Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Klimatförändringar (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 11.Omröstning
  
11.1.Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I (omröstning)
  
11.2.Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.3.Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.4.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.5.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** (omröstning)
  
11.6.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (omröstning)
  
11.7.Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa *** (omröstning)
  
11.8.Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (omröstning)
  
11.9.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)
  
11.10.Informationssystemet för viseringar ***I (omröstning)
  
11.11.Asyl- och migrationsfonden ***I (omröstning)
  
11.12.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (omröstning)
  
11.13.Fonden för inre säkerhet ***I (omröstning)
  
11.14.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)
  
11.15.Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (omröstning)
  
11.16.Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.17.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.18.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.19.Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)
  
11.20.Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten ***I (omröstning)
  
11.21.Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
11.22.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (omröstning)
  
11.23.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)
  
11.24.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (debatt)
 17.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (debatt)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Omröstning
  
19.1.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)
  
19.2.Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
19.3.Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
19.4.Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I (omröstning)
  
19.5.Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I (omröstning)
  
19.6.Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I (omröstning)
  
19.7.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin (omröstning)
  
19.8.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3) (omröstning)
  
19.9.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) (omröstning)
  
19.10.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (omröstning)
  
19.11.Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid (omröstning)
  
19.12.Rapport för 2018 om Turkiet (omröstning)
  
19.13.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)
  
19.14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (debatt)
 24.Inrättande av Europeiska valutafonden (debatt)
 25.Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (debatt)
 26.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (debatt)
 27.Situationen i Nicaragua (debatt)
 28.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (270 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (348 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5202 kb) 
 
Protokoll (93 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (83 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (245 kb) 
 
Protokoll (377 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (245 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1562 kb) 
Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy