Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Klimaændringer (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (forhandling)
 11.Afstemningstid
  
11.1.Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I (afstemning)
  
11.2.Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  
11.3.Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  
11.4.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
11.5.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** (afstemning)
  
11.6.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (afstemning)
  
11.7.Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed *** (afstemning)
  
11.8.Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (afstemning)
  
11.9.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (afstemning)
  
11.10.Visuminformationssystemet ***I (afstemning)
  
11.11.Asyl- og Migrationsfond ***I (afstemning)
  
11.12.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (afstemning)
  
11.13.Fond for Intern Sikkerhed ***I (afstemning)
  
11.14.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (afstemning)
  
11.15.Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (afstemning)
  
11.16.Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  
11.17.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
11.18.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
11.19.Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
11.20.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I (afstemning)
  
11.21.Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
11.22.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (afstemning)
  
11.23.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (afstemning)
  
11.24.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (forhandling)
 17.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Afstemningstid
  
19.1.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)
  
19.2.Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
19.3.Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
19.4.Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I (afstemning)
  
19.5.Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen ***I (afstemning)
  
19.6.Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter ***I (afstemning)
  
19.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin (afstemning)
  
19.8.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3) (afstemning)
  
19.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9) (afstemning)
  
19.10.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (afstemning)
  
19.11.Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid (afstemning)
  
19.12.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (afstemning)
  
19.13.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)
  
19.14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (forhandling)
 24.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (forhandling)
 25.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (forhandling)
 26.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (forhandling)
 27.Situationen i Nicaragua (forhandling)
 28.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (266 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (348 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5202 kb) 
 
Protokol (93 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (84 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (240 kb) 
 
Protokol (380 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (252 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1563 kb) 
Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik