Rodyklė 
Protokolas
PDF 381kWORD 95k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Klimato kaita (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I (balsavimas)
  11.2.Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.3.Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)
  11.4.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.5.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** (balsavimas)
  11.6.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (balsavimas)
  11.7.Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Agentūros eu-Lisa veikloje *** (balsavimas)
  11.8.ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis (balsavimas)
  11.9.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (balsavimas)
  11.10.Vizų informacinė sistema ***I (balsavimas)
  11.11.Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (balsavimas)
  11.12.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (balsavimas)
  11.13.Vidaus saugumo fondas ***I (balsavimas)
  11.14.Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (balsavimas)
  11.15.Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai ***I (balsavimas)
  11.16.Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)
  11.17.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.18.Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.19.Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.20.Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)
  11.21.Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  11.22.Sauganti Europa: švarus oras visiems (balsavimas)
  11.23.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)
  11.24.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (diskusijos)
 17.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga – Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Balsuoti skirtas laikas
  19.1.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)
  19.2.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I (balsavimas)
  19.3.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I (balsavimas)
  19.4.Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos ***I (balsavimas)
  19.5.Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I (balsavimas)
  19.6.Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***I (balsavimas)
  19.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną (balsavimas)
  19.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsavimas)
  19.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87411 (MON-87411-9) (balsavimas)
  19.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų deriniai Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507 (balsavimas)
  19.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą (balsavimas)
  19.12.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)
  19.13.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  19.14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (diskusijos)
 24.Europos valiutos fondo įsteigimas (diskusijos)
 25.Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (diskusijos)
 26.2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 27.Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)
 28.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (diskusijos)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta pirmadienio, 2019 m. kovo 11 d., protokole (2019 03 11 protokolo 8 punktas).

Taigi IMCO komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon ir Laima Liucija Andrikienė dėl žmogaus teisių padėties Kazachstane (B8-0209/2019).

II.   Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo (B8-0194/2019).

III.   Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Gvatemaloje (B8-0197/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) institucijų:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2019. Regionų komitetas (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 02/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 03/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 04/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 01/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 05/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 07/2019. III skirsnis.- Komisija (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 08/2019. III skirsnis - Komisija (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-01/T/19. Audito Rūmai (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-02/C/19. Audito Rūmai (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl 2020 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2019/2001(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. 1-INF/2019 - Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 1/2019 - Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 02/2019, DEC 03/2019 ir DEC 04/2019 - III skirsnis - Komisija.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos ir ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 ir jo III priedo nuostatos dėl finansinių priemonių, supaprastinto išlaidų apmokėjimo, audito sekos, veiksmų audito apimties ir turinio ir veiksmų imties atrankos metodikos (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB papildoma nustatytu 2021–2030m. sektorių ir pasektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašu (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl finansavimo, nesiejamo su atitinkamų veiksmų išlaidomis, rūšies (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/196, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl priemonės, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti ir atšaukti sutikimą dėl papildomo jų prašymo bylos saugojimo laikotarpio, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 54 straipsnio 2 dalį (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl prašytojams skirtos priemonės prašymo statusui ir kelionės leidimo galiojimo trukmei ir statusui tikrinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1240 31 straipsnį (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl išsamių šildymo ir vėsinimo efektyvumo potencialo vertinimų turinio iš dalies keičiami Direktyvos 2012/27/ES VIII ir IX priedai (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl aviacijos išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos Ipriedas ir iš dalies keičiami II ir VII priedai (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFCO, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 4 dalyje nurodytos saugios paskyros paslaugos, kuria prašytojams sudaroma galimybė pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, reikalavimų apibrėžties (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedų nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos darbuotojų, vykdančių tam tikrus fizinius patikrinimus pasienio kontrolės postuose, konkrečių mokymo reikalavimų taisyklės (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, siekiant patikslinti reikalavimą, kad kainos atitiktų vyraujančias rinkos sąlygas, taip pat atnaujinti ir ištaisyti tam tikras nuostatas, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Papildomas terminas prieštaravimams pareikšti: dar 1 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje du Parlement européen et du Conseil (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Tarybai.

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir papildomos priemonės, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 31 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama informacija, kurią būtina pateikti kompetentingai institucijai paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai, vertinančiai atitiktį PSS kriterijams, suteikimo (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 5 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dviejų naujų pašarų priedų funkcinių grupių nustatymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedas (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 21 d. Reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 579/2014, kuriuo nustatoma nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo nuostatų dėl skystų aliejų ir riebalų vežimo jūra nukrypti leidžianti nuostata, priedas (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių teksto redakcija bulgarų kalba (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), priedas (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) V priedas (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl karmino rūgšties, karmino (E 120), naudojimo tam tikruose tradiciniuose Prancūzijos užjūrio teritorijų mėsos gaminiuose paskirties išplėtimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl funkcinės grupės „stabilizatoriai“ ir dėl geležies laktato (E 585) naudojimo apdoroti grybui Albatrellus ovinus, kuris naudojamas kaip švediškų kepenų paštetų sudedamoji dalis, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I ir II priedai (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi suvirinimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl riebalų rūgščių mono- ir digliceridų (E 471) naudojimo tam tikriems šviežiems vaisiams apdoroti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisomas Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, tekstas prancūzų kalba (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

-.. m. ... ...d. Komisijos reglamentas (ES) …/…, kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO


8. Klimato kaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Klimato kaita (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, ir Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Melania Gabriela Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.15 punktas

(Posėdis sustabdytas 09.48 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.01 val.


10. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, ir Gerard Batten ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly ir Dubravka Šuica.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0165)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Klaus Buchner (pranešėjas), prieš balsavimą.


11.2. Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0166)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.3. Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0167)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.4. Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0168)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.5. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0169)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.6. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2015/0302M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0170)


11.7. Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Agentūros eu-Lisa veikloje *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0171)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.8. ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties [2018/2116(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Laikomas patvirtintu (P8_TA(2019)0172)


11.9. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0173)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.10. Vizų informacinė sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0174)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.11. Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0175)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.12. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0176)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.13. Vidaus saugumo fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0177)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.14. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0178)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.15. Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0179)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.16. Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Marian Harkin ir Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0180)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.17. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0181)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.18. Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0182)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.19. Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Žuvininkystės komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0183)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Alain Cadec (PECH komiteto pirmininkas), prieš balsavimą.


11.20. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Žuvininkystės komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0184)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.21. Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0185)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.22. Sauganti Europa: švarus oras visiems (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 14 d. (2019 02 14 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu „Sauganti Europa: švarus oras visiems“ (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0186)


11.23. Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos [2018/2115(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0187)

Kalbėjo:

Anna Elżbieta Fotyga (pranešėja) pateikė 1 dalies ae punkto žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


11.24. ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo [2018/2246(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0188)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija: Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Daniel Hannan

Pranešimas: Anna Fotyga - A8-0058/2019
Kalbėjo Danuta Jazłowiecka dėl paaiškinimų dėl balsavimo ((pirmininkas suteikė informacijos). Morten Messerschmidt

Pranešimas: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei ir Morten Messerschmidt

Pranešimas: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek ir Michaela Šojdrová

Pranešimas: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Sauganti Europa: švarus oras visiems - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo ir Pirkko Ruohonen-Lerner

Pranešimas: Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.44 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Yannick Jadot), Christophe Hansen, Jeppe Kofod (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge) ir Mireille D'Ornano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella ir Maria Arena.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.16 punktas


17. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga – Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)

Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga [2018/2119(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje [2018/2120(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere ir Marian Harkin pristatė pranešimus.

Kalbėjo Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Andrey Kovatchev (ENVI komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), Ernest Urtasun (FEMM komiteto nuomonės referentas), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere ir Marian Harkin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 19.13 punktas ir 2019 03 13 protokolo 19.14 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

18. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.03 val.


19. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


19.1. Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0189)

Kalbėjo: Julia Reda (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


19.2. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0190)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.3. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0191)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.4. Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0192)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Gesine Meissner (pranešėja), prieš balsavimą.


19.5. Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, BENDRAS PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0193)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.6. Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0194)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0138/2019

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0195)

Kalbėjo:

Marianne Thyssen (Komisijos narys) Komisijos vardu padarė deklaraciją.


19.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0141/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0196)


19.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87411 (MON-87411-9) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0140/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0197)


19.10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų deriniai Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0142/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0198)


19.11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0139/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0199)


19.12. 2018 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos [2018/2150(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFET komitetas)

Priimta (P8_TA(2019)0200)

Kalbėjo:

Kati Piri (pranešėja), po balsavimo.


19.13. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga [2018/2119(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje [2018/2120(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0202)


20. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienio, posėdyje.


21. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 17.37 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

22. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.42 val.


23. Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucijas derybas vyko 2018 m. gruodžio 13 d. (2018 12 13 protokolo 9.1 punktas).

Esther de Lange ir Roberto Gualtieri pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Stefan Gehrold PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Esther de Lange ir Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.6 punktas


24. Europos valiutos fondo įsteigimas (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo [2017/0333R(APP)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Pedro Silva Pereira ir Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira ir Vladimír Maňka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Michał Marusik ENF frakcijos vardu, Sophie Montel, nepriklausoma Parlamento narė, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Zbigniew Kuźmiuk ir Younous Omarjee.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld ir Inese Vaidere.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Vladimír Maňka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.17 punktas


25. Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Ramon Tremosa i Balcells (ECON komiteto nuomonės referentas), Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Gabriele Preuß S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (nesutiko, kad Dobromir Sośnierz pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Claudia Țapardel ir Kosma Złotowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Bill Etheridge ir Seán Kelly.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Markus Pieper.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.7 punktas


26. 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)

Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liadh Ní Riada) ir Karine Gloanec Maurin S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas ir Indrek Tarand.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Monika Hohlmeier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.8 punktas


27. Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nikaragvoje (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu (nesutiko, kad Ana Gomes pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski et Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.18 punktas


28. Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. sausio 17 d. (2018 01 17 protokolo 19 punktas), po jų balsavimas vyko 2018 m. sausio 18 d. (2018 01 18 protokolo 6.5 punktas).

Julia Pitera (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward ir Caterina Chinnici.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.4 punktas


29. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 636.011/OJJE).


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.58 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika