Seznam 
Zápis
PDF 376kWORD 94k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Změna klimatu (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 11.Hlasování
  11.1.Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království ***I (hlasování)
  11.2.Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.3.Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.4.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.5.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** (hlasování)
  11.6.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (hlasování)
  11.7.Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA *** (hlasování)
  11.8.Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU (hlasování)
  11.9.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (hlasování)
  11.10.Vízový informační systém ***I (hlasování)
  11.11.Azylový a migrační fond ***I (hlasování)
  11.12.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (hlasování)
  11.13.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (hlasování)
  11.14.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (hlasování)
  11.15.Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (hlasování)
  11.16.Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.17.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.18.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.19.Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.20.Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)
  11.21.Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  11.22.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (hlasování)
  11.23.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)
  11.24.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)
 17.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Hlasování
  19.1.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)
  19.2.Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.3.Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.4.Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I (hlasování)
  19.5.Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I (hlasování)
  19.6.Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání ***I (hlasování)
  19.7.Námitka podle článku 106: Maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu (hlasování)
  19.8.Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasování)
  19.9.Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9) (hlasování)
  19.10.Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507 (hlasování)
  19.11.Námitka podle článku 106: Účinné látky včetně thiaklopridu (hlasování)
  19.12.Zpráva o Turecku za rok 2018 (hlasování)
  19.13.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (hlasování)
  19.14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (rozprava)
 24.Zřízení Evropského měnového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (rozprava)
 26.Pokyny pro rozpočet na rok 2020 – oddíl III (rozprava)
 27.Situace v Nikaragui (rozprava)
 28.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 11. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 11.3.2019).

Výbor IMCO tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė, sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan (B8-0209/2019).

II.   Írán, zejména případ obhájců lidských práv (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0194/2019).

III.   Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0197/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) orgány

- Návrh na převod prostředků INF 1/2019 - Výbor regionů (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 02/2019 - oddíl III - Komise (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 03/2019 - oddíl III - Komise (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 04/2019 - oddíl III - Komise (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2019 - Oddíl III - Komise (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 05/2019 - Oddíl III - Komise (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 07/2019 - Oddíl III - Komise (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2019 - Oddíl III - Komise (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/T/19 - Evropský účetní dvůr (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/C/19 - Evropský účetní dvůr (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III – Komise (2019/2001(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků 1-INF/2019- Soudní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků INF 1/2019 – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 32 odst. 2 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 02/2019, DEC 03/2019 a DEC 04/2019 - oddíl III - Komise.


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladů, auditní stopu, rozsah a obsah auditů operací a metodiku výběru vzorku operací a přílohu III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. února 2019

předáno příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. února 2019

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. února 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. února 2019

předáno příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. února 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 26. února 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o nástroji umožňujícím žadatelům udělit nebo odvolat souhlas s prodloužením doby pro uchovávání souboru žádosti podle čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 22. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o nástroji pro žadatele umožňujícím sledovat stav zpracovávání jejich žádostí a ověřovat dobu platnosti a status jejich cestovních povolení podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 22. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah komplexních posouzení potenciálu pro účinné vytápění a chlazení (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha I a mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: AFCO, PETI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o vymezení požadavků na zabezpečený uživatelský účet podle čl. 6 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 umožňující žadatelům poskytnout jakékoli požadované doplňující informace nebo doklady (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 26. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 8. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 12. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI (článek 54 jednacího řádu), AGRI (článek 54 jednacího řádu)

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 31. ledna 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které musí být poskytnuty příslušnému orgánu v žádosti o povolení třetí strany posuzující soulad s kritérii pro STS sekuritizace (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 5. února 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. února 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - lhůta: 26. května 2019)
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - lhůta: 13. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - lhůta: 25. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - lhůta: 23. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - lhůta: 13. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - lhůta: 7. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - lhůta: 6. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - lhůta: 27. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - lhůta: 5. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - lhůta: 22. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - lhůta: 27. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - lhůta: 5. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - lhůta: 9. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - lhůta: 7. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - lhůta: 5. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - lhůta: 22. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - lhůta: 8. června 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO


8. Změna klimatu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Změna klimatu (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, a Joëlle Mélin za skupinu ENF.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.15 zápisu ze dne 14.3.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:48.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:01.


10. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady), Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Michel Barnier (hlavní vyjednavač) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, a Gerard Batten za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly a Dubravka Šuica.

Vystoupili: Frans Timmermans a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


11.1. Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0165)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Klaus Buchner (zpravodaj) před hlasováním.


11.2. Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0166)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.3. Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0167)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.4. Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0168)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.5. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat (P8_TA(2019)0169)

Parlament schválil uzavření dohody.


11.6. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie [2015/0302M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0170)


11.7. Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat (P8_TA(2019)0171)

Parlament schválil uzavření ujednání.


11.8. Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU [2018/2116(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH DOPORUČENÍ

považováno za přijaté (P8_TA(2019)0172)


11.9. Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0173)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.10. Vízový informační systém ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0174)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.11. Azylový a migrační fond ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0175)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.12. Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0176)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.13. Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0177)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.14. Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0178)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.15. Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0179)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.16. Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Marian Harkin a Jean Lambert (A8-0161/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0180)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.17. Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0181)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.18. Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0182)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.19. Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Výbor pro rybolov

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0183)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Alain Cadec (předseda výboru PECH) před hlasováním.


11.20. Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Výbor pro rybolov

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2019)0184)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.21. Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0185)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.22. Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (hlasování)

Rozprava se konala dne 14. února 2019 (bod 17 zápisu ze dne 14.2.2019).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI o Evropě, která chrání: čistý vzduch pro všechny (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0186)


11.23. Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany [2018/2115(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skuinou ENF)

zamítnut

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2019)0187)

Vystoupení

Anna Elżbieta Fotyga (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 1 písm. ae), který byl vzat v potaz.


11.24. Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem [2018/2246(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2019)0188)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Anna Fotyga - A8-0058/2019
Vystoupila Danuta Jazłowiecka k vysvětlení hlasování (předsedající poskytl upřesnění).
Morten Messerschmidt

zpráva Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

zpráva Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei a Morten Messerschmidt

zpráva Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek a Michaela Šojdrová

zpráva Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk a Stanislav Polčák

zpráva Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner

zpráva Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

zpráva Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:44.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)

Prohlášení Komise: Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella a Maria Arena.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.16 zápisu ze dne 14.3.2019.


17. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 [2018/2120(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere a Marian Harkin uvedli zprávy.

Vystoupily: Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady), Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Andrey Kovatchev (zpravodaj výboru ENVI), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru FEMM), Ernest Urtasun (zpravodaj výboru FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias a Bill Etheridge.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere a Marian Harkin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.13 zápisu ze dne 13.3.2019 a bod 19.14 zápisu ze dne 13.3.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

18. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:03.


19. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


19.1. Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0084/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0189)

Vystoupila Julia Reda (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


19.2. Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0190)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


19.3. Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0009/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0191)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


19.4. Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 28)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0192)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Gesine Meissner (zpravodajka) před hlasováním.


19.5. Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0193)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


19.6. Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 30)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0194)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


19.7. Námitka podle článku 106: Maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu (hlasování)

Návrh usnesení B8-0138/2019

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0195)

Vystoupení

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila jménem Komise prohlášení k pozměňovacím návrhům.


19.8. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasování)

Návrh usnesení B8-0141/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0196)


19.9. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9) (hlasování)

Návrh usnesení B8-0140/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 33)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0197)


19.10. Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0142/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0198)


19.11. Námitka podle článku 106: Účinné látky včetně thiaklopridu (hlasování)

Návrh usnesení B8-0139/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0199)


19.12. Zpráva o Turecku za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018 [2018/2150(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Kati Piri (A8-0091/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFET)

přijat (P8_TA(2019)0200)

Vystoupení

Kati Piri (zpravodajka) po hlasování.


19.13. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 37)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0201)


19.14. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 [2018/2120(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0202)


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 14. března 2019.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:37.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

22. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:42.


23. Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 13. prosince 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 13.12.2018).

Esther de Lange a Roberto Gualtieri uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Stefan Gehrold za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Esther de Lange a Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 14.3.2019.


24. Zřízení Evropského měnového fondu (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu [2017/0333R(APP)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner (zpravodajka výboru AFCO), Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Michał Marusik za skupinu ENF, Sophie Montel – nezařazená poslankyně, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk a Younous Omarjee.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld a Inese Vaidere.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Vladimír Maňka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.17 zápisu ze dne 14.3.2019.


25. Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Ramon Tremosa i Balcells (zpravodaj výboru ECON), Wim van de Camp za skupinu PPE, Gabriele Preuß za skupinu S&D, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel a Kosma Złotowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Bill Etheridge a Seán Kelly.

Vystoupili: Günther Oettinger a Markus Pieper.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 14.3.2019.


26. Pokyny pro rozpočet na rok 2020 – oddíl III (rozprava)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020, oddíl III – Komise [2019/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liadh Ní Riada, a Karine Gloanec Maurin za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Gérard Deprez za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas a Indrek Tarand.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Günther Oettinger a Monika Hohlmeier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 14.3.2019.


27. Situace v Nikaragui (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Ana Gomes, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Jiří Pospíšil.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo a Elena Valenciano za skupinu S&D o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.18 zápisu ze dne 14.3.2019.


28. Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

První rozprava se konala dne 17. ledna 2018 (bod 19 zápisu ze dne 17.1.2018). V návaznosti na rozpravu se dne 18. ledna 2018 konalo hlasování (bod 6.5 zápisu ze dne 18.1.2018).

Julia Pitera (zastupující zpravodaje) uvedla zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Michaela Šojdrová.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 14.3.2019.


29. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 636.011/OJJE).


30. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Poslední aktualizace: 19. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí