Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Kliimamuutused (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (arutelu)
 11.Hääletused
  11.1.Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki ***I (hääletus)
  11.2.Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis ***I (hääletus)
  11.3.Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis ***I (hääletus)
  11.4.Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  11.5.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** (hääletus)
  11.6.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  11.7.Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses *** (hääletus)
  11.8.ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused (hääletus)
  11.9.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (hääletus)
  11.10.Viisainfosüsteem ***I (hääletus)
  11.11.Varjupaiga- ja Rändefond ***I (hääletus)
  11.12.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (hääletus)
  11.13.Sisejulgeolekufond ***I (hääletus)
  11.14.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (hääletus)
  11.15.Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused ***I (hääletus)
  11.16.Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist ***I (hääletus)
  11.17.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  11.18.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  11.19.Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  11.20.Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes ***I (hääletus)
  11.21.Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  11.22.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (hääletus)
  11.23.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)
  11.24.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (arutelu)
 17.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)
 18.Istungi jätkamine
 19.Hääletused
  19.1.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)
  19.2.Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  19.3.Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  19.4.Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks ***I (hääletus)
  19.5.Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil ***I (hääletus)
  19.6.Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu ***I (hääletus)
  19.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid (hääletus)
  19.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (hääletus)
  19.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9) (hääletus)
  19.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hääletus)
  19.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid (hääletus)
  19.12.2018. aasta Türgi aruanne (hääletus)
  19.13.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  19.14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Istungi jätkamine
 23.Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (arutelu)
 24.Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)
 25.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (arutelu)
 26.2020. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 27.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 28.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (arutelu)
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (259 kb)
21/06/2019 12:26
  Kohalolijate nimekiri (63 kb)
14/05/2019 15:36
 
Protokoll (90 kb)
21/06/2019 12:26
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
14/05/2019 15:36
  Hääletustulemused (82 kb)
17/05/2019 08:52
  Nimelise hääletuse tulemused (245 kb)
16/05/2019 14:32
 
Protokoll (335 kb)
21/06/2019 12:26
  Kohalolijate nimekiri (70 kb)
14/05/2019 15:36
  Hääletustulemused (251 kb)
17/05/2019 08:52
  Nimelise hääletuse tulemused (1562 kb)
16/05/2019 14:32
Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika