Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon i Laima Liucija Andrikienė w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0209/2019).

II.   Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0194/2019).

III.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda i Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0197/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności