Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

19. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


19.1. Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0189)

Talare: Julia Reda (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


19.2. Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0190)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.3. Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0009/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0191)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.4. Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0192)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Gesine Meissner (föredragande), före omröstningen.


19.5. Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMT UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0193)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.6. Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0194)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.7. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0138/2019

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0195)

Inlägg:

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande på utskottets vägnar.


19.8. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0141/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0196)


19.9. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0140/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0197)


19.10. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0142/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0198)


19.11. Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0139/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0199)


19.12. Rapport för 2018 om Turkiet (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet [2018/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0091/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2019)0200)

Inlägg:

Kati Piri (föredragande), efter omröstningen.


19.13. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2119(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0201)


19.14. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2120(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0202)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy