Indeks 
Protokół
PDF 391kWORD 94k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Zmiana klimatu (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 11.Głosowanie
  11.1.Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I (głosowanie)
  11.2.Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.3.Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.4.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.5.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** (głosowanie)
  11.6.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (głosowanie)
  11.7.Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości *** (głosowanie)
  11.8.Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (głosowanie)
  11.9.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)
  11.10.Wizowy system informacyjny ***I (głosowanie)
  11.11.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (głosowanie)
  11.12.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (głosowanie)
  11.13.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (głosowanie)
  11.14.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)
  11.15.Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.16.Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.17.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.18.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.19.Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.20.Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)
  11.21.Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.22.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (głosowanie)
  11.23.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)
  11.24.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (debata)
 17.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Głosowanie
  19.1.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)
  19.2.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  19.3.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  19.4.Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I (głosowanie)
  19.5.Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I (głosowanie)
  19.6.Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi ***I (głosowanie)
  19.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny (głosowanie)
  19.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3) (głosowanie)
  19.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9) (głosowanie)
  19.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (głosowanie)
  19.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd (głosowanie)
  19.12.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (głosowanie)
  19.13.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (głosowanie)
  19.14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (debata)
 24.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)
 25.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (debata)
 26.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (debata)
 27.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 28.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 11 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 11.3.2019).

Komisja IMCO mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon i Laima Liucija Andrikienė w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (B8-0209/2019).

II.   Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0194/2019).

III.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda i Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Gwatemali (B8-0197/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2019 – Komitet Regionów (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2019 – Sekcja III – Komisja (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2019 – Sekcja III – Komisja (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2019 – Sekcja III – Komisja (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2019 - Sekcja III - Komisja (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 05/2019 - Sekcja III - Komisja (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2019 - Sekcja III - Komisja (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2019 - Sekcja III - Komisja (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-01/T/19 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/19 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja(2019/2001(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec przesunięcia środków 1-INF/2019 – Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 1/2019 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o przyjęciu przesunięć środków Komisji Europejskiej DEC 02/2019, DEC 03/2019 i DEC 04/2019 – Sekcja III - Komisja.


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących instrumentów finansowych, uproszczonych form kosztów, ścieżki audytu, zakresu i treści audytów operacji oraz metodyki doboru próby operacji oraz załącznika III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do formy finansowania niepowiązanego z kosztami danych operacji (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom udzielenie lub wycofanie zgody na dodatkowy okres zatrzymania pliku ich wniosku, na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom sprawdzanie statusu wniosków oraz sprawdzanie okresu ważności i statusu zezwoleń na podróż, na podstawie art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki VIII i IX do dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I oraz zmieniające załączniki II i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011w sprawie inicjatywy obywatelskiej (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO, PETI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie określenia wymogów dotyczących funkcji zabezpieczonego konta, zgodnie zart.6 ust.4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240, umożliwiającej wnioskodawcom dostarczanie wszelkich wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników przeprowadzających niektóre kontrole bezpośrednie w punktach kontroli granicznej (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 w celu określenia wymogu, zgodnie z którym ceny mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, oraz w celu zaktualizowania i skorygowania niektórych przepisów (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT, EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI (art. 54 Regulaminu), AGRI (art. 54 Regulaminu)

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Rady.

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 stycznia 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lutego 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia dwóch nowych grup funkcjonalnych dodatków paszowych (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termin: 26 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termin: 13 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termin: 25 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termin: 23 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termin: 13 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termin: 7 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termin: 6 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termin: 27 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termin: 5 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 440/2008 ustalającego metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termin: 22 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termin: 27 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania kwasu karminowego, karminu (E 120) w niektórych produktach mięsnych tradycyjnych we francuskich terytoriach zamorskich (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termin: 5 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rodzaju pełnionej funkcji „stabilizatory” oraz stosowania mleczanu żelazawego (E 585) na grzybach Albatrellus ovinus jako składnikach żywności w szwedzkich pasztetach z wątroby (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termin: 9 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla sprzętu do spawania na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termin: 7 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na niektórych świeżych owocach (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termin: 5 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania francuskiej wersji rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termin: 22 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termin: 8 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO


8. Zmiana klimatu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zmiana klimatu (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, i Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Melania Gabriela Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.48.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.01.


10. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady), Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Michel Barnier (główny negocjator) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD i Gerard Batten w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Diane Dodds niezrzeszona, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly i Dubravka Šuica.

Głos zabrali Frans Timmermans i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


11.1. Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0165)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Klaus Buchner (sprawozdawca) przed głosowaniem.


11.2. Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0166)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.3. Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0167)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.4. Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0168)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.5. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto (P8_TA(2019)0169)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


11.6. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony [2015/0302M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0170)


11.7. Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto (P8_TA(2019)0171)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia.


11.8. Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE [2018/2116(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT ZALECENIA

Uznano za przyjęty (P8_TA(2019)0172)


11.9. Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0173)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.10. Wizowy system informacyjny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0174)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.11. Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0175)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.12. Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

Odrzucono

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0176)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.13. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0177)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.14. Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0178)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.15. Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0179)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.16. Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współsprawozdawcy: Marian Harkin i Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0180)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.17. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0181)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.18. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0182)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.19. Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Komisja Rybołówstwa

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0183)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Alain Cadec (przewodniczący komisji PECH), przed głosowaniem.


11.20. Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Komisja Rybołówstwa

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0184)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.21. Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei ijakości sieci połączeń wodniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej zUnii Europejskiej [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0185)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.22. Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 14 lutego 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 14.2.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, w sprawie Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0186)


11.23. Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zawierającego podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich [2018/2115(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2019)0187)

Wystąpienia

Anna Elżbieta Fotyga (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do ust. 1 lit. ae). Poprawka została dopuszczona.


11.24. Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino [2018/2246(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2019)0188)


12. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Sprawozdanie Anna Fotyga - A8-0058/2019
Głos zabrali Danuta Jazłowiecka na temat wyjaśnień dotyczących głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei i Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek i Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo i Pirkko Ruohonen-Lerner

Sprawozdanie Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Sprawozdanie Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.44.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (debata)

Oświadczenie Komisji: Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Yannicka Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella i Maria Arena.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.16 protokołu z dnia 14.3.2019.


17. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. [2018/2120(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere i Marian Harkin przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady), Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Andrey Kovatchev (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ernest Urtasun (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias i Bill Etheridge.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere i Marian Harkin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.13 protokołu z dnia 13.3.2019 i pkt 19.14 protokołu z dnia 13.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.03.


19. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


19.1. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0189)

Głos zabrała Julia Reda (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


19.2. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0190)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


19.3. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0191)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


19.4. Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0192)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Gesine Meissner (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


19.5. Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0193)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


19.6. Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0194)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


19.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0138/2019

(Wymagana większość głosów całkowitej liczby posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0195)

Wystąpienia

Marianne Thyssen (członkini Komisji) złożyła oświadczenie w imieniu Komisji.


19.8. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3) (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0141/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0196)


19.9. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9) (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0140/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0197)


19.10. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0142/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0198)


19.11. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0139/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0199)


19.12. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji [2018/2150(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFET)

Przyjęto (P8_TA(2019)0200)

Wystąpienia

Kati Piri (sprawozdawczyni) po głosowaniu.


19.13. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. [2018/2120(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0202)


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 14 marca 2019 r.


21. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.37.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

22. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.42.


23. Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 13.12.2018).

Esther de Lange i Roberto Gualtieri przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Stefan Gehrold w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, i Lampros Fountoulis niezrzeszony, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Georgios Epitideios.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis, Esther de Lange i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 14.3.2019.


24. Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego [2017/0333R(APP)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Sophie Montel niezrzeszona, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Zbigniew Kuźmiuk i Younous Omarjee.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld i Inese Vaidere.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Vladimír Maňka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 marca 2019 r.


25. Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Ramon Tremosa i Balcells (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Gabriele Preuß w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Claudia Țapardel i Kosma Złotowski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Bill Etheridge i Seán Kelly.

Głos zabrali Günther Oettinger i Markus Pieper.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 marca 2019 r.


26. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja [2019/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liadh Ní Riadę, i Karine Gloanec Maurin w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas i Indrek Tarand.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Günther Oettinger i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 14.3.2019.


27. Sytuacja w Nikaragui (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda et Francisco José Millán Mon, au nom du groupe PPE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, au nom du groupe S&D, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato et Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski et Ryszard Czarnecki, au nom du groupe ECR, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.18 protokołu z dnia 14.3.2019.


28. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pierwsza debata odbyła się 17 stycznia 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 17.1.2018), a głosowanie 18 stycznia 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 18.1.2018)

Julia Pitera (zastępca sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Michaela Šojdrová.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 14.3.2019.


29. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” 636.011/OJJE).


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności