Index 
Notulen
PDF 355kWORD 91k
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Klimaatverandering (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 11.Stemmingen
  11.1.Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk ***I (stemming)
  11.2.Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.3.Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.4.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.5.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** (stemming)
  11.6.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (stemming)
  11.7.Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan eu-Lisa *** (stemming)
  11.8.Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU (stemming)
  11.9.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (stemming)
  11.10.Visuminformatiesysteem ***I (stemming)
  11.11.Fonds voor asiel en migratie ***I (stemming)
  11.12.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (stemming)
  11.13.Fonds voor interne veiligheid ***I (stemming)
  11.14.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I (stemming)
  11.15.Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (stemming)
  11.16.Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.17.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.18.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.19.Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)
  11.20.Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I (stemming)
  11.21.Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  11.22.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (stemming)
  11.23.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)
  11.24.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Stemmingen
  19.1.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)
  19.2.Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)
  19.3.Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)
  19.4.Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I (stemming)
  19.5.Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet ***I (stemming)
  19.6.Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten ***I (stemming)
  19.7.Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin (stemming)
  19.8.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (stemming)
  19.9.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) (stemming)
  19.10.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (stemming)
  19.11.Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid (stemming)
  19.12.Verslag 2018 over Turkije (stemming)
  19.13.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)
  19.14.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (debat)
 24.Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat)
 25.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (debat)
 26.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (debat)
 27.Situatie in Nicaragua (debat)
 28.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (debat)
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 maart 2019 (punt 8 van de notulen van 11.3.2019).

De Commissie IMCO kon dus van start gaan met de de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Mensenrechtensituatie in Kazachstan (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Kazachstan (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon en Laima Liucija Andrikienė, over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (B8-0209/2019).

II.   Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (B8-0194/2019).

III.   Mensenrechtensituatie in Guatemala (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Guatemala (B8-0197/2019).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de instellingen

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2019 - Comité van de Regio's (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 02/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC0 01/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 05/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2019 - Afdeling III – Commissie (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-01/T/19 - Europese Rekenkamer (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/C/19 - Europese Rekenkamer (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie (2019/2001(BUD)) – Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving 1-INF/2019 – Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2019 - Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie goed te keuren DEC 02/2019, DEC 03/2019 en DEC 04/2019 – Afdeling III - Commissie.


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 wat betreft de bepalingen inzake financiële instrumenten, vereenvoudigde kostenopties, het audittraject, de reikwijdte en inhoud van audits van concrete acties en de methode voor de selectie van de steekproef van de concrete acties en bijlage III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: REGI, EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 wat betreft de mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht een koolstofweglekrisico te lopen voor de periode 2021-2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm van financiering die niet gekoppeld is aan de kosten van de betrokken concrete acties (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: REGI, EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2018/196 betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de werking van het innovatiefonds (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende een instrument waarmee aanvragers hun toestemming voor het gedurende een extra bewaringstermijn opslaan van hun aanvraagdossier kunnen geven of intrekken, overeenkomstig artikel 54, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende het instrument waarmee aanvragers de stand van zaken betreffende hun aanvraag en de geldigheidsduur en de status van hun reisautorisaties kunnen nagaan overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen VIII en IX bij Richtlijn 2012/27/EU wat betreft de inhoud van de uitgebreide beoordelingen van het efficiëntiepotentieel bij verwarming en koeling (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage I en tot wijziging van de bijlagen II en VII bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO, PETI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de vaststelling van de vereisten van de beveiligdeaccountdienst, overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad, waarmee aanvragers vereiste aanvullende informatie of documentatie kunnen verstrekken (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van voorschriften inzake specifieke opleidingsvereisten voor personeel voor het verrichten van bepaalde fysieke controles aan grenscontroleposten (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 ter precisering van de vereiste om in de prijzen de heersende marktomstandigheden tot uiting te laten komen en ter actualisering en rectificatie van sommige bepalingen (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Verdere verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een 1 maand op verzoek van het Europees Parlement.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement), AGRI (artikel 54 van het Reglement)

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van de Raad.

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake de minimumactie en de soort bijkomende maatregelen waartoe krediet- en financiële instellingen verplicht zijn met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 januari 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin wordt bepaald welke informatie moet worden verstrekt aan een bevoegde autoriteit in een vergunningaanvraag van een derde partij die STS-naleving beoordeelt (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 februari 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 wat betreft de mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 februari 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van twee nieuwe functionele groepen van toevoegingsmiddelen voor diervoeding (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termijn : 26 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termijn : 13 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termijn : 25 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren en snelheidsvariatoren overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 641/2009 betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 640/2009 van de Commissie (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termijn : 23 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termijn : 13 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termijn : 7 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 548/2014 van 21 mei 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot kleine, middelgrote en grote vermogenstransformatoren (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termijn : 6 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 579/2014 inzake een afwijking van enkele bepalingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termijn : 27 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Bulgaarse taalversie van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termijn : 5 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termijn : 22 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termijn : 27 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de uitbreiding van het gebruik van karmijnzuur, karmijn (E 120) in bepaalde traditionele vleesproducten uit de Franse overzeese gebieden betreft (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termijn : 5 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de functionele klasse "stabilisatoren" en het gebruik van ijzer(II)lactaat (E 585) op de paddenstoel Albatrellus ovinus als voedselingrediënt in Zweedse leverpastei (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termijn : 9 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lasapparatuur krachtens Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termijn : 7 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van mono- en diglyceriden van vetzuren (E 471) op bepaalde verse vruchten (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termijn : 5 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Franse taalversie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termijn : 22 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen met het oog op de aanpassing van de bijlagen I en IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termijn : 8 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO


8. Klimaatverandering (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Klimaatverandering (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, en Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Melania Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 14.3.2019.

(De vergadering wordt om 09.48 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.01 uur hervat.


10. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad), Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, en Gerard Batten, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly en Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


11.1. Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0165)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Klaus Buchner (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


11.2. Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0166)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.3. Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0167)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.4. Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0168)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.5. Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen (P8_TA(2019)0169)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


11.6. Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds [2015/0302M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0170)


11.7. Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan eu-Lisa *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen (P8_TA(2019)0171)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


11.8. Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU [2018/2116(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPAANBEVELING

Geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2019)0172)


11.9. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0173)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.10. Visuminformatiesysteem ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0174)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.11. Fonds voor asiel en migratie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0175)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.12. Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0176)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.13. Fonds voor interne veiligheid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0177)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.14. Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0178)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.15. Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0179)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.16. Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Marian Harkin en Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0180)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.17. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0181)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.18. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0182)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.19. Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft bepaalde voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Commissie visserij

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0183)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Alain Cadec (voorzitter van de Commissie PECH), voorafgaand aan de stemming.


11.20. Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Commissie visserij

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0184)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.21. Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0185)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.22. Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 februari 2019 (punt 17 van de notulen van 14.2.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, over een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0186)


11.23. Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden [2018/2115(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2019)0187)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Elżbieta Fotyga (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 1, punt ae indiende, dat in aanmerking werd genomen.


11.24. Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino [2018/2246(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2019)0188)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Daniel Hannan

Verslag Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka over de stemverklaringen (de Voorzitter geeft een toelichting).

Morten Messerschmidt

Verslag Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák

Verslag Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei en Morten Messerschmidt

Verslag Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek en Michaela Šojdrová

Verslag Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk en Stanislav Polčák

Verslag Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo en Pirkko Ruohonen-Lerner

Verslag Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Verslag Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.44 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (debat)

Verklaring van de Commissie: Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, en Mireille D'Ornano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.16 van de notulen van 14.3.2019.


17. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (debat)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 [2018/2119(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 [2018/2120(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere en Marian Harkin geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad), Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ernest Urtasun (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere en Marian Harkin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.13 van de notulen van 13.3.2019 en punt 19.14 van de notulen van 13.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

18. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.03 uur hervat.


19. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


19.1. Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0189)

Het woord wordt gevoerd door Julia Reda (rapporteure), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


19.2. Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0190)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


19.3. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0191)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


19.4. Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0192)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Gesine Meissner (rapporteur) voorafgaand aan de stemming.


19.5. Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0193)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


19.6. Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0194)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


19.7. Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0138/2019

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0195)

Het woord werd gevoerd door:

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt namens de Commissie een verklaring af.


19.8. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0141/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0196)


19.9. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0140/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0197)


19.10. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0142/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0198)


19.11. Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0139/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0199)


19.12. Verslag 2018 over Turkije (stemming)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije [2018/2150(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de commissie AFET)

Aangenomen (P8_TA(2019)0200)

Het woord werd gevoerd door:

Kati Piri (rapporteur) na de stemming.


19.13. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 [2018/2119(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 [2018/2120(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0202)


20. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 14 maart 2019.


21. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 17.37 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

22. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.42 uur hervat.


23. Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Esther de Lange en Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaats op 13 december 2018 (punt 9.1 van de notulen van 13.12.2018).

Esther de Lange en Roberto Gualtieri geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stefan Gehrold, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Esther de Lange en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 14.3.2019.


24. Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds [2017/0333R(APP)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Pedro Silva Pereira en Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira en Vladimír Maňka geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk en Younous Omarjee.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld en Inese Vaidere.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Vladimír Maňka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.17 van de notulen van 14.3.2019.


25. Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Gabriele Preuß, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel en Kosma Złotowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Bill Etheridge en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Markus Pieper.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 14.3.2019.


26. Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (debat)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie [2019/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liadh Ní Riada, en Karine Gloanec Maurin, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas en Indrek Tarand.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Monika Hohlmeier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 14.3.2019.


27. Situatie in Nicaragua (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Ana Gomes, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.18 van de notulen van 14.3.2019.


28. Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 17 januari 2018 (punt 19 van de notulen van 17.1.2018) gevolgd door een stemming op 18 januari 2018 (punt 6.5 van de notulen van 18.1.2018).

Julia Pitera (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward en Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 14.3.2019.


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (636.011/OJJE).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om 22.58 uur.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid