Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 378kWORD 94k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Ilmastonmuutos (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 11.Äänestykset
  
11.1.Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I (äänestys)
  
11.2.Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  
11.3.Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  
11.4.Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)
  
11.5.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** (äänestys)
  
11.6.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
11.7.Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan *** (äänestys)
  
11.8.EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät (äänestys)
  
11.9.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (äänestys)
  
11.10.Viisumitietojärjestelmä ***I (äänestys)
  
11.11.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (äänestys)
  
11.12.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (äänestys)
  
11.13.Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (äänestys)
  
11.14.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)
  
11.15.Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I (äänestys)
  
11.16.Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I (äänestys)
  
11.17.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
11.18.Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
11.19.Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***I (äänestys)
  
11.20.Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)
  
11.21.Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ***I (äänestys)
  
11.22.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (äänestys)
  
11.23.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)
  
11.24.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)
 17.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestykset
  
19.1.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)
  
19.2.Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  
19.3.Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  
19.4.Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ***I (äänestys)
  
19.5.Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I (äänestys)
  
19.6.Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta ***I (äänestys)
  
19.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät (äänestys)
  
19.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3) (äänestys)
  
19.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9) (äänestys)
  
19.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (äänestys)
  
19.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi (äänestys)
  
19.12.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  
19.13.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (äänestys)
  
19.14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (keskustelu)
 24.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)
 25.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (keskustelu)
 26.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (keskustelu)
 27.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 28.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (keskustelu)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä, josta ilmoitettiin maanantaina 11. maaliskuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.3.2019, kohta 8).

IMCO-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kazakstanin ihmisoikeustilanne (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0204/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0205/2019)

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0206/2019)

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0207/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0208/2019)

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon ja Laima Liucija Andrikienė Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0209/2019).

II.   Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0186/2019)

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0187/2019)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0190/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0191/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0193/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0194/2019).

III.   Guatemalan ihmisoikeustilanne (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0182/2019)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0183/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0185/2019)

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0189/2019)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0192/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo, S&D-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta(B8-0196/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (B8-0197/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2019 - Alueiden komitea (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 02/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 03/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 04/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 01/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 05/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2019 - Pääluokka III – Komissio (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/T/19 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/C/19 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2019/2001(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa 1-INF/2019 – Tuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2019 – Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 02/2019, DEC 03/2019 ja DEC 04/2019 – Pääluokka III - Komissio.


6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta rahoitusvälineitä, yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, jäljitysketjua, toimien tarkastusten laajuutta ja sisältöä sekä toimien otoksen valinnassa käytettäviä menetelmiä koskevien säännösten ja liitteen III osalta (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä niiden toimialojen ja toimialojen osien määrittämisen osalta, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuodon riskille vuosina 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sellaisen rahoitusmuodon osalta, joka ei perustu asianomaisten toimien kustannuksiin (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun asetuksen (EU) 2018/196 muuttamisesta (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä innovaatiorahaston toiminnan osalta (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös välineestä, jonka avulla hakijat voivat antaa tai peruuttaa hakemustiedoston säilyttämisajan jatkamista koskevan suostumuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 54 artiklan 2 kohdan nojalla (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu päätös välineestä, jonka avulla hakijat voivat tarkistaa hakemustensa tilan sekä matkustuslupiensa voimassaolon keston ja tilan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 31 artiklan nojalla (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus direktiivin 2012/27/EU lämmityksen ja jäähdytyksen tehostamismahdollisuuksien kattavien arviointien sisältöä koskevien liitteiden VIII ja IX muuttamisesta (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteen I korvaamisesta sekä liitteiden II ja VII muuttamisesta (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO, PETI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös vaatimusten määrittämisestä sellaista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua suojattua tiliä varten, jonka avulla hakijat voivat toimittaa vaadittuja lisätietoja ja -asiakirjoja (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteiden I ja II muuttamisesta monivaiheisesti tyyppihyväksyttävien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttamisesta (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) muuttamisesta (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttamisesta ja oikaisemisesta vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavia hintoja koskevan vaatimuksen täsmentämiseksi sekä tiettyjen säännösten päivittämiseksi ja oikaisemiseksi (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella neuvoston pyynnöstä.

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisten sääntelystandardien osalta sellaisten tietojen vahvistamiseksi, jotka kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille hakiessaan toimilupaa arvopaperistamisen YLS-vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. helmikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I muuttamisesta kahden uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - määräaika: 26. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1016/2010 kumoamisesta (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 kumoamisesta (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - määräaika: 25. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille, asetuksen (EY) N:o 641/2009 muuttamisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 kumoamisesta (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - määräaika: 23. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta pienten, keskikokoisten ja suurten muuntajien osalta 21 päivänä toukokuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 548/2014 muuttamisesta (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia, annetun asetuksen (EU) N:o 579/2014 liitteen muuttamisesta (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - määräaika: 27. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 bulgariankielisen toisinnon oikaisemisesta (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - määräaika: 5. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - määräaika: 22. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen V muuttamisesta (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - määräaika: 27. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse karmiinihapon, karmiinin (E 120) käytön laajentamisesta tiettyihin Ranskan merentakaisten alueiden perinteisiin lihavalmisteisiin (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - määräaika: 5. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäaineryhmästä ”stabilointiaineet” ja ferrolaktaatin (E 585) käytöstä Albatrellus ovinus -sieneen, jota käytetään elintarvikkeen ainesosana ruotsalaisissa maksapasteijoissa (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - määräaika: 9. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käytöstä tietyissä tuoreissa hedelmissä (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - määräaika: 5. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - määräaika: 22. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - määräaika: 8. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


8. Ilmastonmuutos (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ilmastonmuutos (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta ja Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Melania Gabriela Ciot.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.15.

(Istunto keskeytettiin klo 9.48.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.01.


10. Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja), Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta ja Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: sitoutumaton Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly ja Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


11.1. Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0165)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Klaus Buchner (esittelijä).


11.2. Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0166)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.3. Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0167)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.4. Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0168)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.5. EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0169)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.6. EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2015/0302M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0170)


11.7. Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0171)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä järjestelyasiakirjan tekemiselle.


11.8. EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alasta ja tehtävistä [2018/2116(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

SUOSITUSLUONNOS

Katsottiin hyväksytyksi. (P8_TA(2019)0172)


11.9. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0173)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.10. Viisumitietojärjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0174)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.11. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0175)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.12. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0176)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.13. Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0177)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.14. Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0178)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.15. Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0179)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.16. Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Marian Harkin ja Jean Lambert (A8-0161/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0180)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.17. Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0181)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.18. Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0182)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.19. Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - kalatalousvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0183)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Alain Cadec (PECH-valiokunnan puheenjohtaja).


11.20. Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Kalatalousvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0184)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.21. Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0185)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.22. Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (äänestys)

Keskustelu käytiin 14. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta suojelevasta Euroopasta – puhdasta ilmaa kaikille (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0186)


11.23. EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi [2018/2115(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0187)

Puheenvuorot:

Anna Elżbieta Fotyga (esittelijä) esitti 1 kohdan a e alakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.24. Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (äänestys)

Mietintö suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä [2018/2246(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0188)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Mietintö Anna Fotyga - A8-0058/2019
Danuta Jazłowiecka käytti puheenvuoron äänestysselityksistä (puhemies selvensi asiaa). Morten Messerschmidt

Mietintö Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák

Mietintö Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei ja Morten Messerschmidt

Mietintö Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek ja Michaela Šojdrová

Mietintö Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk ja Stanislav Polčák

Mietintö Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo ja Pirkko Ruohonen-Lerner

Mietintö Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Mietintö Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.44.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, ja Mireille D'Ornano.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella ja Maria Arena.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.16.


17. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019 [2018/2119(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2018/2120(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere ja Marian Harkin esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja), Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ernest Urtasun (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc ja Dariusz Rosati.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere ja Marian Harkin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.13 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.14.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

18. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.03.


19. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


19.1. Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0189)

Julia Reda (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


19.2. Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0190)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


19.3. Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0009/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0191)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


19.4. Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0192)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Gesine Meissner (esittelijä).


19.5. Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

ALUSTAVA SOPIMUS, YHTEINEN LAUSUMA ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0193)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


19.6. Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0194)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


19.7. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0138/2019

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0195)

Puheenvuorot:

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi komission puolesta lausuman.


19.8. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0141/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0196)


19.9. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0140/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0197)


19.10. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0142/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0198)


19.11. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0139/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0199)


19.12. Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2150(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Kati Piri (A8-0091/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFET-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0200)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Kati Piri (esittelijä).


19.13. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019 [2018/2119(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0201)


19.14. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2018/2120(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0202)


20. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 14. maaliskuuta 2019.


21. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 17.37.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

22. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.42.


23. Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.1).

Esther de Lange ja Roberto Gualtieri esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stefan Gehrold PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki ja Notis Marias.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Esther de Lange ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.6.


24. Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta [2017/0333R(APP)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Michał Marusik ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk ja Younous Omarjee.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld ja Inese Vaidere.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Vladimír Maňka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.17.


25. Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ramon Tremosa i Balcells (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Gabriele Preuß S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel ja Kosma Złotowski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Bill Etheridge ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Markus Pieper.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.7.


26. Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (keskustelu)

Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liadh Ní Riada, ja Karine Gloanec Maurin S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Jordi Solé, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas ja Indrek Tarand.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Monika Hohlmeier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.8.


27. Nicaraguan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Ana Gomes, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho ja Francisco Assis.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Jiří Pospíšil.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019)

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019)

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019)

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.18.


28. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 17. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 19) ja äänestys toimitettiin 18. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.5).

Julia Pitera (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward ja Caterina Chinnici.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuoro: Neven Mimica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.4.


29. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" 636.011/OJJE).


30. Istunnon päättäminen

La séance est levée à 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö