Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 314kWORD 89k
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Otsus kasutada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 154)
 4.Päevakorra muutmine
 5.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (arutelu)
 7.Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  
9.1.Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.2.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.3.Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
9.4.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (hääletus)
  
9.5.Elektrooniline kaubaveoteave ***I (hääletus)
  
9.6.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** (hääletus)
  
9.7.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (hääletus)
  
9.8.Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel *** (hääletus)
  
9.9.Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele *** (hääletus)
  
9.10.ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
9.11.Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
9.12.ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping (hääletus)
  
9.13.Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga * (hääletus)
  
9.14.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I (hääletus)
  
9.15.Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)
  
9.16.Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (hääletus)
  
9.17.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I (hääletus)
  
9.18.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)
  
9.19.Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)
  
9.20.Kultuuriväärtuste import ***I (hääletus)
  
9.21.Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames ***I (hääletus)
  
9.22.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (hääletus)
  
9.23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (hääletus)
  
9.24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (arutelu)
 16.2018. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 17.Kodukorra tõlgendamine (järg)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järg)
 19.Hädaolukord Venezuelas (arutelu)
 20.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)
 21.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** – ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 22.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (arutelu)
 23.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)
 24.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (arutelu)
 25.Viisainfosüsteem ***I (arutelu)
 26.Varjupaiga- ja Rändefond ***I (arutelu)
 27.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (arutelu)
 28.Sisejulgeolekufond ***I (arutelu)
 29.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artiklile 146 avati Euroopa Parlamendi uus istungjärk 2019–2020.


2. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


3. Otsus kasutada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 154)

Parlamendile esitatud kiirmenetluse kasutamise taotluste (11.3.2019 protokollipunkt 10) suhtes on tehtud järgmised otsused:

– Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] – kalanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

– Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes (2019/0010(COD)) – kalanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

– Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] – transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Täiskogule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 13. märts 2019 kell 13.00.


4. Päevakorra muutmine

Juhataja tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku lükata järgmisele osaistungjärgule edasi neljapäevaks ette nähtud hääletus (päevakorrapunkt 153) pärast Venezuela hädaolukorda käsitlevat arutelu esitatud resolutsiooni ettepanekute üle.

Parlament kiitis ettepaneku heaks ja päevakorda muudeti vastavalt.


5. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP))

Arutelu toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 27).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel turvaohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks ELi tasandil (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ja Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica ja Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel turvaohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks ELi tasandil (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 8.22.


6. Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen ja Vilija Blinkevičiūtė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.9.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


7. Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal (2019/2515(RSP))

President võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Peter Pellegrini (Slovaki Vabariigi peaminister).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Peter Pellegrini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ja Maria Grapini.

Sõna võttis Peter Pellegrini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võttis Peter Pellegrini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Peter Pellegrini.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.19 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.30.

Sõna võttis Pina Picierno, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et Iraani kohus mõistis 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadile Nasrin Sotoudehile karmi karistuse. Lisaks nõudis sõnavõtja, et Euroopa Parlament selle kohtuotsuse karmilt hukka mõistaks ja nõuaks, et Nasrin Sotoudeh viivitamatult vabastataks (juhataja lubas edastada taotluse Euroopa Parlamendi presidendile).


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


9.1. Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2002(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0135)


9.2. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Jean Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2247(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0136)

Sõnavõtud

Marie-Christine Arnautu ja Jean-Marie Cavada, enne hääletust.


9.3. Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Dominique Bilde'i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2267(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0137)


9.4. Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (hääletus)

Kooskõlas kodukorra artikli 159 lõikega 4 esitatud juhatuse soovitus võtta vastu otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamise kohta parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0138)

Sõnavõtud

Ruža Tomašić, enne hääletust.


9.5. Elektrooniline kaubaveoteave ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0139)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

David Coburn, enne hääletust.


9.6. ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0140)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.7. ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [2018/0272M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0070/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0142)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


9.9. Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0143)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


9.10. ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0144)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.11. Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0145)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.12. ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping (hääletus)

Vaheraport nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel [1998/0031R(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0146)


9.13. Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0147)


9.14. Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0148)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.15. Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokollipunkt 12.6).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Sõna võtsid Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ning Daniel Dalton (raportöör), kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (129 poolt, 514 vastu, erapooletuid 22).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0149)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar, enne hääletust.


9.16. Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0150)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.17. ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0151)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.18. Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 13.3).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE, EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0152)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Paolo De Castro (raportöör), pärast hääletust.


9.19. Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokolli punkt 6.5).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Sõna võttis Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (146 poolt, 501 vastu, erapooletuid 17).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0153)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.20. Kultuuriväärtuste import ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Arutelu toimus 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokolli punkt 19). Hääletus toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokolli punkt 13.1).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0154)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.21. Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Sõna võttis Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (65 poolt, 586 vastu, erapooletuid 11).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0155)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.22. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (hääletus)

Arutelu toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 27).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0154/2019

(asendades B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 ja B8-0160/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel,

—   Dan Nica fraktsiooni S&D nimel,

—   Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel,

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0156)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0153/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019 muutusid kehtetuks.)


9.23. ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (hääletus)

Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta [2018/2158(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud AFET-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2019)0157)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer, kes esitas suulise muudatusettepaneku uue punkti lisamiseks punkti 38 järele. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


9.24. ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (hääletus)

Raport ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamise kohta [2018/2159(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0158)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Heidi Hautala A8-0083/2019
Seán Kelly ja Daniel Hannan

Raport: Heidi Hautala A8-0093/2019
Alex Mayer

Raport: Daniel Dalton A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Michaela Šojdrová A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Raport: Angelika Niebler A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly

Raport: Paolo De Castro A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias ja Adam Szejnfeld

Raport: György Schöpflin A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld ja José Inácio Faria

Raport: Sandra Kalniete A8-0073/2019
Andrejs Mamikins ja Momchil Nekov

Raport: Soraya Post A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.34.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Esitatud dokumendid

1) Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8. Euroopa Arengufond (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 9. Euroopa Arengufond (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 10. Euroopa Arengufond (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 11. Euroopa Arengufond (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennuliikluse ohutuse ühisettevõte (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

– 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) Järgmise raporti on esitanud parlamendikomisjon:

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi eriesindajate tegevusulatust ja volitusi (2018/2116(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).


15. Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Ana Miranda.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.13.


16. 2018. aasta Türgi aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta [2018/2150(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri tutvustas raportit.

Sõna võtsid Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier ja Kostas Papadakis.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza ja Lampros Fountoulis.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot ja Kati Piri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 19.12.


17. Kodukorra tõlgendamine (järg)

Põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artikli 171 lõike 1 esimese lõigu punkti b tõlgendus tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (11. märtsi 2019. aasta protokolli punkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esitanud tõlgenduse kohta vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 4 vastuväiteid, loetakse see vastuvõetuks.


18. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järg)

Juhataja tuletas meelde, et eelmise päeva, st esmaspäeva, 11. märtsi 2019. aasta täiskogu istungil tehti teatavaks ECON-komisjoni soovitused mitte esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisele (11.3.2019 protokollipunkt 9).

Kodukorra artikli 105 lõikes 6 ette nähtud 24-tunnise tähtaja jooksul ei ole nende soovituste kohta vastuväiteid esitatud.

Seega loetakse need soovitused heakskiidetuks ning need avaldatakse koos järgmise päeva, st kolmapäeva, 13. märtsi 2019. aasta istungil vastu võetud dokumentidega.


19. Hädaolukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hädaolukord Venezuelas (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes ja Dita Charanzová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes ja Bill Etheridge.

Sõna võttis Neven Mimica.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


20. Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale [2018/2115(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel, Eugen Freund fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Indrek Tarand, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias ja Karol Karski.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Anna Fotyga.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.23.


21. ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** – ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0302M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga tutvustas soovitust ja raportit.

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel võttis sõna Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Lange (INTA-komisjoni arvamuse autor), Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ana Gomes ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Anna Fotyga.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.5 ja 13.3.2019 protokollipunkt 11.6.


22. ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingu kohta [2018/2246(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Santiago Fisas Ayxelà ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias ja José Inácio Faria.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Juan Fernando López Aguilar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.24.


23. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Esimene arutelu toimus 13. septembril 2017 (13.9.2017 protokollipunkt 16).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 14. septembril 2017 (14.9.2017 protokollipunkt 8.1).

Morten Løkkegaard tutvustas raportit.

Sõna võttis Ádám Kósa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Julie Ward (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Kostadinka Kuneva (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Morten Løkkegaard.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.9.


24. Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.14.


25. Viisainfosüsteem ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Kölmel (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Carlos Coelho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.10.


26. Varjupaiga- ja Rändefond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elly Schlein (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Daniele Viotti (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Kristina Winberg fraktsiooni ECR nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Péter Niedermüller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Julie Ward.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.11.


27. Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eduard Kukan (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Fernando López Aguilar ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.12.


28. Sisejulgeolekufond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 11.13.


29. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Parlamendi veebisaidil on avaldatud komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta oktoobri esimesel osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 636.011/OJME).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika