Index 
Protokoll
PDF 316kWORD 88k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Beslut om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (ingivna resolutionsförslag)
 6.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (debatt)
 7.Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (omröstning)
  9.2.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (omröstning)
  9.3.Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (omröstning)
  9.4.Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden (omröstning)
  9.5.Elektronisk godstransportinformation ***I (omröstning)
  9.6.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** (omröstning)
  9.7.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (omröstning)
  9.8.Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter *** (omröstning)
  9.9.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang *** (omröstning)
  9.10.Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  9.11.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  9.12.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan (omröstning)
  9.13.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket * (omröstning)
  9.14.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I (omröstning)
  9.15.Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
  9.16.Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)
  9.17.EU:s cybersäkerhetsakt ***I (omröstning)
  9.18.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  9.19.Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)
  9.20.Import av kulturföremål ***I (omröstning)
  9.21.Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I (omröstning)
  9.22.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (omröstning)
  9.23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)
  9.24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Inkomna dokument
 15.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)
 16.Rapport för 2018 om Turkiet (debatt)
 17.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 19.Nödsituation i Venezuela (debatt)
 20.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
 21.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (debatt)
 22.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (debatt)
 23.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
 24.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (debatt)
 25.Informationssystemet för viseringar ***I (debatt)
 26.Asyl- och migrationsfonden ***I (debatt)
 27.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (debatt)
 28.Fonden för inre säkerhet ***I (debatt)
 29.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2019-2020.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


3. Beslut om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)

Begäran om tillämpning av brådskande förfarande (punkt 10 i protokollet av den 11.3.2019) på:

- Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - fiskeriutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

- Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten (2019/0010(COD)) - fiskeriutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

- Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - utskottet för transport och turism

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag skulle löpa ut den onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13.00.


4. Ändring av föredragningslistan

I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen följande: Omröstningen om de resolutionsförslag som ingetts som avslutning på debatten om nödsituationen i Venezuela skulle hållas nästa sammanträdesperiod, i stället för på torsdag, som ursprungligen planerat (punkt 153 i OJ).

Parlementet godkände förslaget, och föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


5. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP))

Debatten hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 13.2.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, för ALDE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet och Paul Rübig, för PPE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica och Peter Kouroumbashev, för S&D-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Omröstning: punkt 8.22 i protokollet av den 12.3.2019.


6. Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 14.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


7. Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (debatt)

Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (2019/2515(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Peter Pellegrini (Slovakiens premiärminister).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Maria Grapini.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty och Tomáš Zdechovský.

Talare: Peter Pellegrini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz och Branislav Škripek.

Talare: Peter Pellegrini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.19 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.30.

Talare: Pina Picierno, om mottagaren av Sacharovpriset 2012, Nasrin Sotoudeh, som just dömts till ett långt fängelsestraff av iransk domstol. Talaren begärde att parlamentet reservationslöst skulle fördöma domslutet och begära ett omedelbart frisläppande av Nasrin Sotoudeh (sittande talman svarade att hon skulle informera Europaparlamentets talman om begäran).


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


9.1. Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet [2019/2002(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0135)


9.2. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2018/2247(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0136)

Inlägg:

Före omröstningen, Marie-Christine Arnautu och Jean-Marie Cavada.


9.3. Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet [2018/2267(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0137)


9.4. Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden (omröstning)

Rekommendation till beslut, med beaktande av artikel 159.4 i arbetsordningen, från presidiet om förlängning av tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den nionde valperioden (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

REKOMMENDATION TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0138)

Inlägg:

Före omröstningen, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronisk godstransportinformation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0139)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Före omröstningen, David Coburn.


9.6. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0140)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.7. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [2018/0272M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0070/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0142)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


9.9. Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0143)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


9.10. Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0144)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.11. Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0145)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.12. Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan [1998/0031R(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0146)


9.13. Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0147)


9.14. Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0148)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.15. Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 8 februari 2018 (punkt 12.6 i protokollet av den 8.2.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Inlägg: Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Daniel Dalton (föredragande) som motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (129 röster för, 514 röster mot, 22 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0149)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Före omröstningen, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0150)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.17. EU:s cybersäkerhetsakt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0151)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.18. Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollet av den 25.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, PARLAMENTETS UTTALANDE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0152)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Paolo De Castro (föredragande), efter omröstningen.


9.19. Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 5 juli 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 5.7.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Inlägg:Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (146 röster för, 501 röster emot, 17 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0153)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.20. Import av kulturföremål ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Debatten hade ägt rum den 24 oktober 2018 (punkt 19 i protokollet av den 24.10.2018). Omröstningen hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.1 i protokollet av den 25.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0154)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.21. Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Inlägg: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (65 röster för, 586 röster emot, 11 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0155)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.22. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 13.2.2019).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 12 mars 2019 (punkt 5 i protokollet av den 12.3.2019).

Resolutionsförslag B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 och B8-0164/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0154/2019

(ersätter B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 och B8-0160/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luděk Niedermayer, för PPE-gruppen,

—   Dan Nica, för S&D-gruppen,

—   Caroline Nagtegaal, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0156)

(Resolutionsförslagen B8-0153/2019, B8-0162/2019 och B8-0164/2019 bortföll.)


9.23. Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)

Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2018/2158(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2019)0157)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 38. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


9.24. Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (omröstning)

Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling [2018/2159(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0075/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0158)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Betänkande Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria och Seán Kelly

Betänkande Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Seán Kelly

Betänkande Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias och Adam Szejnfeld

Betänkande György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld och José Inácio Faria

Betänkande Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins och Momchil Nekov

Betänkande Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.34.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Inkomna dokument

1) Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet för 2017: EU:s allmänna budget – Genomförandeorgan (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Rådet och Europeiska rådet (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Domstolen (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde EUF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – nionde EUF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – tionde EUF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – elfte EUF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget – flygledningstjänsten (Sesar) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget – flygteknik och miljö (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

2) Talmannen hade mottagit följande betänkande från parlamentets utskott:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (2018/2116(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor - Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward och Ana Miranda.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 14.3.2019.


16. Rapport för 2018 om Turkiet (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet [2018/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bas Belder för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier och Kostas Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza och Lampros Fountoulis.

Talare: Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot och Kati Piri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.12 i protokollet av den 13.3.2019.


17. Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)

Den tolkning av artikel 171.1 första stycket led b i arbetsordningen som AFCO-utskottet hade kommit fram till tillkännagavs i kammaren vid föregående dags plenarsammanträde (punkt 7 i protokollet av den 11.3.2019).

Eftersom ingen invändning mot tolkningen hade inkommit från någon politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet enligt artikel 226.4 i arbetsordningen föklarades tolkningen antagen.


18. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendationer om att inte invända mot de delegerade akterna hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 mars 2019 (punkt 9 i protokollet av den 11.3.2019).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Därmed ansågs rekommendationerna godkända och skulle offentliggöras som antagna texter från sammanträdet onsdagen den 13 mars 2019.


19. Nödsituation i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nödsituation i Venezuela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes och Dita Charanzová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes och Bill Etheridge.

Talare: Neven Mimica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


20. Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2018/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, Eugen Freund för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, grupplös, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias och Karol Karski.

Talare: Neven Mimica och Anna Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.23 i protokollet av den 13.3.2019.


21. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [2015/0302M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bernd Lange (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Ana Gomes och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica och Anna Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 13.3.2019 och punkt 11.6 i protokollet av den 13.3.2019.


22. Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino [2018/2246(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Santiago Fisas Ayxelà och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias och José Inácio Faria.

Talare: Neven Mimica och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.24 i protokollet av den 13.3.2019.


23. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

En första debatt hade ägt rum den13 september 2017 (punkt 16 i protokollet av den 13.9.2017).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den14 september 2017 (punkt 8.1 i protokollet av den 14.9.2017).

Morten Løkkegaard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Neven Mimica och Morten Løkkegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 13.3.2019.


24. Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Bill Etheridge.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 14.3.2019.


25. Informationssystemet för viseringar ***I (debatt)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Kölmel (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Emil Radev för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Juan Fernando López Aguilar och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Bill Etheridge.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 13.3.2019.


26. Asyl- och migrationsfonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniele Viotti (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Kristina Winberg för ECR-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Péter Niedermüller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 13.3.2019.


27. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Monika Hohlmeier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Juan Fernando López Aguilar och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 13.3.2019.


28. Fonden för inre säkerhet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Monika Hohlmeier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 13.3.2019.


29. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden oktober I 2018 finns på parlamentets webbplats.


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 636.011/OJME).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy