Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0336(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0435/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0435/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0155

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9.21. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Παρεμβαίνει ο Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, οποίος ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (65 υπέρ, 586 κατά, 11 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0155)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου