Index 
Proces-verbal
PDF 324kWORD 90k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Decizie privind aplicarea procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 4.Modificarea ordinii de zi
 5.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (dezbatere)
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare
  
9.1.Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (vot)
  
9.2.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (vot)
  
9.3.Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (vot)
  
9.4.Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar (vot)
  
9.5.Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I (vot)
  
9.6.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** (vot)
  
9.7.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (vot)
  
9.8.Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal *** (vot)
  
9.9.Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive *** (vot)
  
9.10.Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) *** (vot)
  
9.11.Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) *** (vot)
  
9.12.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan (vot)
  
9.13.Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit * (vot)
  
9.14.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I (vot)
  
9.15.Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)
  
9.16.Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (vot)
  
9.17.Legea privind securitatea cibernetică ***I (vot)
  
9.18.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)
  
9.19.Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)
  
9.20.Importul bunurilor culturale ***I (vot)
  
9.21.Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I (vot)
  
9.22.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (vot)
  
9.23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (vot)
  
9.24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Depunere de documente
 15.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (dezbatere)
 16.Raport pe 2018 referitor la Turcia (dezbatere)
 17.Interpretarea Regulamentului de procedură (măsuri subsecvente)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 19.Situația de urgență din Venezuela (dezbatere)
 20.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (dezbatere)
 21.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (dezbatere)
 22.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (dezbatere)
 23.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (dezbatere)
 24.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (dezbatere)
 25.Sistemul de informații privind vizele ***I (dezbatere)
 26.Fondul pentru azil și migrație ***I (dezbatere)
 27.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (dezbatere)
 28.Fondul pentru securitate internă ***I (dezbatere)
 29.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea sesiunii anuale

În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 146 din Regulamentul de procedură, sesiunea 2019-2020 a Parlamentului European a fost deschisă.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


3. Decizie privind aplicarea procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Cerere de aplicare a procedurii de urgență (punctul 10 al PV din 11.3.2019) pentru următoarele documente:

- Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Comisia pentru pescuit

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

- Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (2019/0010(COD)) - Comisia pentru pescuit

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

- Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Comisia pentru transport și turism

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Termenul de depunere a amendamentelor pentru ședința plenară este miercuri 13 martie 2019 la 13.00.


4. Modificarea ordinii de zi

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus amânarea votului programat pentru joi cu privire la propunerile de rezoluție depuse în încheierea dezbaterii referitoare la „situația de urgență din Venezuela” (punctul 153 din OZ) pentru următoarea perioadă de sesiune.

Parlamentul și-a dat acordul pentru această propunere. Ordinea de zi a fost astfel modificată.


5. Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2019 (punctul 27 al PV din 13.2.2019)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet și Paul Rübig, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica și Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Vot: punctul 8.22 al PV din 12.3.2019.


6. Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen și Vilija Blinkevičiūtė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge și Anneli Jäätteenmäki.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Gabriela Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 14.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


7. Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (2019/2515(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Peter Pellegrini (prim-ministrul Republicii Slovace).

A intervenit Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec și Maria Grapini.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty și Tomáš Zdechovský.

A intervenit Peter Pellegrini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz și Branislav Škripek.

A intervenit Peter Pellegrini.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.19 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.30.

A intervenit Pina Picierno privind cazul laureatei Premiului Saharov din 2012, Nasrin Sotoudeh, care tocmai a primit o condamnare drastică din partea instanței iraniene. Vorbitoarea a solicitat Parlamentului să condamne această sentință fără rezerve și să ceară eliberarea imediată a lui Nasrin Sotoudeh (Președinta a răspuns că va transmite această solicitare Președintelui Parlamentului European).


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0135)


9.2. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0136)

Intervenții

Înaintea votului, Marie-Christine Arnautu și Jean-Marie Cavada.


9.3. Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0137)


9.4. Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar (vot)

Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de către Birou de prelungire a aplicării articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului până la sfârșitul celei de a noua legislaturi (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

RECOMANDARE DE DECIZIE

Adoptată (P8_TA(2019)0138)

Intervenții

Înaintea votului, Ruža Tomašić.


9.5. Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptate prin vot unic (P8_TA(2019)0139)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votului, David Coburn.


9.6. Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0140)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.7. Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier [2018/0272M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0070/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0142)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.9. Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0143)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.10. Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0144)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.11. Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0145)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.12. Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte [1998/0031R(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0146)


9.13. Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0147)


9.14. Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0148)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.15. Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 8 februarie 2018 (punctul 12.6 al PV din 8.2.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

Au intervenit Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Daniel Dalton (raportor), care s-a opus.

Prin AN (129 pentru, 514 împotrivă, 22 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0149)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votului, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate (P8_TA(2019)0150)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.17. Legea privind securitatea cibernetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0151)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.18. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.3 al PV din 25.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0152)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Paolo De Castro (raportor), după vot.


9.19. Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 5 iulie 2018 (punctul 6.5 al PV din 5.7.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

A intervenit Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Prin AN (146 pentru, 501 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0153)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.20. Importul bunurilor culturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Comisia pentru comerț internațional - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Dezbaterea a avut loc la 24 octombrie 2018 (punctul 19 al PV din 24.10.2018). Votarea a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.1 al PV din 25.10.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0154)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.21. Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

A intervenit Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (65 pentru, 586 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0155)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.22. Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2019 (punctul 27 al PV din 13.2.2019).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 12 martie 2019 (punctul 5 al PV din 12.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 și B8-0164/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0154/2019

(care înlocuiește B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 și B8-0160/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE,

—   Dan Nica, în numele Grupului S&D,

—   Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptată (P8_TA(2019)0156)

(Propunerile de rezoluții B8-0153/2019, B8-0162/2019 și B8-0164/2019 au devenit caduce.)


9.23. Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (vot)

Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia [2018/2158(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia AFET)

Adoptată (P8_TA(2019)0157)

Intervenții

Reinhard Bütikofer a prezentat următorul amendament oral în vederea adăugării unui nou punct după punctul 38. Amendamentul oral a fost reținut.


9.24. Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (vot)

Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere [2018/2159(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2019)0158)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly și Daniel Hannan

Raport Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Raport Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria și Seán Kelly

Raport Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Seán Kelly

Raport Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias și Adam Szejnfeld

Raport György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld și José Inácio Faria

Raport Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins și Momchil Nekov

Raport Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.34.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Depunere de documente

1) Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu și Comisie:

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Comisia Europeană (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - agențiile executive (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE- Consiliul și Consiliul European (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea FED (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 9-lea FED (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 10-lea FED (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 11-lea FED (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune pe 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Descărcarea de gestiune pe 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune pe 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2017: Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017 - Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Descărcarea de gestiune 2017: Întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2017: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2017: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

2) Comisiile parlamentare a depus următorul raport:

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (2018/2116(INI)) - AFET - Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina și Liliana Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward și Ana Miranda.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 14.3.2019.


16. Raport pe 2018 referitor la Turcia (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia [2018/2150(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri și-a prezentat raportul.

Au intervenit Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier și Kostas Papadakis.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou și Liliana Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza și Lampros Fountoulis.

Au intervenit Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot și Kati Piri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19.12 al PV din 13.3.2019.


17. Interpretarea Regulamentului de procedură (măsuri subsecvente)

Interpretarea articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură, dată de AFCO, a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 7 al PV din 11.3.2019).

Având în vedere că nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul 4 din Regulamentul de procedură, această interpretare este considerată adoptată.


18. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președintele a reamintit că recomandările Comisiei ECON de a nu face obiecții cu privire la actele delegate au fost anunțate în plen de ieri luni, 11 martie 2019 (punctul 9 al PV din 11.3.2019).

Nu a fost exprimată nicio obiecție la aceste recomandări în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, aceste recomandări sunt considerate a fi aprobate și vor fi publicate în rubrica textelor adoptate ale ședinței de mâine, miercuri, 13 martie 2019.


19. Situația de urgență din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația de urgență din Venezuela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes și Dita Charanzová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes și Bill Etheridge.

A intervenit Neven Mimica.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


20. Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (dezbatere)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa [2018/2115(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, Eugen Freund, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias și Karol Karski.

Au intervenit Neven Mimica și Anna Fotyga.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.23 al PV din 13.3.2019.


21. Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte [2015/0302M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Ana Gomes și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit Neven Mimica și Anna Fotyga.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 13.3.2019 și punctul 11.6 al PV din 13.3.2019.


22. Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (dezbatere)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino [2018/2246(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias și José Inácio Faria.

Au intervenit Neven Mimica și Juan Fernando López Aguilar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.24 al PV din 13.3.2019.


23. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

O primă dezbatere a avut loc 13 septembrie 2017 (punctul 16 al PV din 13.9.2017).
Chestiunea a fost trimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,14 septembrie 2017 (punctul 8.1 al PV din 14.9.2017).

Morten Løkkegaard și-a prezentat raportul.

A intervenit Ádám Kósa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL).

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Kostadinka Kuneva (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit Neven Mimica și Morten Løkkegaard.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 13.3.2019.


24. Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Bill Etheridge.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Gabriela Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.14 al PV din 14.3.2019.


25. Sistemul de informații privind vizele ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Bernd Kölmel (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Emil Radev, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Bill Etheridge.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Carlos Coelho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 13.3.2019.


26. Fondul pentru azil și migrație ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Daniele Viotti (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Kristina Winberg, în numele Grupului ECR, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev și Péter Niedermüller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Julie Ward.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 13.3.2019.


27. Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Eduard Kukan (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Monika Hohlmeier (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 13.3.2019.


28. Fondul pentru securitate internă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Monika Hohlmeier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 13.3.2019.


29. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune octombrie I 2018 este disponibilă pe site-ul de internet al Parlamentului.


30. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 636.011/OJME).


31. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate