Kazalo 
Zapisnik
PDF 319kWORD 90k
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sklep o uporabi nujnega postopka (člen 154 Poslovnika)
 4.Sprememba dnevnega reda
 5.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (vloženi predlogi resolucij)
 6.Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (razprava)
 7.Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier (glasovanje)
  9.2.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)
  9.3.Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde (glasovanje)
  9.4.Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (glasovanje)
  9.5.Elektronske informacije o prevozu blaga ***I (glasovanje)
  9.6.Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** (glasovanje)
  9.7.Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (glasovanje)
  9.8.Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov *** (glasovanje)
  9.9.Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih *** (glasovanje)
  9.10.Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  9.11.Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  9.12.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom (glasovanje)
  9.13.Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu * (glasovanje)
  9.14.Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)
  9.15.Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)
  9.16.Program evropske solidarnostne enote ***I (glasovanje)
  9.17.Uredba EU o kibernetski varnosti ***I (glasovanje)
  9.18.Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)
  9.19.Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)
  9.20.Uvoz kulturnih dobrin ***I (glasovanje)
  9.21.Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I (glasovanje)
  9.22.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (glasovanje)
  9.23.Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)
  9.24.Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Predložitev dokumentov
 15.Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (razprava)
 16.Poročilo o Turčiji za leto 2018 (razprava)
 17.Razlaga Poslovnika (nadaljnje ukrepanje)
 18.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje ukrepanje)
 19.Izredne razmere v Venezueli (razprava)
 20.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (razprava)
 21.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** - Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (razprava)
 22.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (razprava)
 23.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)
 24.Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (razprava)
 25.Vizumski informacijski sistem ***I (razprava)
 26.Sklad za azil in migracije ***I (razprava)
 27.Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume ***I (razprava)
 28.Sklad za notranjo varnost ***I (razprava)
 29.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 146 Poslovnika se je začelo zasedanje 2019-2020 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


3. Sklep o uporabi nujnega postopka (člen 154 Poslovnika)

Zahteva za uporabo nujnega postopka (točka 10 zapisnika z dne 11.3.2019) za naslednje zadeve:

- Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Odbor za ribištvo

Parlament je odobril zahtevo za nujni postopek.

- Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (2019/0010(COD)) - Odbor za ribištvo

Parlament je odobril zahtevo za nujni postopek.

- Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Odbor za promet in turizem

Parlament je odobril zahtevo za nujni postopek.

Rok za vložitev predlogov sprememb za plenarno zasedanje je sreda, 13. marca 2019 do 13.00.


4. Sprememba dnevnega reda

Predsedujoči je v dogovoru s političnimi skupinami predlagal, da se glasovanje o predlogih resolucij ob zaključku razprave o "Izrednih razmerah v Venezueli", predvideno za četrtek, prestavi na naslednje delno zasedanje (točka 153 dnevnega reda).

Parlament se je s predlogom strinjal. Dnevni red je bil spremenjen.


5. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP))

Razprava je potekala dne 13. februarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 13.2.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet in Paul Rübig v imenu skupine PPE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica in Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D o varnostnih grožnjah, povezanih z vse večjo kitajsko tehnološko prisotnostjo v EU, in možnih ukrepih na ravni EU za njeno zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika z dne 12.3.2019.


6. Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Esther de Lange v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge in Anneli Jäätteenmäki.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Gabriela Ciot.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 14.3.2019.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


7. Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope (2019/2515(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Peter Pellegrini (predsednik vlade Slovaške republike).

Govoril je Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec.

Govoril je Peter Pellegrini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec in Maria Grapini.

Govoril je Peter Pellegrini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty in Tomáš Zdechovský.

Govoril je Peter Pellegrini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz in Branislav Škripek.

Govoril je Peter Pellegrini.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 12.19 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.30.

Govorila je Pina Picierno o primeru dobitnice nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2012 Nasrin Sotudeh, ki ji je sodišče v Iranu dosodilo hudo kazen. Govornica je zahtevala, naj Parlament brezpogojno obsodi odločitev sodišča in zahteva takojšnjo izpustitev Nasrin Sotudeh (predsedujoča je odgovorila, da bo zahtevo posredovala predsedniku Evropskega parlamenta).


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0135)


9.2. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2018/2247(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0136)

Govori

Pred glasovanjem Marie-Christine Arnautu in Jean-Marie Cavada.


9.3. Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0137)


9.4. Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (glasovanje)

Predsedstvo je v skladu s členom 159(4) Poslovnika predložilo priporočilo za sklep o podaljšanju veljavnosti člena 159 Poslovnika Parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (B8-0147/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PRIPOROČILO ZA SKLEP

Sprejeto (P8_TA(2019)0138)

Govori

Pred glasovanjem Ruža Tomašić.


9.5. Elektronske informacije o prevozu blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0139)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem David Coburn.


9.6. Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0140)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.7. Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [2018/0272M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0070/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0142)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


9.9. Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0143)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


9.10. Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0144)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.11. Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0145)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.12. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo [1998/0031R(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0146)


9.13. Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0147)


9.14. Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0148)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.15. Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 8. februarja 2018 (točka 12.6 zapisnika z dne 8.2.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

Govorila sta Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahteval, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom, in Daniel Dalton (poročevalec), ki je temu nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (129 za, 514 proti, 22 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0149)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program evropske solidarnostne enote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0150)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.17. Uredba EU o kibernetski varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0151)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.18. Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 25. oktobra 2018 (točka 13.3 zapisnika z dne 25.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0152)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Paolo De Castro (poročevalec) po glasovanju.


9.19. Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 5. julija 2018 (točka 6.5 zapisnika z dne 5.7.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

Govorila je Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (146 za, 501 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0153)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.20. Uvoz kulturnih dobrin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Razprava je potekala dne 24. oktobra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 24.10.2018). Glasovanje je potekalo dne 25. oktobra 2018 (točka 13.1 zapisnika z dne 25.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0154)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.21. Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

Govoril je Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki je zahteval, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (65 glasov za, 586 glasov proti, 11 vzdržanih glasov).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0155)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.22. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (glasovanje)

Razprava je potekala dne 13. februarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 13.2.2019).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 12. marca 2019 (točka 5 zapisnika z dne 12.3.2019).

predlogi resolucij B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 in B8-0164/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0154/2019

(ki nadomešča B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 in B8-0160/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Luděk Niedermayer, v imenu skupine PPE,

—   Dan Nica, v imenu skupine S&D,

—   Caroline Nagtegaal, v imenu skupine ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0156)

(Predlogi resolucij B8-0153/2019, B8-0162/2019 in B8-0164/2019 so brezpredmetni.)


9.23. Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)

Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo [2018/2158(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFET)

Sprejeto (P8_TA(2019)0157)

Govori

Reinhard Bütikofer je podal ustni predlog spremembe o vključitvi novega odstavka po odstavku 38, ki je bil upoštevan.


9.24. Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (glasovanje)

Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo [2018/2159(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Soraya Post (A8-0075/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0158)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly in Daniel Hannan

Poročilo: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Poročilo: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria in Seán Kelly

Poročilo: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Seán Kelly

Poročilo: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias in Adam Szejnfeld

Poročilo: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld in José Inácio Faria

Poročilo: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins in Momchil Nekov

Poročilo: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.34.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Predložitev dokumentov

1) Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – izvajalske agencije (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8. Evropski razvojni sklad (ERS) (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 9. Evropski razvojni sklad (ERS) (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON, EMPL

- Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2017: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za varnost zračne plovbe (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za aeronavtiko in okolje (Čisto nebo) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

2) Parlamentarni odbori so predložili naslednje poročilo:

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU (2018/2116(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina in Liliana Rodrigues.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward in Ana Miranda.

Govoril je Johannes Hahn.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 14.3.2019.


16. Poročilo o Turčiji za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018 [2018/2150(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri je predstavila poročilo.

Govorila sta Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Bas Belder v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier in Kostas Papadakis.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou in Liliana Rodrigues.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza in Lampros Fountoulis.

Govorili so Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot in Kati Piri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.12 zapisnika z dne 13.3.2019.


17. Razlaga Poslovnika (nadaljnje ukrepanje)

Razlaga člena 171(1) prvi pododstavek točka (b) Poslovnika, ki jo je pripravil Odbor za ustavne zadeve, je bila na plenarnem zasedanju razglašena prejšnjega dne (točka 7 zapisnika z dne 11.3.2019).

Ker razlagi ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma zadostno število poslancev, določeno v členu 226(4) Poslovnika, se razlaga obravnava kot sprejeta.


18. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje ukrepanje)

Predsednik je opomnil, da so bila na plenarnem zasedanju prejšnjega dne, v ponedeljek 11. marca 2019, razglašena priporočila odbora ECON o nenasprotovanju delegiranim aktom (točka 9 zapisnika z dne 11.3.2019).

V 24 urah, ki jih določa člen 105(6) Poslovnika, ni nihče naprotoval tem priporočilom.

Zato se ta priporočila štejejo za sprejeta in bodo objavljena v sprejetih besedilih zasedanja naslednjega dne, 13. marca 2019.


19. Izredne razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izredne razmere v Venezueli (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes in Dita Charanzová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes in Bill Etheridge.

Govoril je Neven Mimica.

Po postopku "catch the eye" je govorila Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


20. Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani [2018/2115(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE, Eugen Freund v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Indrek Tarand, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias in Karol Karski.

Govorila sta Neven Mimica in Anna Fotyga.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.23 zapisnika z dne 13.3.2019.


21. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** - Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani [2015/0302M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga je predstavila priporočilo in poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Bernd Lange (pripravljavec mnenja odbora INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Ana Gomes in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Neven Mimica in Anna Fotyga.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 13.3.2019 in točka 11.6 zapisnika z dne 13.3.2019.


22. Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom [2018/2246(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias in José Inácio Faria.

Govorila sta Neven Mimica in Juan Fernando López Aguilar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.24 zapisnika z dne 13.3.2019.


23. Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Prva razprava je potekala 13. septembra 2017 (točka 16 zapisnika z dne 13.9.2017).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 14. septembra 2017 (točka 8.1 zapisnika z dne 14.9.2017).

Morten Løkkegaard je predstavil poročilo.

Govoril je Ádám Kósa (pripravljavec mnenja odbora EMPL).

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora CULT), Kostadinka Kuneva (pripravljavka mnenja odbora PETI), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias in Izaskun Bilbao Barandica.

Govorila sta Neven Mimica in Morten Løkkegaard.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 13.3.2019.


24. Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in Bill Etheridge.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Gabriela Ciot.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika z dne 14.3.2019.


25. Vizumski informacijski sistem ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Bernd Kölmel (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Emil Radev v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Bill Etheridge.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika z dne 13.3.2019.


26. Sklad za azil in migracije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Elly Schlein (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Daniele Viotti (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Kristina Winberg v imenu skupine ECR, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev in Péter Niedermüller.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Julie Ward.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Miriam Dalli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika z dne 13.3.2019.


27. Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Eduard Kukan (pripravljavec mnenja odbora AFET), Monika Hohlmeier (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika z dne 13.3.2019.


28. Sklad za notranjo varnost ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, in Dobromir Sośnierz samostojni poslanec.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Monika Hohlmeier.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 13.3.2019.


29. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim delnim zasedanjem oktobra 2018, je na voljo na spletišču Parlamenta.


30. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 636.011/OJME).


31. Zaključek seje

Seja se je končala ob 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov