Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon un Laima Liucija Andrikienė - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0209/2019).

II.   Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0194/2019).

III.   Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0197/2019).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika