Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 369kWORD 93k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Kliimamuutused (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (arutelu)
 11.Hääletused
  
11.1.Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki ***I (hääletus)
  
11.2.Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis ***I (hääletus)
  
11.3.Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis ***I (hääletus)
  
11.4.Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  
11.5.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** (hääletus)
  
11.6.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  
11.7.Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses *** (hääletus)
  
11.8.ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused (hääletus)
  
11.9.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (hääletus)
  
11.10.Viisainfosüsteem ***I (hääletus)
  
11.11.Varjupaiga- ja Rändefond ***I (hääletus)
  
11.12.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
11.13.Sisejulgeolekufond ***I (hääletus)
  
11.14.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (hääletus)
  
11.15.Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused ***I (hääletus)
  
11.16.Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist ***I (hääletus)
  
11.17.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
11.18.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  
11.19.Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  
11.20.Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes ***I (hääletus)
  
11.21.Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
11.22.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (hääletus)
  
11.23.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)
  
11.24.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (arutelu)
 17.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)
 18.Istungi jätkamine
 19.Hääletused
  
19.1.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)
  
19.2.Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  
19.3.Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  
19.4.Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks ***I (hääletus)
  
19.5.Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil ***I (hääletus)
  
19.6.Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu ***I (hääletus)
  
19.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid (hääletus)
  
19.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (hääletus)
  
19.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9) (hääletus)
  
19.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hääletus)
  
19.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid (hääletus)
  
19.12.2018. aasta Türgi aruanne (hääletus)
  
19.13.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
19.14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Istungi jätkamine
 23.Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (arutelu)
 24.Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)
 25.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (arutelu)
 26.2020. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 27.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 28.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (arutelu)
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsusega alustada esmaspäeva, 11. märtsi 2019. aasta protokollis (11.3.2019 protokolli punkt 8) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Seega võis IMCO-komisjon kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Inimõiguste olukord Kasahstanis (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon ja Laima Liucija Andrikienė inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B8-0209/2019).

II.   Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel Iraani ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtumi kohta (B8-0194/2019).

III.   Inimõiguste olukord Guatemalas (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel inimõiguste olukorra kohta Guatemalas (B8-0197/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2019 - Regioonide Komitee (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2019 - III jagu - Komisjon (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2019 - III jagu - Komisjon (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2019 - III jagu - Komisjon (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2019 – III jagu – Komisjon (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2019 – III jagu – Komisjon (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2019 – III jagu – Komisjon (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2019 – III jagu – Komisjon (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-01/T/19 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-02/C/19 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2019/2001(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele 1-INF/2019 – Kontrollikoda.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2019 – Regioonide Komitee.

Vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 02/2019, DEC 03/2019 ja DEC 04/2019 – III jagu – Komisjon


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 rahastamisvahendeid, lihtsustatud kuluvõimalusi, kontrolljälge, tegevusauditite ulatust ja sisu ning tegevuste valimise metoodikat käsitlevate sätete ja III lisa osas (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses selliste sektorite ja allsektorite kindlaksmääramisega ajavahemikuks 2021–2030, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest ohustatuks (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 asjaomaste tegevuste kuludega mitteseotud rahastamisvormi osas (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL)2018/196 teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohaldatavate täiendavate tollimaksude kohta (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ innovatsioonifondi toimimise osas (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 54 lõikega 2 taotlejatel taotlustoimiku säilitamise tähtaja pikendamise nõusoleku andmist või tagasivõtmist võimaldava vahendi kohta (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE

- Komisjoni delegeeritud otsus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 31 kohast kontrollivahendit, mis võimaldab taotlejal kontrollida oma taotluse menetlemise seisu ning reisiloa kehtivuse kestust ja olekut (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL VIII lisa ja IX lisa seoses tõhusa kütte ja jahutuse potentsiaali põhjaliku hindamise sisuga (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ meetmete osas, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on võtnud seoses lennunduse heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamisega üleilmse turupõhise meetme rakendamise eesmärgil (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) I lisa ning muudetakse selle II ja VII lisa (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO, PETI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)2018/1240 artikli6 lõike4 alusel sellise turvalise konto teenuse nõuete kindlaksmääramise kohta, mille kaudu saavad taotlejad esitada nõutud täiendavat teavet või täiendavaid dokumente (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite seirega (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 540/2014 mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataseme kohta (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad piiripunktides teatavaid füüsilisi kontrolle tegevatele töötajatele esitatavaid konkreetseid koolitusnõudeid (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/587, et täpsustada nõuet, mille kohaselt hinnad peavad kajastama turul valitsevaid tingimusi, ning ajakohastada ja parandada teatavaid sätteid (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 12. detsembrist 2018

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Vastuväite esitamise tähtaja täiendav pikendamine: Euroopa Parlamendi taotluse alusel 1 kuu lisaks.

- Komisjoni delegeeritud määrus raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. detsembrist 2018

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54)

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: nõukogu taotluse alusel 2 kuud lisaks.

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. jaanuarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mida peab sisaldama taotlus, mille kolmas isik esitab pädevale asutusele standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamiseks loa saamiseks (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. veebruarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisa seoses söödalisandite kahe uue funktsionaalrühma kehtestamisega (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - tähtaeg: 26. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - tähtaeg: 25. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - tähtaeg: 23. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse välistoiteallikate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse 21. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 548/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendamise kohta seoses väikeste, keskmiste ja suurte jõutrafodega (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 579/2014, millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - tähtaeg: 27. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) bulgaariakeelset versiooni (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - tähtaeg: 5. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) lisa (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - tähtaeg: 22. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) V lisa (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - tähtaeg: 27. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karmiinhappe, karmiinide (E 120) kasutuse laiendamisega teatavatele lihatoodetele Prantsusmaa ülemereterritooriumidel (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - tähtaeg: 5. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 I ja II lisa seoses funktsionaalrühmaga „stabilisaatorid“ ning raud(II)laktaadi (E 585) kasutamisega hariliku lambaseeniku (Albatrellus ovinus) pinnal toidu koostisosana Rootsi maksapasteetides (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - tähtaeg: 9. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses rasvhapete mono- ja diglütseriidide (E 471) kasutamisega teatavate värskete puuviljade pinnal (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - tähtaeg: 5. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - tähtaeg: 8. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


8. Kliimamuutused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kliimamuutused (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel ja Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Melania Gabriela Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.15.

(Istung katkestati kell 9.48.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.01.


10. Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja), Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Michel Barnier (pealäbirääkija) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel ja Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly ja Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


11.1. Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0165)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Klaus Buchner (raportöör), enne hääletust.


11.2. Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0166)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.3. Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0167)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.4. Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0168)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.5. ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping *** (hääletus)

Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2019)0169)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


11.6. ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0302M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0170)


11.7. Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2019)0171)

Parlament andis kokkuleppe sõlmimiseks nõusoleku.


11.8. ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi eriesindajate tegevusulatust ja volitusi [2018/2116(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

SOOVITUSE PROJEKT

Loeti vastuvõetuks (P8_TA(2019)0172)


11.9. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0173)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.10. Viisainfosüsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0174)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.11. Varjupaiga- ja Rändefond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0175)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.12. Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0176)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.13. Sisejulgeolekufond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0177)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.14. Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0178)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.15. Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0179)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.16. Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Marian Harkin ja Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0180)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.17. Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0181)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.18. Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0182)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.19. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud eeskirjadega Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - kalanduskomisjon

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0183)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Alain Cadec (PECH-komisjoni esimees), enne hääletust.


11.20. Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - kalanduskomisjon

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0184)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.21. Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0185)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


11.22. Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (hääletus)

Arutelu toimus 14. veebruaril 2019 (14.2.2019 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp et Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel Euroopa kohta, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0186)


11.23. Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale [2018/2115(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni ENF esitatud)

Tagasi lükatud

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2019)0187)

Sõnavõtud

Anna Elżbieta Fotyga (raportöör) esitas punkti 1 alapunkti ae kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.24. ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingu kohta [2018/2246(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2019)0188)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Raport: Anna Fotyga - A8-0058/2019
Sõna võttis Danuta Jazłowiecka hääletuste selgituste teemal (president selgitas küsimust).
Morten Messerschmidt

Raport: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák

Raport: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei ja Morten Messerschmidt

Raport: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek ja Michaela Šojdrová

Raport: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk ja Stanislav Polčák

Raport: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo ja Pirkko Ruohonen-Lerner

Raport: Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Raport: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.44.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (arutelu)

Komisjoni avaldus: Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, ja Mireille D'Ornano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella ja Maria Arena.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.16.


17. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2018/2119(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2018/2120(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere ja Marian Harkin tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja), Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Iratxe García Pérez (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Ernest Urtasun (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere ja Marian Harkin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2019 protokollipunkt 19.13 ja 13.3.2019 protokollipunkt 19.14.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.03.


19. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


19.1. Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0189)

Sõna võttis Julia Reda (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


19.2. Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0190)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


19.3. Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0191)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


19.4. Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0192)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Gesine Meissner (raportöör), enne hääletust.


19.5. Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0193)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


19.6. Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0194)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


19.7. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0138/2019

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0195)

Sõnavõtud

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines komisjoni nimel avaldusega.


19.8. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0141/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0196)


19.9. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0140/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0197)


19.10. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0142/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0198)


19.11. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0139/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0199)


19.12. 2018. aasta Türgi aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta [2018/2150(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni ENF esitatud)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (AFET-komisjoni esitatud)

Vastu võetud (P8_TA(2019)0200)

Sõnavõtud

Kati Piri (raportöör) pärast hääletust.


19.13. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2018/2119(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0201)


19.14. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2018/2120(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0202)


20. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada neljapäeval, 14. märtsil 2019.


21. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 17.37.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

22. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.42.


23. Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsus pandi hääletusele 13. detsembril 2018 (13.12.2018 protokollipunkt 9.1).

Esther de Lange ja Roberto Gualtieri tutvustasid raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Stefan Gehrold fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Esther de Lange ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.6.


24. Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond [2017/0333R(APP)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka tutvustasid raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, Sophie Montel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk ja Younous Omarjee.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld ja Inese Vaidere.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Vladimír Maňka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.17.


25. Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ramon Tremosa i Balcells (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Gabriele Preuß fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel ja Kosma Złotowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Bill Etheridge ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Markus Pieper.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.7.


26. 2020. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)

Raport 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2019/2001(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liadh Ní Riada, ja Karine Gloanec Maurin fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas ja Indrek Tarand.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.8.


27. Olukord Nicaraguas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Ana Gomes, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.18.


28. Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Esimene arutelu toimus 17. jaanuaril 2018 (17.1.2018 protokollipunkt 19), millele järgnes hääletus 18. jaanuaril 2018 (18.1.2018 protokollipunkt 6.5).

Julia Pitera (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward ja Caterina Chinnici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.4.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord 636.011/OJJE).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Viimane päevakajastamine: 19. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika