Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 4.Промяна на дневния ред
 5.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (внесени предложения за резолюция)
 6.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)
 7.Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  
9.1.Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (гласуване)
  
9.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (гласуване)
  
9.3.Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (гласуване)
  
9.4.Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (гласуване)
  
9.5.Електронна информация за товарни превози ***I (гласуване)
  
9.6.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** (гласуване)
  
9.7.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (гласуване)
  
9.8.Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни *** (гласуване)
  
9.9.Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви *** (гласуване)
  
9.10.Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
9.11.Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
9.12.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (гласуване)
  
9.13.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство * (гласуване)
  
9.14.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I (гласуване)
  
9.15.Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
  
9.16.Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (гласуване)
  
9.17.Акт на ЕС за киберсигурността ***I (гласуване)
  
9.18.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)
  
9.19.Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)
  
9.20.Внос на движими културни ценности ***I (гласуване)
  
9.21.Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I (гласуване)
  
9.22.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (гласуване)
  
9.23.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (гласуване)
  
9.24.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Внесени документи
 15.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)
 16.Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)
 17.Тълкуване на Правилника за дейността (предприети действия)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 19.Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)
 20.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 21.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)
 22.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)
 23.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
 24.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)
 25.Визова информационна система ***I (разискване)
 26.Фонд „Убежище и миграция“ ***I (разискване)
 27.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (разискване)
 28.Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (разискване)
 29.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (362 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (116 kb) Резултати от поименно гласуване (1394 kb) 
 
Протокол (95 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (39 kb) Резултати от поименно гласуване (88 kb) 
 
Протокол (357 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (159 kb) Резултати от поименно гласуване (498 kb) 
Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност