Показалец 
Протокол
PDF 357kWORD 95k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 4.Промяна на дневния ред
 5.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (внесени предложения за резолюция)
 6.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)
 7.Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  
9.1.Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (гласуване)
  
9.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (гласуване)
  
9.3.Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (гласуване)
  
9.4.Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (гласуване)
  
9.5.Електронна информация за товарни превози ***I (гласуване)
  
9.6.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** (гласуване)
  
9.7.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (гласуване)
  
9.8.Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни *** (гласуване)
  
9.9.Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви *** (гласуване)
  
9.10.Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
9.11.Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
9.12.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (гласуване)
  
9.13.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство * (гласуване)
  
9.14.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I (гласуване)
  
9.15.Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
  
9.16.Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (гласуване)
  
9.17.Акт на ЕС за киберсигурността ***I (гласуване)
  
9.18.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)
  
9.19.Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)
  
9.20.Внос на движими културни ценности ***I (гласуване)
  
9.21.Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I (гласуване)
  
9.22.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (гласуване)
  
9.23.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (гласуване)
  
9.24.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Внесени документи
 15.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)
 16.Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)
 17.Тълкуване на Правилника за дейността (предприети действия)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 19.Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)
 20.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 21.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)
 22.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)
 23.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
 24.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)
 25.Визова информационна система ***I (разискване)
 26.Фонд „Убежище и миграция“ ***I (разискване)
 27.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (разискване)
 28.Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (разискване)
 29.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 146 от Правилника за дейността, сесия 2019-2020 г. на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


3. Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)

Искане за прилагане на неотложна процедура (точка 10 от протокола от 11.3.2019 г) във връзка с:

- Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - комисия по рибно стопанство

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

- Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (2019/0010(COD)) - комисия по рибно стопанство

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

- Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - комисия по транспорт и туризъм

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда, 13 март 2019 г., в 13.00 ч.


4. Промяна на дневния ред

Със съгласието на политическите групи, председателят предложи да се отложи за следващата месечна сесия насроченото за четвъртък гласуване по предложенията за резолюции, внесени с оглед приключване на разискванията относно "Извънредна ситуация във Венецуела" (точка 153 от дневния ред).

Парламентът се съгласи с това предложение. Следователно, дневният ред се променя.


5. Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (2019/2575(RSP))

Разискването се състоя на 13 февруари 2019 г. (точка 27 от протокола от 13.2.2019 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet и Paul Rübig, от името на групата PPE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica и Peter Kouroumbashev, от името на групата S&D, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Гласуване: точка 8.22 от протокола от 12.3.2019 г.


6. Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Esther de Lange, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge и Anneli Jäätteenmäki.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 14.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


7. Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (2019/2515(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Peter Pellegrini (министър-председател на Словашката република).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec и Maria Grapini.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty и Tomáš Zdechovský.

Изказа се Peter Pellegrini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz и Branislav Škripek.

Изказа се Peter Pellegrini.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.19 ч., в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.30 ч.

Изказа се Pina Picierno относно случая с носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде, която наскоро получи сериозна присъда от иранската съдебна система. Ораторката призова Парламента да осъди безрезервно тази присъда и да призове за незабавното освобождаване на Насрин Сотуде (действащият председател отговори, че ще предаде това искане на председателя на Европейския парламент).


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


9.1. Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер [2019/2002(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0135)


9.2. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2018/2247(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0136)

Изказвания

Преди гласуването, Marie-Christine Arnautu и Jean-Marie Cavada.


9.3. Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд [2018/2267(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0137)


9.4. Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (гласуване)

Препоръка за решение, внесена съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността от Бюрото, за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0138)

Изказвания

Преди гласуването, Ruža Tomašić.


9.5. Електронна информация за товарни превози ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронна информация за товарни превози [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0139)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, David Coburn.


9.6. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0140)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.7. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [2018/0272M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0141)


9.8. Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0070/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0142)

Парламентът дава съгласието си за проекта за решение на Съвета.


9.9. Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0143)

Парламентът дава съгласието си за проекта за решение на Съвета.


9.10. Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0144)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.11. Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0145)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.12. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (гласуване)

Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна [1998/0031R(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0146)


9.13. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0147)


9.14. Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0148)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.15. Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 8 февруари 2018 г. (точка 12.6 от протокола от 8.2.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

Изказа се Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Daniel Dalton (докладчик), който се противопостави на това искане.

С поименно гласуване (129 гласа „за“, 514 гласа „против“, 22 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0149)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0150)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.17. Акт на ЕС за киберсигурността ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0151)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.18. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.3 от протокола от 25.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0152)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Paolo De Castro (докладчик), след гласуването.


9.19. Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 5 юли 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 5.7.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

Изказа се Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (146 гласа „за“, 501 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0153)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.20. Внос на движими културни ценности ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Разискването се състоя на 24 октомври 2018 г. (точка 19 от протокола от 24.10.2018 г). Гласуването се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.1 от протокола от 25.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0154)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.21. Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

Изказа се Gilles Lebreton, от името на групата ENF, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (65 гласа „за“, 586 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0155)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.22. Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (гласуване)

Разискването се състоя на 13 февруари 2019 г. (точка 27 от протокола от 13.2.2019 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 12 март 2019 г. (точка 5 от протокола от 12.3.2019 г).

Предложения за резолюция B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 и B8-0164/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0154/2019

(за замяна на B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 и B8-0160/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Luděk Niedermayer, от името на групата PPE,

—   Dan Nica, от името на групата S&D,

—   Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0156)

(Предложенията за резолюции B8-0153/2019, B8-0162/2019 и B8-0164/2019 отпадат.)


9.23. Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (гласуване)

Доклад относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия [2018/2158(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията AFET)

Приема се (P8_TA(2019)0157)

Изказвания

Reinhard Bütikofer представи устно изменение, целящо добавяне на нов параграф след параграф 38. Устното изменение беше възприето.


9.24. Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (гласуване)

Доклад относно изграждането на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество [2018/2159(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0158)


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Доклад Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria и Seán Kelly

Доклад Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Seán Kelly

Доклад Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias и Adam Szejnfeld

Доклад György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld и José Inácio Faria

Доклад Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins и Момчил Неков

Доклад Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.34 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Внесени документи

1) Следните документи бяха внесени от Съвета и от Комисията:

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-ми ЕФР (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - 9-и ЕФР (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - 10-и ЕФР (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС - 11-и ЕФР (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. – Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие – Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ИИЛ2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

2) Следният доклад беше внесен от парламентарните комисии:

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Kомисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС (2018/2116(INI)) - комисия AFET - Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward и Ana Miranda.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 14.3.2019 г.


16. Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция [2018/2150(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri представи доклада.

Изказаха се Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Renate Sommer, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Bas Belder, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier и Kostas Papadakis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Асим Адемов, Eugen Freund, Ангел Джамбазки, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza и Lampros Fountoulis.

Изказаха се Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot и Kati Piri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.12 от протокола от 13.3.2019 г.


17. Тълкуване на Правилника за дейността (предприети действия)

Тълкуването на член 171, параграф 1, алинея 1, буква б) от Правилника за дейността, направено от комисията AFCO, беше обявено на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 11.3.2019 г.).

При липсата на възражения от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността тълкуването се счита за прието.


18. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръките на комисията ECON да не повдига възражение срещу делегираните актове бяха съобщени на пленарното заседание вчера, понеделник, 11 март 2019 г. (точка 9 от протокола от 11.3.2019 г).

В рамките на 24-часовия срок, предвиден в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, не беше повдигнато възражение срещу тези препоръки.

Следователно, тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието, което ще се проведе утре, сряда, 13 март 2019 г.


19. Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънредна ситуация във Венесуела (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes и Dita Charanzová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes и Bill Etheridge.

Изказа се Neven Mimica.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


20. Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни [2018/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, Eugen Freund, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Андрей Ковачев, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias и Karol Karski.

Изказаха се Neven Mimica и Anna Fotyga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.23 от протокола от 13.3.2019 г.


21. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [2015/0302M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga представи препоръката и доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Bernd Lange (докладчик по становище на комисията INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Ana Gomes и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се Neven Mimica и Anna Fotyga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 13.3.2019 г и точка 11.6 от протокола от 13.3.2019 г.


22. Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино [2018/2246(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias и José Inácio Faria.

Изказаха се Neven Mimica и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.24 от протокола от 13.3.2019 г.


23. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Едно първоначално разискване беше проведено на 13 септември 2017 г. (точка 16 от протокола от 13.9.2017 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 14 септември 2017 г. (точка 8.1 от протокола от 14.9.2017 г.).

Morten Løkkegaard представи доклада.

Изказа се Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT), Kostadinka Kuneva (докладчик по становището на комисията PETI), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се Neven Mimica и Morten Løkkegaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 13.3.2019 г.


24. Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Емил Радев, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Bill Etheridge.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 14.3.2019 г.


25. Визова информационна система ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Bernd Kölmel (докладчик по становището на комисията BUDG), Емил Радев, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Bill Etheridge.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 13.3.2019 г.


26. Фонд „Убежище и миграция“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniele Viotti (докладчик по становището на комисията BUDG), Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Kristina Winberg, от името на групата ECR, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Péter Niedermüller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Julie Ward.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 13.3.2019 г.


27. Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Eduard Kukan (докладчик по становището на комисията AFET), Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията BUDG), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 13.3.2019 г.


28. Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 13.3.2019 г.


29. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно последващите действия във връзка с резолюциите, приети от Парламента по време на първата пленарна сесия през октомври 2018 г., е достъпно на уебсайта на Парламента.


30. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 636.011/OJME).


31. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.34 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност