Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0187

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

20. Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της [2018/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Η Anna Fotyga παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eugen Freund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Pirkko Ruohonen-Lerner, Νότης Μαριάς και Karol Karski.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Anna Fotyga.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου