Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0135)


9.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2018/2247(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0136)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Marie-Christine Arnautu i Jean-Marie Cavada.


9.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0137)


9.4. Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (głosowanie)

Zalecenie w sprawie decyzji złożone przez Prezydium zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu o przedłużeniu stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

ZALECENIE W SPRAWIE DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0138)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Ruža Tomašić.


9.5. Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0139)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem: David Coburn.


9.6. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0140)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.7. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [2018/0272M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0070/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0142)

Parlament wyraził zgodę w odniesieniu do projektu decyzji Rady.


9.9. Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0143)

Parlament wyraził zgodę w odniesieniu do projektu decyzji Rady.


9.10. Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0144)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.11. Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0145)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.12. Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony [1998/0031R(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0146)


9.13. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0147)


9.14. Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0148)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.15. Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 12.6 protokołu z dnia 8.2.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

Głos zabrali Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu oraz Daniel Dalton (sprawozdawca), aby wyrazić sprzeciw wobec tego wniosku.

W GI (przy 129 głosach za, 514 głosach przeciw, 22 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0149)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem - Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0150)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.17. Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0151)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.18. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 25 października 2018 r. (pkt 13.3 protokołu z dnia 25.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0152)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Paolo De Castro (sprawozdawca), po głosowaniu.


9.19. Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 5 lipca 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 5.7.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

Głos zabrała Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu..

W GI (przy 146 głosach za, 501 głosach przeciw, 17 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0153)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.20. Przywóz dóbr kultury ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Debata odbyła się dnia 24 października 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 24.10.2018). Głosowanie odbyło się dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.1 protokołu z dnia 25.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0154)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.21. Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Mercedes Bresso i Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

Głos zabrał Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GE (przy __[A32466]__ głosach za, __[A32467]__ głosach przeciw i __[A32468]__ wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0155)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.22. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 27 protokołu z dnia 13.2.2019).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 12 marca 2019 r. (pkt 5 protokołu z dnia 12.3.2019).

Projekty rezolucji B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0154/2019

(zastępujący B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 i B8-0160/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Luděk Niedermayer, w imieniu grupy PPE,

—   Dan Nica, w imieniu grupy S&D,

—   Caroline Nagtegaal, w imieniu grupy ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0156)

(Projekty rezolucji B8-0153/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


9.23. Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją [2018/2158(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFET)

Przyjęto (P8_TA(2019)0157)

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 38. Poprawka ustna została przyjęta.


9.24. Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji [2018/2159(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0158)

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności