Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kazakstanin ihmisoikeustilanne (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0204/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0205/2019)

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0206/2019)

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0207/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0208/2019)

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon ja Laima Liucija Andrikienė Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0209/2019).

II.   Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0186/2019)

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0187/2019)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0190/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0191/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0193/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0194/2019).

III.   Guatemalan ihmisoikeustilanne (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0182/2019)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0183/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0185/2019)

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0189/2019)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0192/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo, S&D-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta(B8-0196/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0197/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö