenească europeană (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 5 iulie 2018 (punctul 6.5 al PV din 5.7.2018)

Alain Lamassoure (în locul raportorului) a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva și Luke Ming Flanagan.

Au intervenit Andrus Ansip și Alain Lamassoure.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.19 al PV din 12.3.2019.


23. Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (dezbatere)

Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia [2018/2158(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete și-a prezentat raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, și Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF.

Au intervenit Tibor Navracsics și Sandra Kalniete.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.23 al PV din 12.3.2019.


24. Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (prezentare succintă)

Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere [2018/2159(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward și Notis Marias.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.24 al PV din 12.3.2019.


25. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton și Dobromir Sośnierz.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 636.011/OJMA).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.32.


28. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2018-2019 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispozițiile din tratat, Parlamentul se reunește mâine, marți 12 martie 2019, la 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate