Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

8. Κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κλιματική αλλαγή (2019/2582(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Melania Gabriela Ciot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.48.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου