Indekss 
Protokols
PDF 380kWORD 93k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Klimata pārmaiņas (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti ***I (balsošana)
  11.2.Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)
  11.3.Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I (balsošana)
  11.4.Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  11.5.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** (balsošana)
  11.6.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (balsošana)
  11.7.Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā *** (balsošana)
  11.8.ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras (balsošana)
  11.9.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (balsošana)
  11.10.Vīzu informācijas sistēma ***I (balsošana)
  11.11.Patvēruma un migrācijas fonds ***I (balsošana)
  11.12.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (balsošana)
  11.13.Iekšējās drošības fonds ***I (balsošana)
  11.14.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)
  11.15.Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I (balsošana)
  11.16.Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)
  11.17.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  11.18.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  11.19.Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  11.20.Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I (balsošana)
  11.21.Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  11.22.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (balsošana)
  11.23.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (balsošana)
  11.24.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (debates)
 17.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (debates)
 18.Sēdes atsākšana
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)
  19.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  19.3.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  19.4.Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai ***I (balsošana)
  19.5.Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I (balsošana)
  19.6.Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem ***I (balsošana)
  19.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi (balsošana)
  19.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsošana)
  19.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9) (balsošana)
  19.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (balsošana)
  19.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds (balsošana)
  19.12.2018. gada ziņojums par Turciju (balsošana)
  19.13.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  19.14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Sēdes atsākšana
 23.Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (debates)
 24.Eiropas Monetārā fonda izveide (debates)
 25.Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I (debates)
 26.2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 27.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 28.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (debates)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots pirmdienas, 2019. gada 11. marta, sēdes protokolā (11.3.2019. protokola 8. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to IMCO komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā minētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon un Laima Liucija Andrikienė - par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (B8-0209/2019).

II.   Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lietu (B8-0194/2019).

III.   Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Gvatemalā (B8-0197/2019).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2019 — Reģionu komiteja (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 03/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 04/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 05/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 07/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2019, III iedaļa — Komisija (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-01/T/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-02/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par 2020. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa – Komisija (2019/2001(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019).


5. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu 1-INF/2019 —Tiesa.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2019 — Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 32. panta 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 02/2019, DEC 03/2019 un DEC 04/2019, III iedaļa — Komisija.


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 groza un labo attiecībā uz noteikumiem par finanšu instrumentiem, vienkāršotām izmaksu iespējām, revīzijas liecībām, darbību revīziju tvērumu un saturu un darbību izlases veidošanas metodoloģiju un groza III pielikumu (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, 2021.–2030. gada periodam nosakot sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 papildina attiecībā uz finansējumu, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Regulu (ES) 2018/196 par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 27. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums par rīku, ar kura palīdzību pieteikuma iesniedzēji var sniegt vai atsaukt piekrišanu viņu pieteikuma datnes saglabāšanai papildu periodā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 54. panta 2. punktu (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 22. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētais lēmums par rīku, ar kura palīdzību pieteikuma iesniedzēji var pārbaudīt sava pieteikuma statusu un savas ceļošanas atļaujas derīguma termiņu un statusu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 31. pantu (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 22. februāris

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas potenciāla visaptverošo izvērtējumu saturu groza Direktīvas 2012/27/ES VIII un IX pielikumu (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 6. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu un groza II un VII pielikumu (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AFCO, PETI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums par prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 4. punktu attiecībā uz droša konta pakalpojumu, kas pieteikuma iesniedzējiem dod iespēju sniegt jebkādu pieprasīto papildu informāciju vai dokumentāciju (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido noteikumus par konkrētām apmācības prasībām personālam attiecībā uz noteiktu fizisko kontrolpārbaužu veikšanu robežkontroles punktos (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 1 mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants)

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem minimuma darbībām un papildu pasākumu veidiem, kuri kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai konkrētās trešās valstīs (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 31. janvāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 5. februāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz divu jaunu barības piedevu funkcionālo grupu izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumu (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termiņš: 2019. gada 26. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termiņš: 2019. gada 25. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem un regulējuma ātruma piedziņām, groza Regulu (EK) Nr. 641/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībam autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termiņš: 2019. gada 23. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termiņš: 2019. gada 7. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula (ES), ar kuru groza Komisijas 2014. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 548/2014, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termiņš: 2019. gada 6. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 579/2014, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termiņš: 2019. gada 27. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem bulgāru valodas versiju (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termiņš: 2019. gada 22. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termiņš: 2019. gada 27. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz karmīnskābes, karmīna (E 120), lietojuma paplašināšanu noteiktos Francijas aizjūras teritorijās tradicionālos gaļas produktos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz funkcionālo grupu “stabilizētāji” un dzelzs laktāta (E 585) lietošanu uz sēnēm Albatrellus ovinus, kuras tiek izmantotas par pārtikas sastāvdaļu Zviedrijas aknu pastētēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 I un II pielikumu (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termiņš: 2019. gada 9. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termiņš: 2019. gada 7. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz taukskābju mono- un diglicerīdu (E 471) izmantošanu uz noteiktiem svaigiem augļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termiņš: 2019. gada 22. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.


8. Klimata pārmaiņas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Klimata pārmaiņas (2019/2582(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā un Joëlle Mélin ENF grupas vārdā.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Melania Gabriela Ciot.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.15. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.48.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.01.


10. Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (2018/2976(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā un Gerard Batten ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly un Dubravka Šuica.

Uzstājās Frans Timmermans un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


11.1. Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Klaus Buchner (A8-0071/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0165).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Klaus Buchner (referents).


11.2. Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0166).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.3. Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+” [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0167).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.4. Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Kosma Złotowski (A8-0061/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0168).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.5. ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0026/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2019)0169).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


11.6. ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses [2015/0302M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0058/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0170).


11.7. Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0081/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2019)0171).

Parlaments deva piekrišanu vienošanās noslēgšanai.


11.8. ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām [2018/2116(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Uzskatāms par pieņemtu (P8_TA(2019)0172).


11.9. Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0173).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.10. Vīzu informācijas sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0078/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0174).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.11. Patvēruma un migrācijas fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0106/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0175).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.12. Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0089/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0176).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.13. Iekšējās drošības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0177).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.14. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0021/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0178).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.15. Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A8-0439/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0179).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.16. Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referenti: Marian Harkin un Jean Lambert (A8-0161/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0180).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.17. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Isabella De Monte (A8-0063/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0181).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.18. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Pavel Telička (A8-0062/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0182).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.19. Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0183).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Alain Cadec (PECH komitejas priekšsēdētājs).


11.20. Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403 [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0184).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.21. Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0185).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.22. Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (balsošana)

Debates notika 2019. gada 14. februārī (14.2.2019. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdāpar Eiropas nodrošinātu aizsardzību: tīrs gaiss visiem (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0186).


11.23. EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai [2018/2115(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0031/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2019)0187).

Uzstāšanās

Anna Fotyga (referente) ierosināja mutisku grozījumu 1. punkta ae) apakšpunktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


11.24. Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses [2018/2246(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2019)0188).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Anna Fotyga ieteikums - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Daniel Hannan

Anna Fotyga ziņojums - A8-0058/2019
Uzstājās Danuta Jazłowiecka, runājot par balsojumu skaidrojumiem (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).
Morten Messerschmidt

Morten Løkkegaard ziņojums - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák

Carlos Coelho ziņojums - A8-0078/2019
Monica Macovei un Morten Messerschmidt

Miriam Dalli ziņojums - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek un Michaela Šojdrová

Tanja Fajon ziņojums - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk un Stanislav Polčák

Monika Hohlmeier ziņojums - A8-0115/2019
Monica Macovei

Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo un Pirkko Ruohonen-Lerner

Anna Fotyga ziņojums - A8-0031/2019
Jiří Payne

Juan Fernando López Aguilar ziņojums - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.44.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (debates)

Komisijas paziņojums: Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (2019/2537(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, un Mireille D'Ornano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella un Maria Arena.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.16. punkts.


17. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums [2018/2119(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā [2018/2120(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marian Harkin (A8-0162/2019).

Tom Vandenkendelaere un Marian Harkin iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Andrey Kovatchev (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Iratxe García Pérez (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Ernest Urtasun (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias un Bill Etheridge.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere un Marian Harkin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 19.13. punkts un 13.3.2019. protokola 19.14. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

18. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.03.


19. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


19.1. Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0084/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0189).

Uzstājās Julia Reda (rapporteure), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


19.2. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Isabella De Monte (A8-0004/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0190).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


19.3. Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0009/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0191).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


19.4. Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A8-0326/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0192).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Gesine Meissner (referente).


19.5. Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOPĪGS PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0193).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


19.6. Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0194).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


19.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0138/2019.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0195).

Uzstāšanās

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) Komisijas vārdā nāca klajā ar paziņojumu.


19.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0141/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0196).


19.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0140/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0197).


19.10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0142/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0198).


19.11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0139/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0199).


19.12. 2018. gada ziņojums par Turciju (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju [2018/2150(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Kati Piri (A8-0091/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFET komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2019)0200).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Kati Piri (referente).


19.13. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums [2018/2119(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0201).


19.14. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā [2018/2120(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marian Harkin (A8-0162/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0202).


20. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 14. martā.


21. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.37.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

22. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.42.


23. Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Esther de Lange un Roberto Gualtieri (A8-0440/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 13. decembrī (13.12.2018. protokola 9.1. punkts).

Esther de Lange un Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Uzstājās Stefan Gehrold PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski un Georgios Epitideios.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Esther de Lange un Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.6. punkts.


24. Eiropas Monetārā fonda izveide (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi [2017/0333R(APP)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Pedro Silva Pereira un Vladimír Maňka (A8-0087/2019).

Pedro Silva Pereira un Vladimír Maňka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Uzstājās Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Michał Marusik ENF grupas vārdā, Sophie Montel, pie grupām nepiederoša deputāte, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk un Younous Omarjee.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld un Inese Vaidere.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Vladimír Maňka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.17. punkts.


25. Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0125/2018).

Markus Pieper iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Gabriele Preuß S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel un Kosma Złotowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Bill Etheridge un Seán Kelly.

Uzstājās Günther Oettinger un Markus Pieper.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.7. punkts.


26. 2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)

Ziņojums par 2020. gada budžeta pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2019/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019).

Monika Hohlmeier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liadh Ní Riada, un Karine Gloanec Maurin S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas un Indrek Tarand.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Günther Oettinger un Monika Hohlmeier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.8. punkts.


27. Stāvoklis Nikaragvā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Nikaragvā (2019/2615(RSP)).

Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Ana Gomes, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Neven Mimica.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.18. punkts.


28. Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019).

Pirmās debates notika 2018. gada 17. janvārī (17.1.2018. protokola 19. punkts). Tām sekoja balsojums 2018. gada 18. janvārī (18.1.2018. protokola 6.5. punkts).

Julia Pitera (aizstājot referentu) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward un Caterina Chinnici.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.4. punkts.


29. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība 636.011/OJJE).


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika