Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Beslut om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (ingivna resolutionsförslag)
 6.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (debatt)
 7.Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  
9.1.Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (omröstning)
  
9.2.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (omröstning)
  
9.3.Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (omröstning)
  
9.4.Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden (omröstning)
  
9.5.Elektronisk godstransportinformation ***I (omröstning)
  
9.6.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** (omröstning)
  
9.7.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (omröstning)
  
9.8.Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter *** (omröstning)
  
9.9.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang *** (omröstning)
  
9.10.Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  
9.11.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  
9.12.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan (omröstning)
  
9.13.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket * (omröstning)
  
9.14.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I (omröstning)
  
9.15.Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
  
9.16.Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)
  
9.17.EU:s cybersäkerhetsakt ***I (omröstning)
  
9.18.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  
9.19.Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)
  
9.20.Import av kulturföremål ***I (omröstning)
  
9.21.Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I (omröstning)
  
9.22.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (omröstning)
  
9.23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)
  
9.24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Inkomna dokument
 15.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)
 16.Rapport för 2018 om Turkiet (debatt)
 17.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 19.Nödsituation i Venezuela (debatt)
 20.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
 21.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (debatt)
 22.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (debatt)
 23.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
 24.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (debatt)
 25.Informationssystemet för viseringar ***I (debatt)
 26.Asyl- och migrationsfonden ***I (debatt)
 27.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (debatt)
 28.Fonden för inre säkerhet ***I (debatt)
 29.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (318 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (108 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1394 kb) 
 
Protokoll (88 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (94 kb) 
 
Protokoll (316 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (138 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (478 kb) 
Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy