Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Besluit over de toepassing van de urgentieprocedure (artikel 154 van het Reglement)
 4.Wijziging van de agenda
 5.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (debat)
 7.Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (stemming)
  9.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (stemming)
  9.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (stemming)
  9.4.Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (stemming)
  9.5.Elektronische informatie over goederenvervoer ***I (stemming)
  9.6.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** (stemming)
  9.7.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (stemming)
  9.8.Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens *** (stemming)
  9.9.Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen *** (stemming)
  9.10.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  9.11.Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  9.12.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan (stemming)
  9.13.Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk * (stemming)
  9.14.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I (stemming)
  9.15.Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (stemming)
  9.16.Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (stemming)
  9.17.De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I (stemming)
  9.18.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)
  9.19.Europees burgerinitiatief ***I (stemming)
  9.20.Invoer van cultuurgoederen ***I (stemming)
  9.21.Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement ***I (stemming)
  9.22.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (stemming)
  9.23.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)
  9.24.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ingekomen stukken
 15.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (debat)
 16.Verslag 2018 over Turkije (debat)
 17.Interpretatie van het Reglement (gegeven uitvoering)
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (gegeven uitvoering)
 19.Noodsituatie in Venezuela (debat)
 20.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 21.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** - Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (debat)
 22.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (debat)
 23.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
 24.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (debat)
 25.Visuminformatiesysteem ***I (debat)
 26.Fonds voor asiel en migratie ***I (debat)
 27.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (debat)
 28.Fonds voor interne veiligheid ***I (debat)
 29.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (316 kb)
06/08/2019 13:54
  Presentielijst (63 kb)
14/05/2019 15:22
 
Notulen (90 kb)
06/08/2019 13:54
  Presentielijst (11 kb)
14/05/2019 15:22
  Uitslag van de stemming (36 kb)
17/05/2019 08:50
  Hoofdelijke stemming (91 kb)
16/05/2019 14:32
 
Notulen (325 kb)
06/08/2019 13:54
  Presentielijst (70 kb)
14/05/2019 15:22
  Uitslag van de stemming (142 kb)
17/05/2019 08:50
  Hoofdelijke stemming (478 kb)
16/05/2019 14:32
Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid