Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

15. En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward och Ana Miranda.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy