Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Otsus kasutada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 154)
 4.Päevakorra muutmine
 5.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (arutelu)
 7.Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  
9.1.Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.2.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.3.Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.4.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (hääletus)
  
9.5.Elektrooniline kaubaveoteave ***I (hääletus)
  
9.6.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** (hääletus)
  
9.7.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (hääletus)
  
9.8.Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel *** (hääletus)
  
9.9.Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele *** (hääletus)
  
9.10.ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
9.11.Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
9.12.ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping (hääletus)
  
9.13.Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga * (hääletus)
  
9.14.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I (hääletus)
  
9.15.Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)
  
9.16.Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (hääletus)
  
9.17.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I (hääletus)
  
9.18.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)
  
9.19.Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)
  
9.20.Kultuuriväärtuste import ***I (hääletus)
  
9.21.Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames ***I (hääletus)
  
9.22.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (hääletus)
  
9.23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (hääletus)
  
9.24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (arutelu)
 16.2018. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 17.Kodukorra tõlgendamine (järg)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järg)
 19.Hädaolukord Venezuelas (arutelu)
 20.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)
 21.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** – ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 22.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (arutelu)
 23.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)
 24.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (arutelu)
 25.Viisainfosüsteem ***I (arutelu)
 26.Varjupaiga- ja Rändefond ***I (arutelu)
 27.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (arutelu)
 28.Sisejulgeolekufond ***I (arutelu)
 29.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (313 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (108 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1394 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (51 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (89 kb) 
 
Protokoll (314 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (143 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (479 kb) 
Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika