Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

16. Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (2019/2537(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, και Mireille D'Ornano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella και Maria Arena.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου