Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Zmena klímy (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I (hlasovanie)
  11.2.Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.3.Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.4.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.5.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** (hlasovanie)
  11.6.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (hlasovanie)
  11.7.Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *** (hlasovanie)
  11.8.Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ (hlasovanie)
  11.9.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)
  11.10.Vízový informačný systém ***I (hlasovanie)
  11.11.Fond pre azyl a migráciu ***I (hlasovanie)
  11.12.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (hlasovanie)
  11.13.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
  11.14.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)
  11.15.Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.16.Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.17.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.18.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.19.Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.20.Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)
  11.21.Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  11.22.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (hlasovanie)
  11.23.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)
  11.24.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Hlasovanie
  19.1.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)
  19.2.Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.3.Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.4.Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I (hlasovanie)
  19.5.Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I (hlasovanie)
  19.6.Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I (hlasovanie)
  19.7.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (hlasovanie)
  19.8.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasovanie)
  19.9.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (hlasovanie)
  19.10.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hlasovanie)
  19.11.Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (hlasovanie)
  19.12.Správa o Turecku za rok 2018 (hlasovanie)
  19.13.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (hlasovanie)
  19.14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (rozprava)
 24.Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (rozprava)
 26.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – Oddiel III (rozprava)
 27.Situácia v Nikarague (rozprava)
 28.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (268 kb)
19/08/2020 17:56
  Prezenčná listina (63 kb)
14/05/2019 15:40
 
Zápisnica (95 kb)
19/08/2020 17:56
  Prezenčná listina (11 kb)
14/05/2019 15:40
  Výsledky hlasovaní (83 kb)
20/08/2020 03:15
  Hlasovania podľa mien (601 kb)
16/05/2019 14:34
 
Zápisnica (383 kb)
19/08/2020 17:56
  Prezenčná listina (70 kb)
14/05/2019 15:40
  Výsledky hlasovaní (259 kb)
20/08/2020 03:15
  Hlasovania podľa mien (1561 kb)
16/05/2019 14:34
Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia