Seznam 
Zápis
PDF 317kWORD 91k
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)
 4.Změna pořadu jednání
 5.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení)
 6.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (rozprava)
 7.Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (hlasování)
  9.2.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (hlasování)
  9.3.Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (hlasování)
  9.4.Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (hlasování)
  9.5.Elektronické informace o nákladní dopravě ***I (hlasování)
  9.6.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví *** (hlasování)
  9.7.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (hlasování)
  9.8.Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat *** (hlasování)
  9.9.Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích *** (hlasování)
  9.10.Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.11.Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.12.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (hlasování)
  9.13.Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království * (hlasování)
  9.14.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I (hlasování)
  9.15.Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (hlasování)
  9.16.Program Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)
  9.17.Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I (hlasování)
  9.18.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  9.19.Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)
  9.20.Dovoz kulturních statků ***I (hlasování)
  9.21.Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I (hlasování)
  9.22.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (hlasování)
  9.23.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (hlasování)
  9.24.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)
 16.Zpráva o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad jednacího řádu (další postup)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 19.Mimořádná situace ve Venezuele (rozprava)
 20.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** – Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (rozprava)
 22.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (rozprava)
 23.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)
 24.Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (rozprava)
 25.Vízový informační systém ***I (rozprava)
 26.Azylový a migrační fond ***I (rozprava)
 27.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (rozprava)
 28.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (rozprava)
 29.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2019–2020 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 146 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


3. Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

Žádost o použití naléhavého postupu (bod 10 zápisu ze dne 11.3.2019), která se vztahuje na:

- Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Výbor pro rybolov

Parlament schválil žádost o naléhavý postup.

- Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (2019/0010(COD)) - Výbor pro rybolov

Parlament schválil žádost o naléhavý postup.

- Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Parlament schválil žádost o naléhavý postup.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je stanovena na středu 13. března 2019 v 13:00.


4. Změna pořadu jednání

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby bylo hlasování o návrzích usnesení předložených na závěr rozpravy o mimořádné situaci ve Venezuele (bod 153 OJ), které se mělo konat ve čtvrtek, odloženo na nadcházející dílčí zasedání.

Parlament tento návrh schválil. Pořad jednání je tímto změněn.


5. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP))

Rozprava se konala dne 13. února 2019 (bod 27 zápisu ze dne 13.2.2019)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE o bezpečnostních hrozbách spojených s rostoucí technologickou přítomností Číny v EU a možných opatřeních na úrovni EU ke snížení této přítomnosti (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet a Paul Rübig za skupinu PPE o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica a Peter Kouroumbashev za skupinu S&D o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o bezpečnostních hrozbách spojených s rostoucí technologickou přítomností Číny v EU a o možném opatření na úrovni EU za účelem jejich snížení (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o bezpečnostních hrozbách v souvislosti s nárůstem přítomnosti čínských technologií v EU a možných opatřeních na úrovni EU pro zmírnění těchto hrozeb (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hlasování: bod 8.22 zápisu ze dne 12.3.2019.


6. Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen a Vilija Blinkevičiūtė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge a Anneli Jäätteenmäki.

Vystoupily: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 14.3.2019.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


7. Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (2019/2515(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Peter Pellegrini (předseda vlády Slovenské republiky).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Maria Grapini.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty a Tomáš Zdechovský.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz a Branislav Škripek.

Vystoupil Peter Pellegrini.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:19 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:30.

Vystoupila Pina Picierno k případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové, nad kterou íránský soud nedávno vynesl těžký rozsudek. Řečnice vyzvala, aby Parlament tento rozsudek bezvýhradně odsoudil a aby vyzval k okamžitému propuštění Nasrín Sotúdeové (předsedající odpověděla, že její žádost postoupí předsedovi Evropského parlamentu).


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


9.1. Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity [2019/2002(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0135)


9.2. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2018/2247(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0136)

Vystoupení

Před hlasováním Marie-Christine Arnautu a Jean-Marie Cavada.


9.3. Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity [2018/2267(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0137)


9.4. Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (hlasování)

Doporučení k rozhodnutí, které v souladu s čl. 159 odst. 4 jednacího řádu předložilo předsednictvo, o prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ

přijato (P8_TA(2019)0138)

Vystoupení

Před hlasováním Ruža Tomašić.


9.5. Elektronické informace o nákladní dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0139)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním David Coburn.


9.6. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0140)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.7. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví [2018/0272M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0070/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0142)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


9.9. Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0143)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


9.10. Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Unie a členských států [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0144)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.11. Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0145)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.12. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii [1998/0031R(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0146)


9.13. Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0147)


9.14. Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0148)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.15. Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 8. února 2018 (bod 12.6 zápisu ze dne 8.2.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

Vystoupili: Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Daniel Dalton (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 129, proti: 514, zdrželo se: 22).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0149)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0150)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.17. Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0151)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.18. Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 25. října 2018 (bod 13.3 zápisu ze dne 25.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0152)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Paolo De Castro (zpravodaj) po hlasování.


9.19. Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 5. července 2018 (bod 6.5 zápisu ze dne 5.7.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

Vystoupila Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 146, proti: 501, zdrželo se: 17).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0153)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.20. Dovoz kulturních statků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rozprava se konala dne 24. října 2018 (bod 19 zápisu ze dne 24.10.2018).

Hlasování se konalo dne 25. října 2018 (bod 13.1 zápisu ze dne 25.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0154)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.21. Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

Vystoupil Gilles Lebreton za skupinu ENF před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 65, proti: 586, zdrželo se: 11).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0155)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo..


9.22. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (hlasování)

Rozprava se konala dne 13. února 2019 (bod 27 zápisu ze dne 13.2.2019).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 12. března 2019 (bod 5 zápisu ze dne 12.3.2019).

Návrhy usnesení B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0154/2019

(nahrazující B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 a B8-0160/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Luděk Niedermayer za skupinu PPE,

—   Dan Nica za skupinu S&D,

—   Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE,

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0156)

(Návrhy usnesení B8-0153/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019 se neberou v potaz.)


9.23. Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (hlasování)

Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem [2018/2158(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFET)

přijat (P8_TA(2019)0157)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 38. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


9.24. Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (hlasování)

Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace [2018/2159(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Soraya Post (A8-0075/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0158)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

zpráva Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria a Seán Kelly

zpráva Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly

zpráva Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias a Adam Szejnfeld

zpráva György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld a José Inácio Faria

zpráva Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins a Momchil Nekov

zpráva Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:34.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Předložení dokumentů

1) Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – výkonné agentury (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik – letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017 - Společný podnik – průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentní výbory předložily tuto zprávu:

- Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU (2018/2116(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Ana Miranda.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 14.3.2019.


16. Zpráva o Turecku za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018 [2018/2150(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri uvedla zprávu.

Vystoupili: Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Bas Belder za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier a Kostas Papadakis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot a Kati Piri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.12 zápisu ze dne 13.3.2019.


17. Výklad jednacího řádu (další postup)

Výklad čl. 171 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) jednacího řádu, který zaslal výbor AFCO, byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 11.3.2019).

Vzhledem k tomu, že tento výklad nezpochybnila politická skupina ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu, považuje se za přijatý.


18. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající připomněl, že na předchozím denním zasedání v pondělí 11. března 2019 byla oznámena doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti aktům v přenesené pravomoci (bod 9 zápisu ze dne 11.3.2019).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla proti těmto doporučením vznesena žádná námitka.

Tato doporučení jsou tudíž považována za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na nadcházejícím denním zasedání ve středu 13. března 2019.


19. Mimořádná situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Mimořádná situace ve Venezuele (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes a Dita Charanzová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes a Bill Etheridge.

Vystoupil Neven Mimica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


20. Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany [2018/2115(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE, Eugen Freund za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias a Karol Karski.

Vystoupili: Neven Mimica a Anna Fotyga.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.23 zápisu ze dne 13.3.2019.


21. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** – Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie [2015/0302M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga uvedla doporučení a zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Bernd Lange (zpravodaj výboru INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Ana Gomes a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Neven Mimica a Anna Fotyga.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 13.3.2019 a bod 11.6 zápisu ze dne 13.3.2019.


22. Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem [2018/2246(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias a José Inácio Faria.

Vystoupili: Neven Mimica a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.24 zápisu ze dne 13.3.2019.


23. Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

První rozprava se konala dne 13. září 2017 (bod 16 zápisu ze dne 13.9.2017).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 14. září 2017 (bod 8.1 zápisu ze dne 14.9.2017).

Morten Løkkegaard uvedl zprávu.

Vystoupil Ádám Kósa (zpravodaj výboru EMPL).

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Julie Ward (zpravodajka výboru CULT), Kostadinka Kuneva (zpravodajka výboru PETI), Andreas Schwab za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili: Neven Mimica a Morten Løkkegaard.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 13.3.2019.


24. Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Bill Etheridge.

Vystoupily: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 14.3.2019.


25. Vízový informační systém ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Bernd Kölmel (zpravodaj výboru BUDG), Emil Radev za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Bill Etheridge.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Carlos Coelho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 13.3.2019.


26. Azylový a migrační fond ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Elly Schlein (zpravodajka výboru DEVE), Daniele Viotti (zpravodaj výboru BUDG), Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Kristina Winberg za skupinu ECR, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Péter Niedermüller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Julie Ward.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 13.3.2019.


27. Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Eduard Kukan (zpravodaj výboru AFET), Monika Hohlmeier (zpravodajka výboru BUDG), Carlos Coelho za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 13.3.2019.


28. Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Monika Hohlmeier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 13.3.2019.


29. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním říjnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


30. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 636.011/OJME).


31. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí