Zoznam 
Zápisnica
PDF 324kWORD 91k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 4.Zmena programu rokovania
 5.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení)
 6.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)
 7.Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  
9.1.Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (hlasovanie)
  
9.2.Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (hlasovanie)
  
9.3.Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (hlasovanie)
  
9.4.Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (hlasovanie)
  
9.5.Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I (hlasovanie)
  
9.6.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** (hlasovanie)
  
9.7.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (hlasovanie)
  
9.8.Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov *** (hlasovanie)
  
9.9.Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach *** (hlasovanie)
  
9.10.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  
9.11.Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  
9.12.Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (hlasovanie)
  
9.13.Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve * (hlasovanie)
  
9.14.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I (hlasovanie)
  
9.15.Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  
9.16.Program Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)
  
9.17.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I (hlasovanie)
  
9.18.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)
  
9.19.Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  
9.20.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (hlasovanie)
  
9.21.Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I (hlasovanie)
  
9.22.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (hlasovanie)
  
9.23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  
9.24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Predloženie dokumentov
 15.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)
 16.Správa o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 19.Núdzová situácia vo Venezuele (rozprava)
 20.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** - Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (rozprava)
 22.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (rozprava)
 23.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
 24.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 25.Vízový informačný systém ***I (rozprava)
 26.Fond pre azyl a migráciu ***I (rozprava)
 27.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (rozprava)
 28.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (rozprava)
 29.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2019-2020 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


3. Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (bod 10 zápisnice zo dňa 11.3.2019) v týchto prípadoch:

– Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

– Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (2019/0010(COD)) – Výbor pre rybné hospodárstvo

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

– Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: 13. marca 2019 o 13.00.


4. Zmena programu rokovania

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa hlasovanie o návrhoch uznesení predložených na záver rozpravy o naliehavej situácii vo Venezuele (bod 152 návrhu programu schôdze), ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok, odložilo na budúcu plenárnu schôdzu.

Parlament tento návrh schválil. Týmto sa zmenil program rokovania.


5. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (2019/2575(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 13.2.2019)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, v mene skupiny ALDE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet a Paul Rübig, v mene skupiny PPE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica a Peter Kouroumbashev, v mene skupiny S&D, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 12.3.2019.


6. Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge a Anneli Jäätteenmäki.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


7. Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (2019/2515(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini (predseda vlády Slovenskej republiky).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty a Tomáš Zdechovský.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpil Peter Pellegrini.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.19 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.30.

V rozprave vystúpila Pina Picierno k prípadu laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdovej, ktorú iránske súdy práve odsúdili a uložili jej prísny trest. Rečníčka vyzvala Parlament, aby jednoznačne odsúdil tento rozsudok a požiadal o okamžité prepustenie Nasrín Sutúdovej (Predsedníčka odpovedala, že túto požiadavku postúpi predsedovi Európskeho parlamentu).


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity [2019/2002(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0135)


9.2. Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity [2018/2247(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0136)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Marie-Christine Arnautu a Jean-Marie Cavada.


9.3. Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity [2018/2267(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0137)


9.4. Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (hlasovanie)

Odporúčanie rozhodnutia predložené Predsedníctvom v súlade s článkm 159 ods. 4 rokovacieho poriadku predĺžiť platnosť článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ODPORÚČANIE ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0138)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Ruža Tomašić.


9.5. Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0139)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním David Coburn.


9.6. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0140)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.7. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [2018/0272M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0070/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0142)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


9.9. Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0143)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


9.10. Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0144)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.11. Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0145)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.12. Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [1998/0031R(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0146)


9.13. Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0147)


9.14. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0148)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.15. Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 8. februára 2018 (bod 12.6 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, ktorý požiadal, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku pred predbežnou dohodou hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch, a Daniel Dalton (spravodaja) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 129, proti: 514, zdržali sa hlasovania: 22).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0149)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0150)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.17. Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0151)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.18. Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 25. októbra 2018 (bod 13.3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE PARLAMENTU a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0152)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Paolo De Castro, po hlasovaní.


9.19. Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 5. júla 2018 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, pred hlasovaním o predbežnej dohode so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou, v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 146, proti: 501, zdržali sa hlasovania: 17).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0153)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.20. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rozprava sa uskutočnila 24. októbra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 24.10.2018). Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2018 (bod 13.1 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0154)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.21. Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

V rozprave vystúpil Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, pred hlasovaním o predbežnej dohode so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou, v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 65, proti: 586, zdržali sa hlasovania: 11).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0155)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.22. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 12. marca 2019 (bod 5 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesenia B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0154/2019

(nahrádzajúci B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 a B8-0160/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE,

—   Dan Nica, v mene skupiny S&D,

—   Caroline Nagtegaal, v mene skupiny ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0156)

(Návrhy uznesenia B8-0153/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019 sa stali bezpredmetnými.)


9.23. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)

Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom [2018/2158(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFET)

Prijatý (P8_TA(2019)0157)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa má za odsek 38 zaradiť nový odsek. Tento ústny pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.


9.24. Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (hlasovanie)

Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie [2018/2159(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0158)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Správa: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria a Seán Kelly

Správa: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly

Správa: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias a Adam Szejnfeld

Správa: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld a José Inácio Faria

Správa: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins a Momchil Nekov

Správa: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.34 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05824/2019 [01] – C8-0053/2019 – 2018/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05826/2019 – C8-0054/2019 – 2018/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05824/2019 [02] – C8-0055/2019 – 2018/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05824/2019 [03] – C8-0056/2019 – 2018/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05824/2019 [04] – C8-0057/2019 – 2018/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05824/2019 [05] – C8-0058/2019 – 2018/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05824/2019 [06] – C8-0059/2019 – 2018/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05824/2019 [07] – C8-0060/2019 – 2018/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05824/2019 [08] – C8-0061/2019 – 2018/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05824/2019 [09] – C8-0062/2019 – 2018/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05824/2019 [10] – C8-0063/2019 – 2018/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05368/2019 – C8-0064/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05369/2019 – C8-0065/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05370/2019 – C8-0066/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05371/2019 – C8-0067/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05825/2019 [01] – C8-0068/2019 – 2018/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05825/2019 [02] – C8-0069/2019 – 2018/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05825/2019 [03] – C8-0070/2019 – 2018/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05825/2019 [04] – C8-0071/2019 – 2018/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05825/2019 [05] – C8-0072/2019 – 2018/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05825/2019 [06] – C8-0073/2019 – 2018/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05825/2019 [07] – C8-0074/2019 – 2018/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

CULT

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05825/2019 [08] – C8-0075/2019 – 2018/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05825/2019 [09] – C8-0076/2019 – 2018/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05825/2019 [10] – C8-0077/2019 – 2018/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05825/2019 [11] – C8-0078/2019 – 2018/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05825/2019 [12] – C8-0079/2019 – 2018/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05825/2019 [13] – C8-0080/2019 – 2018/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05825/2019 [14] – C8-0081/2019 – 2018/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05825/2019 [15] – C8-0082/2019 – 2018/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05825/2019 [16] – C8-0083/2019 – 2018/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05825/2019 [17] – C8-0084/2019 – 2018/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05825/2019 [18] – C8-0085/2019 – 2018/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05825/2019 [19] – C8-0086/2019 – 2018/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05825/2019 [20] – C8-0087/2019 – 2018/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PECH

– Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (AEPC) (05825/2019 [21] – C8-0088/2019 – 2018/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05825/2019 [22] – C8-0089/2019 – 2018/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05825/2019 [23] – C8-0090/2019 – 2018/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05825/2019 [24] – C8-0091/2019 – 2018/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

FEMM

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05825/2019 [25] – C8-0092/2019 – 2018/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05825/2019 [26] – C8-0093/2019 – 2018/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON, EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05825/2019 [27] – C8-0094/2019 – 2018/2204(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05825/2019 [28] – C8-0095/2019 – 2018/2205(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05825/2019 [29] – C8-0096/2019 – 2018/2206(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, IMCO

– Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05825/2019 [30] – C8-0097/2019 – 2018/2207(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05825/2019 [31] – C8-0098/2019 – 2018/2208(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05825/2019 [32] – C8-0099/2019 – 2018/2209(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05827/2019 [01] – C8-0100/2019 – 2018/2211(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05827/2019 [02] – C8-0101/2019 – 2018/2212(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05827/2019 [03] – C8-0102/2019 – 2018/2213(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05827/2019 [04] – C8-0103/2019 – 2018/2214(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, REGI

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05827/2019 [05] – C8-0104/2019 – 2018/2215(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05827/2019 [06] – C8-0105/2019 – 2018/2216(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] – C8-0106/2019 – 2018/2217(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05827/2019 [08] – C8-0107/2019 – 2018/2218(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

2) Parlamentné výbory preložili túto správu:

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina a Liliana Rodrigues.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Ana Miranda.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


16. Správa o Turecku za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018 [2018/2150(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri uviedla správu.

Vystúpili: Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Bas Belder v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier a Kostas Papadakis.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou a Liliana Rodrigues.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot a Kati Piri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.12 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


17. Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)

Výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 7 zápisnice zo dňa 11.3.2019).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevzniesli námietku v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý.


18. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda Pripomenul, že odporúčania výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovaným aktom boli oznámené v predchádzajúci deň, pondelok 11. marca 2019 (bod 9 zápisnice zo dňa 11.3.2019).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú uverejnené v prijatých textoch zajtrajšieho rokovania, t. j. zo stredy 13. marca 2019.


19. Núdzová situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Núdzová situácia vo Venezuele (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes a Dita Charanzová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


20. Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s hodnotením nadväzujúcich opatrení ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii [2018/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE, Eugen Freund v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Indrek Tarand, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias a Karol Karski.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Anna Fotyga.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.23 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


21. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** - Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie [2015/0302M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lange (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Ana Gomes a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Anna Fotyga.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 13.3.2019 a bod 11.6 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


22. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom [2018/2246(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.24 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


23. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 13. septembra 2017 (bod 16 zápisnice zo dňa 13.9.2017).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 14. septembra 2017 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.9.2017).

Morten Løkkegaard uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ádám Kósa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Kostadinka Kuneva (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Morten Løkkegaard.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


24. Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpili Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.14 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


25. Vízový informačný systém ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Kölmel (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Emil Radev v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Carlos Coelho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


26. Fond pre azyl a migráciu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Daniele Viotti (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Kristina Winberg v mene skupiny ECR, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Péter Niedermüller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Julie Ward.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Miriam Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


27. Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


28. Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 13.3.2019.


29. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení, ktoré prijal Parlament počas prvej októbrovej plenárnej schôdze 2018, je k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu.


30. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 636.011/OJME).


31. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.34 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia