Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Daniel Hannan

Έκθεση Anna Fotyga - A8-0058/2019
Παρεμβαίνει η Danuta Jazłowiecka σχετικά με τις αιτιολογήσεις ψήφου (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις)
Morten Messerschmidt

Έκθεση Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil και Stanislav Polčák

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei και Morten Messerschmidt

Έκθεση Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek και Michaela Šojdrová

Έκθεση Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk και Stanislav Polčák

Έκθεση Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Μαρία Σπυράκη, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo και Pirkko Ruohonen-Lerner

Έκθεση Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Έκθεση Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου