Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Изменение на климата (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 11.Време за гласуване
  
11.1.Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I (гласуване)
  
11.2.Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I (гласуване)
  
11.3.Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  
11.4.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
11.5.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** (гласуване)
  
11.6.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (гласуване)
  
11.7.Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa *** (гласуване)
  
11.8.Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС (гласуване)
  
11.9.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)
  
11.10.Визова информационна система ***I (гласуване)
  
11.11.Фонд „Убежище и миграция“ ***I (гласуване)
  
11.12.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (гласуване)
  
11.13.Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (гласуване)
  
11.14.Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (гласуване)
  
11.15.Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I (гласуване)
  
11.16.Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  
11.17.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
11.18.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
11.19.Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
11.20.Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I (гласуване)
  
11.21.Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
11.22.Европа, която закриля: чист въздух за всички (гласуване)
  
11.23.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (гласуване)
  
11.24.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Време за гласуване
  
19.1.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)
  
19.2.Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
19.3.Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
19.4.Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I (гласуване)
  
19.5.Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I (гласуване)
  
19.6.Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I (гласуване)
  
19.7.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Mаксимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин (гласуване)
  
19.8.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3) (гласуване)
  
19.9.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9) (гласуване)
  
19.10.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507 (гласуване)
  
19.11.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Активни вещества, включително тиаклоприд (гласуване)
  
19.12.Доклад от 2018 г. относно Турция (гласуване)
  
19.13.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)
  
19.14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (разискване)
 24.Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)
 25.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (разискване)
 26.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)
 27.Положението в Никарагуа (разискване)
 28.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (316 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (389 kb) Резултати от поименно гласуване (5202 kb) 
 
Протокол (100 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (91 kb) Резултати от поименно гласуване (254 kb) 
 
Протокол (420 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (288 kb) Резултати от поименно гласуване (1588 kb) 
Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност