Zoznam 
Zápisnica
PDF 295kWORD 82k
Pondelok, 11. marca 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Otázka zlučiteľnosti poverenia poslanca
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Rokovania pred prvým čítaním Parlamentu (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Program práce
 17.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (rozprava)
 18.Program Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
 19.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I – Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (rozprava)
 20.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (rozprava)
 21.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** – Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (rozprava)
 22.Európska iniciatíva občanov ***I (rozprava)
 23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (stručná prezentácia)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 28.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 14. februára 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vyjadril sústrasť rodinám obetí havárie lietadla Boeing 737, ktoré zaisťovalo spojenie medzi Addis Abebou a Nairobi a ktoré sa zrútilo v nedeľu 10. marca 2019.

Ďalej pripomenul výročie atentátu, ktorý bol spáchaný 11. marca 2004 na železničnej stanici Atocha v Madride a pri ktorom prišlo o život 192 osôb. Pri tejto príležitosti pripomenul, že Európska únia zvolila 11. marec za symbolický dátum na počesť obetí terorizmu.

Vystúpil s vyhlásením pri príležitosti 5. výročia ruskej anexie Krymu, ktorú Parlament už niekoľkokrát odsúdil ako porušenie medzinárodného práva. V tejto súvislosti pripomenul tiež, nakoľko je pre Parlament dôležitá nezávislosť a územná integrita Ukrajiny.

Na záver spomenul situáciu vo Venezuele, ktorej niektoré oblasti sú už niekoľko dní bez elektrickej energie, čo má tragické následky najmä na verejné zdravie.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslankyne Babette Winterovej s účinnosťou od 10. januára 2019 a Aleksejsa Loskutovsa s účinnosťou od 14. januára 2019.


6. Otázka zlučiteľnosti poverenia poslanca

V súlade s článkom 4 ods. 5 rokovacieho poriadku sa výbor JURI na svojej schôdzi 4. marca 2019 zaoberal otázkou zlučiteľnosti dočasného poverenia Alaina Lamassoura, o ktorom rozhodol predseda francúzskej vlády v súvislosti s vyučovaním dejín v Európe, s aktom z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu.

Výbor JURI rozhodol, že poverenie je zlučiteľné s aktom.


7. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku:

Ak návrh právne záväzného aktu v znení zmien alebo inak nezíska pri hlasovaní vo výbore väčšinu hlasov, výbor navrhne Parlamentu zamietnutie aktu.“

Ak tento výklad nie je do 24 hodín od jeho oznámenia spochybnený politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa predloží Parlamentu na hlasovanie.


8. Rokovania pred prvým čítaním Parlamentu (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutie gestorského výboru o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcej správy (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor IMCO: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jedntiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/... a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)).spravodajkyňa Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku môžu poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, písomne požiadať do polnoci nasledujúceho dňa, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

—   Odporúčanie pre rozhodnutie, predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Odporúčanie pre rozhodnutie, predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Odporúčanie pre rozhodnutie, predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Odporúčanie pre rozhodnutie, predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Odporúčanie pre rozhodnutie, predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 13. februára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú v lehote 24 hodín proti týmto odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú počas tejto plenárnej schôdze k dispozícii na stránke Europarl.


10. Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)

Žiadosť Komisie o použitie naliehavého postupu vo veci:

—   Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] – výbor PECH

—   Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] – výbor PECH

—   Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] – výbor TRAN. Spravodajca Ismail Ertug

Parlament prijme rozhodnutie o žiadosti o naliehavý postup na začiatku rokovania nasledujúceho dňa.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 13. marca 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (00072/2018/LEX – C8-0124/2019 – 2017/0224(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (00091/2018/LEX – C8-0123/2019 – 2018/0076(COD))

– Smernica Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (00069/2018/LEX – C8-0122/2019 – 2017/0128(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (00078/2018/LEX – C8-0121/2019 – 2018/0074(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) (00079/2018/LEX – C8-0120/2019 – 2018/0263(COD))

– Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (00090/2018/LEX – C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (00005/2019/LEX – C8-0118/2019 – 2018/0142(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (00070/2018/LEX – C8-0117/2019 – 2017/0354(COD))

– Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (00019/2019/LEX – C8-0115/2019 – 2018/0385(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (00080/2018/LEX – C8-0113/2019 – 2018/0123(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND) (00074/2018/LEX – C8-0112/2019 – 2017/0134(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (00084/2018/LEX – C8-0111/2019 – 2018/0110(COD)).


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – rumunský kandidát (06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko:

AFET

– Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

2) parlamentných výborov

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)) – výbor JURI – Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0047/2019)

– Správa obsahujúci návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie (2015/0302M(NLE)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

– *** Odporúčanie k rozhodnutiu Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: József Nagy (A8-0070/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

– Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (1998/0031R(NLE)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

– Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2018/2158(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

– Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (2018/2246(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

– Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (2018/2159(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0075/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

– Správa o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (2018/2160(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – výbor CULT – Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0081/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) – výbor CULT – Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Michał Boni (A8-0086/2019)

– Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu (2017/0333R(APP)) – výbor BUDG – výbor ECON – Spravodajca: Vladimír Maňka – Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

– Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP (2018/2107(INI)) – výbor INTA – Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

– Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018 (SWD(2018)0153 – 2018/2150(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0091/2019)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (2018/0272M(NLE)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

– * Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

– * Správa o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

– Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (2018/2119(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

– Správa Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (2018/2279(INI)) – výbor DEVE – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Eleni Theocharous – Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)) – výbor EMPL – Spravodajkyne: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (2018/2120(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0162/2019)

– Správa o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (2019/2002(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

– Správa o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity (2018/2267(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

– Správa o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity (2018/2247(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE)) – výbor TRAN – Spravodajca: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbory EMPL, LIBE, TRAN

– Uzavretie Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000001/2019, ktorú položili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas a Dominique Bilde, pre Komisiu: Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Základné práva ľudí afrického pôvodu (B8-0016/2019).


15. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení, ktoré prijal Parlament na decembrovej plenárnej schôdzi 2018, je k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu.


16. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu marcovej plenárnej schôdze 2019 (PE 636.011/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Vystúpili Terry Reintke, k ohlásenej účasti predsedu na 13. Svetovom kongrese rodín, ktorý sa uskutoční vo Verone (Taliansko) od 29. do 31. marca 2019 (predseda podal spresňujúce informácie), Gerard Batten, Piernicola Pedicini a Sophia in 't Veld, ktorá sa vyjadrila ešte k téme, ktorú spomenul Terry Reintke (predseda potvrdil, že sa na kongrese vo Verone nezúčastní).

°
° ° °

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR o zaradenie vyhlásenia Komisie o povodniach na Kréte ako 8. bodu programu práce toho dňa. Na záver rozpravy budú predložené návrhy uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpil Notis Marias, v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 81, proti: 201, zdržali sa hlasovania: 10).

V rozprave vystúpilA Pervenche Berès, ktorá oznámila, že sa nemohla zúčastniť na hlasovaní.

Utorok

Žiadosť skupiny PPE o zmenu pôvodného názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (bod 123 návrhu programu práce) na názov Magnického zákon v EÚ (systém sankcií za porušovanie ľudských práv).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Judith Sargentini, proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 134, proti: 146, zdržali sa hlasovania: 16).

Žiadosť skupiny S&D, aby bola do programu popoludní zaredená ako 6. bod rozprava o správe, ktorú predložil Morten Løkkegaard pod názvom Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (A8-0188/2017) a o ktorej sa malo pôvodne hlasovať v stredu (point 13 du PDOJ).

V rozprave vystúpila Olga Sehnalová, v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 262, proti: 29, zdržali sa hlasovania: 8).

Hlasovanie sa uskutoční podľa programu v stredu.

Žiadosť skupiny ALDE, aby sa do programu ako bod č. 3 hneď za správou, ktorú predložila Kati Piri s názvom Správa o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019) (bod 16 návrhu programu práce), zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o naliehavej situácii vo Venezuele.

Rozprava sa uzavrie predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Javier Nart, v mene skupiny ALDE, ktorý odôvodnil žiadosť, Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý ju podporil, a Philippe Lamberts proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie návrhov:
Návrhy uznesenia: utorok 12. marca 2019 o 12 hod.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesenia a spoločný návrh uznesenia: streda 13. marca 2019 o 12 hod.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločného uznesenia: streda 13. marca 2019 o 13 hod.
Žiadosti o hlasovanie po častiach a o oddelené hlasovanie: streda 13. marca 2019 o 19 hod.

Štvrtok

Žiadosť skupín Verts/ALE et EFDD, aby sa rozprava o otázke na ústne zodpovedanie na tému Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (point 148 du PDOJ) uzavrela predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo na nasledujúcej plenárnej schôdzi.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Dobromir Sośnierz proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 130, proti: 144, zdržali sa hlasovania: 14).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil James Carver.


17. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní sa uskutočnilo dňa 8. februára 2018 (bod 12.6 zápisnice zo dňa 8.2.2018)

Daniel Dalton uviedol správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Kölmel (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Pál Csáky v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Emil Radev a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 12.3.2019 a bod 9.15 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


18. Program Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová uviedla správu.

V rozprave vystúpila Eleni Theocharous (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, a Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Tibor Navracsics a Michaela Šojdrová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


19. Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I – Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler a Julia Reda uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Maria Grapini (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Romeo Franz (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Paul Rübig v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho a Eva Kaili.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip, Angelika Niebler a Julia Reda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 12.3.2019 a bod 19.1 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


20. Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2018 (bod 13.3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Paolo De Castro uviedol správu.

V rozprave vystúpil Marc Tarabella (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, John Stuart Agnew v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Czesław Adam Siekierski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab a Linda McAvan (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

V rozprave vystúpil Paolo De Castro.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


21. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** – Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. spravodajkyňa Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Zahradil (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Heidi Hautala.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 12.3.2019 a bod 9.7 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


22. Európska iniciatíva občanov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo dňa 5. júla 2018 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

Alain Lamassoure (ako zástupca spravodajcu) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Pál Csáky v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Alain Lamassoure.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.19 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


23. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava)

Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom [2018/2158(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD a Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpili: Tibor Navracsics a Sandra Kalniete.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.23 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


24. Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (stručná prezentácia)

Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie [2018/2159(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.24 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


25. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton a Dobromir Sośnierz.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 636.011/OJMA).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.32 h.


28. Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2018-2019 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 12. marca 2019 o 9.00 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posledná úprava: 4. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia