Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

23. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις Μία πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις Η ερώτηση αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017).

Ο Morten Løkkegaard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Ádám Kósa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Κωνσταντίνα Κούνεβα (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Helga Stevens, Bill Etheridge, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Morten Løkkegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου