Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Zmena klímy (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I (hlasovanie)
  11.2.Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.3.Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.4.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.5.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** (hlasovanie)
  11.6.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (hlasovanie)
  11.7.Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *** (hlasovanie)
  11.8.Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ (hlasovanie)
  11.9.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)
  11.10.Vízový informačný systém ***I (hlasovanie)
  11.11.Fond pre azyl a migráciu ***I (hlasovanie)
  11.12.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (hlasovanie)
  11.13.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
  11.14.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)
  11.15.Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.16.Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.17.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.18.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.19.Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.20.Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)
  11.21.Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  11.22.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (hlasovanie)
  11.23.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)
  11.24.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Hlasovanie
  19.1.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)
  19.2.Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.3.Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.4.Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I (hlasovanie)
  19.5.Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I (hlasovanie)
  19.6.Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I (hlasovanie)
  19.7.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (hlasovanie)
  19.8.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasovanie)
  19.9.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (hlasovanie)
  19.10.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hlasovanie)
  19.11.Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (hlasovanie)
  19.12.Správa o Turecku za rok 2018 (hlasovanie)
  19.13.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (hlasovanie)
  19.14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (rozprava)
 24.Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (rozprava)
 26.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – Oddiel III (rozprava)
 27.Situácia v Nikarague (rozprava)
 28.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (268 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (348 kb) Hlasovania podľa mien (5202 kb) 
 
Zápisnica (95 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (83 kb) Hlasovania podľa mien (601 kb) 
 
Zápisnica (383 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (259 kb) Hlasovania podľa mien (1561 kb) 
Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia