Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

15. Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward и Ana Miranda.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 14.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност