Показалец 
Протокол
PDF 420kWORD 100k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Изменение на климата (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 11.Време за гласуване
  11.1.Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I (гласуване)
  11.2.Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I (гласуване)
  11.3.Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  11.4.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  11.5.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** (гласуване)
  11.6.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (гласуване)
  11.7.Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa *** (гласуване)
  11.8.Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС (гласуване)
  11.9.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)
  11.10.Визова информационна система ***I (гласуване)
  11.11.Фонд „Убежище и миграция“ ***I (гласуване)
  11.12.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (гласуване)
  11.13.Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (гласуване)
  11.14.Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (гласуване)
  11.15.Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I (гласуване)
  11.16.Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  11.17.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  11.18.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  11.19.Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  11.20.Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I (гласуване)
  11.21.Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза ***I (гласуване)
  11.22.Европа, която закриля: чист въздух за всички (гласуване)
  11.23.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (гласуване)
  11.24.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Време за гласуване
  19.1.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)
  19.2.Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  19.3.Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  19.4.Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I (гласуване)
  19.5.Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I (гласуване)
  19.6.Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I (гласуване)
  19.7.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Mаксимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин (гласуване)
  19.8.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3) (гласуване)
  19.9.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9) (гласуване)
  19.10.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507 (гласуване)
  19.11.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Активни вещества, включително тиаклоприд (гласуване)
  19.12.Доклад от 2018 г. относно Турция (гласуване)
  19.13.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)
  19.14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (разискване)
 24.Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)
 25.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (разискване)
 26.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)
 27.Положението в Никарагуа (разискване)
 28.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 11 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 11.3.2019 г).

Следователно комисията IMCO може да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението с правата на човека в Казахстан (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon и Laima Liucija Andrikienė, относно положението с правата на човека в Казахстан (B8-0209/2019).

II.   Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно Иран, и по-специално случая на защитниците на правата на човека (B8-0194/2019).

III.   Положението с правата на човека в Гватемала (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Гватемала (B8-0197/2019).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от институциите

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2019 - Комитет на регионите (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-01/T/19 - Европейска сметна палата (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/C/19 - Европейска сметна палата (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия (2019/2001(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфер на бюджетни кредити 1-INF/2019 - Съд.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфер на бюджетни кредити INF 1/2019 - Комитет на регионите.

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 02/2019, DEC 03/2019 и DEC 04/2019 - Раздел III - Комисия.


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложениеIII (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 – 2030 година (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата на финансиране, което не е свързано с разходите за съответните операции (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/196 относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията относно инструмента, който дава възможност на заявителите да дават или да оттеглят съгласието си за съхраняването на досието на тяхното заявление за допълнителен срок съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегирано решение на Комисията относно инструмента, даващ възможност на заявителите да следят напредъка на своите заявления и да проверяват срока на валидност и статуса на своите разрешения за пътуване, съгласно член 31 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложенияVIII и IX към Директива 2012/27/ЕС относно съдържанието на всеобхватните оценки на потенциала за ефективно отопление и охлаждане (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива № 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I и за изменение на приложения II и VII към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO, PETI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за определяне на изискванията за услугата за защитен акаунт в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета, даваща възможност на заявителите да предоставят изискваната допълнителна информация или документация (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на правила относно специфичните изисквания за обучение на персонала за извършване на определени физически проверки на граничните контролни пунктове (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 с цел да се уточни изискването цените да отразяват преобладаващите пазарни условия, както и да се актуализират и поправят някои разпоредби (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 12 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 1 месец по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), REGI (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 31 януари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017г. по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която се предоставя на компетентния орган в заявлението за оправомощаване на трета страна, оценяваща съответствието с изискванията за ОПС (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 февруари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на две нови функционални групи фуражни добавки (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - срок: 26 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - срок: 13 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - срок: 25 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на електродвигатели и регулатори на скоростта на въртене съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране за безсалникови автономни циркулационни помпи, вградени в продукти, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 640/2009 на Комисията (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - срок: 23 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - срок: 13 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на хладилни уреди с функция за директна продажба съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - срок: 7 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 548/2014 от 21 май 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - срок: 6 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 579/2014 относно предоставяне на дерогация от някои разпоредби на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превозa на течни масла и мазнини по море (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - срок: 27 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на български език на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - срок: 5 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - срок: 22 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - срок: 27 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширяването на обхвата на употреба на карминова киселина, кармин (E 120) в някои месни продукти, традиционни във френските отвъдморски територии (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - срок: 5 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционалния клас „стабилизатори“ и употребата на феро лактат (Е 585) върху гъбата Albatrellus ovinus като хранителна съставка в шведски чернодробни пастети (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - срок: 9 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - срок: 7 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на моно- и диглицериди на мастни киселини (E 471) върху някои пресни плодове (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - срок: 5 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - срок: 22 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел адаптиране на приложения I и IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - срок: 8 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


8. Изменение на климата (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Изменение на климата (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, и Joëlle Mélin, от името на групата ENF.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Melania Gabriela Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 14.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 9.48 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.01 ч.


10. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета), Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Michel Barnier (главен преговарящ) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, и Gerard Batten, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Diane Dodds, независим член на ЕП, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly и Dubravka Šuica.

Изказаха се Frans Timmermans и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


11.1. Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0165)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Klaus Buchner (докладчик), преди гласуването.


11.2. Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0021/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0166)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.3. Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0167)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.4. Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0168)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.5. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се (P8_TA(2019)0169)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


11.6. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [2015/0302M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0170)


11.7. Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се (P8_TA(2019)0171)

Парламентът дава съгласието си за сключване на договореността.


11.8. Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС (гласуване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощия и мандат на специалните представители на ЕС [2018/2116(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Счита се за прието (P8_TA(2019)0172)


11.9. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0173)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.10. Визова информационна система ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0174)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.11. Фонд „Убежище и миграция“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0175)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.12. Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0176)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.13. Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0177)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.14. Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0178)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.15. Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0179)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.16. Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Marian Harkin и Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0180)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.17. Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0181)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.18. Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0182)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.19. Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Комисия по рибно стопанство

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0183)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Alain Cadec (председател на комисията PECH), преди гласуването.


11.20. Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Комисия по рибно стопанство

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0184)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.21. Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0185)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.22. Европа, която закриля: чист въздух за всички (гласуване)

Разискването се състоя на 14 февруари 2019 г. (точка 17 от протокола от 14.2.2019 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, относно Европа, която закриля: чист въздух за всички (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0186)


11.23. Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (гласуване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни [2018/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2019)0187)

Изказвания

Anna Elżbieta Fotyga (докладчик) внесе устно изменение на параграф 1, буква aд, което беше прието.


11.24. Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (гласуване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино [2018/2246(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2019)0188)


12. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Daniel Hannan

Доклад Anna Fotyga - A8-0058/2019
Изказа се Danuta Jazłowiecka относно обясненията на вота (председателят направи уточнения).
Morten Messerschmidt

Доклад Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák

Доклад Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei и Morten Messerschmidt

Доклад Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк, Branislav Škripek и Michaela Šojdrová

Доклад Tanja Fajon - A8-0089/2019
Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк и Stanislav Polčák

Доклад Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Европа, която закриля: чист въздух за всички - B8-0156/2019
Момчил Неков, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Ангел Джамбазки, Nicola Caputo и Pirkko Ruohonen-Lerner

Доклад Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Доклад Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.44 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Изявление на Комисията: Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella и Maria Arena.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.16 от протокола от 14.3.2019 г.


17. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. [2018/2119(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. [2018/2120(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere и Marian Harkin представиха докладите.

Изказаха се Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета), Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Ernest Urtasun (докладчик по становището на комисията FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias и Bill Etheridge.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere и Marian Harkin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.13 от протокола от 13.3.2019 г и точка 19.14 от протокола от 13.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

18. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.03 ч.


19. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


19.1. Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0189)

Изказа се Julia Reda (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


19.2. Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0190)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


19.3. Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0191)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


19.4. Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0192)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Gesine Meissner (докладчик) преди гласуването.


19.5. Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0193)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


19.6. Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0194)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


19.7. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Mаксимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0138/2019

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0195)

Изказвания

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление от името на Комисията.


19.8. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0141/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0196)


19.9. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0140/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0197)


19.10. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0142/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0198)


19.11. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Активни вещества, включително тиаклоприд (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0139/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0199)


19.12. Доклад от 2018 г. относно Турция (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция [2018/2150(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисия AFET)

Приема се (P8_TA(2019)0200)

Изказвания

Kati Piri (докладчик), след гласуването.


19.13. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. [2018/2119(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0201)


19.14. Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (гласуване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. [2018/2120(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0202)


20. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък, 14 март 2019 г.


21. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 17.37 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

22. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.42 ч.


23. Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Esther de Lange и Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 13 декември 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 13.12.2018 г.).

Esther de Lange и Roberto Gualtieri представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Stefan Gehrold, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Georgios Epitideios.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Esther de Lange и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 14.3.2019 г.


24. Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд [2017/0333R(APP)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Pedro Silva Pereira и Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira и Vladimír Maňka представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Michał Marusik, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk и Younous Omarjee.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld и Inese Vaidere.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Vladimír Maňka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.17 от протокола от 14.3.2019 г.


25. Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Ramon Tremosa i Balcells (докладчик по становището на комисията ECON), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Gabriele Preuß, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel и Kosma Złotowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Bill Etheridge и Seán Kelly.

Изказаха се Günther Oettinger и Markus Pieper.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 14.3.2019 г.


26. Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия [2019/2001(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liadh Ní Riada, и Karine Gloanec Maurin, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas и Indrek Tarand.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Günther Oettinger и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 14.3.2019 г.


27. Положението в Никарагуа (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Jiří Pospíšil.

Изказа се Neven Mimica.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.18 от протокола от 14.3.2019 г.


28. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Едно първоначално разискване беше проведено на 17 януари 2018 г. (точка 19 от протокола от 17.1.2018 г.), което беше последвано от гласуване на 18 януари 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 18.1.2018 г.).

Julia Pitera (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias и Michaela Šojdrová.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 14.3.2019 г.


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 636.011/OJJE).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.58 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Али Неджми, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Бареков Николай, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Хюсменова Филиз, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Курумбашев Петър, Kovács Béla, Ковачев Андрей, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Кючюк Илхан, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Малинов Светослав Христов, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Неков Момчил, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Новаков Андрей, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Пирински Георги, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Радев Емил, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Станишев Сергей, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Уручев Владимир, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Винтер Бабет, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност